πάμε μπροστά

Τετάρτη

26

Ιανουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

2ο Δημοτικό Συμβούλιο (26/01/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση στο 2ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 26/1/2011 και ώρα 18:00.Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 26/1/2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις

2.Αποδοχή παραιτήσεων Προέδρων των Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεων & Οργανισμών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ορισμός νέων Προέδρων αυτών. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

3.Έγκριση καταχώρησης στους λογαριασμούς του Δήμου των διαφορών – σε ποσότητες και αξίες – που προέκυψαν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής της 01/01/2000 (Π.Δ. 315/99 περί εφαρμογής Διπλογραφικού). (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).

4.Γενικές Απογραφές Κτιρίων, Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 – Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών Δήμων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5.Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών 2010 – 2011». (εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος).

6.Έγκριση των πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής, επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

7.Συναίνεση του Δήμου για παραχώρηση έκτασης της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης στην Δ/νση Δημοσίων Έργων με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων» και χωροθέτηση μονάδος δεματοποίησης σ΄ αυτήν. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

8.Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα από τη Δ/νση Γεωργίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο.Τ. 620. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

9.Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα από τη Δ/νση Γεωργίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο.Τ. 650. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

10.Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα από τη Δ/νση Γεωργίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο.Τ. 657. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

11.Πρόσληψη συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. (εισηγ. Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

12.Συγχώνευση των δύο ανωνύμων εταιρειών του Δήμου σε μία Α.Ε.. (εισηγ. Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

13.Αναστολή εκτέλεσης έργου Πάρκου Παρμενίων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

14.Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος)

15.Έναρξη διαδικασίας κατασκευής καταφυγίου ζώων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

16. Διαγραφή Οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (εισηγ. κ. Δόβρης Ηλίας).

17.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον κ. ΖΑΦΡΑ ΔΗΜΟ. (εισηγ. κ. Δόβρης Ηλίας).

18.Σύνταξη μελέτης προσδιορισμού και αδειοδότησης χώρου δεματοποίησης απορριμμάτων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

19.Ακύρωση απόφασης περί κατεδάφισης Παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

20.Ακύρωση εκτέλεσης έργου Πάρκινγκ μπροστά στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς ως και της απόφασης κατεδάφισης του Κέντρου Νεότητας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

21.Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. – Ολοκλήρωση της Διαδικασίας (Δημοτικής Κοινότητας Τραϊανούπολης). (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Φαλέκας Ιωάννης).

22.Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. – Ολοκλήρωση της Διαδιακασίας (Δημοτικής Κοινότητας Φερών). (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Νικόλαος).

23.Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

24.Συγκρότηση Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

25.Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 3 και Εθνικής Αντίστασης. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

26.Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος).

27. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

28.Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης. (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

29.Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

30.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

31.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του έργου: «Διαποίκιλση των τουριστικών υποδομών και προϊόντων στη Διασυνοριακή Περιοχή – Διεθνές Κέντρο Κυνολογίας και Διασκέδασης «Maritsa” – Dimitrongrad” στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IV A/ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

32.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3013/2002). (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

33.Ορισμός νέου εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

34.Έγκριση Διετούς Προγράμματος δράσης Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α. 2011-2012. (εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης).

35.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.. (εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης).

36.Έγκριση ειδικής σύμβασης χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης 2011-2012 της Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.. (εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης).

37.Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011-2012 ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. .(εισηγ. κ. Φουτσιτζής Χρήστος).

38.Έγκριση προϋπολογισμού 2011 ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. (εισηγ. κ. Φουτσιτζής Χρήστος).

39.Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης – ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. (εισηγ. κ. Φουτσιτζής Χρήστος).

40.Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης ΔΕΤΑΦ 2011-2012 (εισηγ. Αντιπρόεδρος ΔΕΤΑΦ κ. Καρυπίδης Νικόλαος).

41. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 ΔΕΤΑΦ (εισηγ. Αντιπρόεδρος ΔΕΤΑΦ κ. Καρυπίδης Νικόλαος).

42. Έγκριση ειδικής σύμβασης χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης της ΔΕΤΑΦ (εισηγ. Αντιπρόεδρος ΔΕΤΑΦ κ. Καρυπίδης Νικόλαος).

43.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, (Γεωργουσίδου Μάρθα). (εισηγ. κ. Μπέης Χρήστος).

44.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, (Μπασδάνης Χρήστος). (εισηγ. κ. Μπέης Χρήστος).

45.Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Α.Δ.Ε. :270/2010, 318/2010 & 345/2010). (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

46.Ανάκληση της αριθ. 414/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Αύρας». (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

47.Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) σε ισοζύγιο του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα)

48. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Κολυμβητηρίου». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

49.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή και χρωματισμός θέσεων κάδων». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

50. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β΄ ΚΑΠΗ». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δικέλλων». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Παλαγίας». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης και πόρτας κινδύνου στο Ε΄ Νηπιαγωγείου». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις Διαβάσεων». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός φωτεινών σηματοδοτών». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

56. Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

57.Γνωμοδότηση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή Δικέλλων. (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

Τετάρτη

26

Ιανουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

2ο Δημοτικό Συμβούλιο (26/01/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση στο 2ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 26/1/2011 και ώρα 18:00.Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 26/1/2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις

2.Αποδοχή παραιτήσεων Προέδρων των Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεων & Οργανισμών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ορισμός νέων Προέδρων αυτών. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

3.Έγκριση καταχώρησης στους λογαριασμούς του Δήμου των διαφορών – σε ποσότητες και αξίες – που προέκυψαν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής της 01/01/2000 (Π.Δ. 315/99 περί εφαρμογής Διπλογραφικού). (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).

4.Γενικές Απογραφές Κτιρίων, Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 – Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών Δήμων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5.Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών 2010 – 2011». (εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος).

6.Έγκριση των πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής, επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

7.Συναίνεση του Δήμου για παραχώρηση έκτασης της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης στην Δ/νση Δημοσίων Έργων με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων» και χωροθέτηση μονάδος δεματοποίησης σ΄ αυτήν. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

8.Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα από τη Δ/νση Γεωργίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο.Τ. 620. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

9.Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα από τη Δ/νση Γεωργίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο.Τ. 650. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

10.Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα από τη Δ/νση Γεωργίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο.Τ. 657. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

11.Πρόσληψη συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. (εισηγ. Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

12.Συγχώνευση των δύο ανωνύμων εταιρειών του Δήμου σε μία Α.Ε.. (εισηγ. Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

13.Αναστολή εκτέλεσης έργου Πάρκου Παρμενίων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

14.Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος)

15.Έναρξη διαδικασίας κατασκευής καταφυγίου ζώων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

16. Διαγραφή Οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (εισηγ. κ. Δόβρης Ηλίας).

17.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον κ. ΖΑΦΡΑ ΔΗΜΟ. (εισηγ. κ. Δόβρης Ηλίας).

18.Σύνταξη μελέτης προσδιορισμού και αδειοδότησης χώρου δεματοποίησης απορριμμάτων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

19.Ακύρωση απόφασης περί κατεδάφισης Παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

20.Ακύρωση εκτέλεσης έργου Πάρκινγκ μπροστά στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς ως και της απόφασης κατεδάφισης του Κέντρου Νεότητας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

21.Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. – Ολοκλήρωση της Διαδικασίας (Δημοτικής Κοινότητας Τραϊανούπολης). (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Φαλέκας Ιωάννης).

22.Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. – Ολοκλήρωση της Διαδιακασίας (Δημοτικής Κοινότητας Φερών). (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Νικόλαος).

23.Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

24.Συγκρότηση Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

25.Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 3 και Εθνικής Αντίστασης. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

26.Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος).

27. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

28.Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης. (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

29.Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

30.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών. (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

31.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του έργου: «Διαποίκιλση των τουριστικών υποδομών και προϊόντων στη Διασυνοριακή Περιοχή – Διεθνές Κέντρο Κυνολογίας και Διασκέδασης «Maritsa” – Dimitrongrad” στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IV A/ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

32.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3013/2002). (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

33.Ορισμός νέου εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

34.Έγκριση Διετούς Προγράμματος δράσης Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α. 2011-2012. (εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης).

35.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.. (εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης).

36.Έγκριση ειδικής σύμβασης χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης 2011-2012 της Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.. (εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης).

37.Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011-2012 ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. .(εισηγ. κ. Φουτσιτζής Χρήστος).

38.Έγκριση προϋπολογισμού 2011 ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. (εισηγ. κ. Φουτσιτζής Χρήστος).

39.Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης – ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. (εισηγ. κ. Φουτσιτζής Χρήστος).

40.Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης ΔΕΤΑΦ 2011-2012 (εισηγ. Αντιπρόεδρος ΔΕΤΑΦ κ. Καρυπίδης Νικόλαος).

41. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 ΔΕΤΑΦ (εισηγ. Αντιπρόεδρος ΔΕΤΑΦ κ. Καρυπίδης Νικόλαος).

42. Έγκριση ειδικής σύμβασης χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης της ΔΕΤΑΦ (εισηγ. Αντιπρόεδρος ΔΕΤΑΦ κ. Καρυπίδης Νικόλαος).

43.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, (Γεωργουσίδου Μάρθα). (εισηγ. κ. Μπέης Χρήστος).

44.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, (Μπασδάνης Χρήστος). (εισηγ. κ. Μπέης Χρήστος).

45.Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Α.Δ.Ε. :270/2010, 318/2010 & 345/2010). (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

46.Ανάκληση της αριθ. 414/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Αύρας». (εισηγ. Πρόεδρος κ. Αγγλιάς Θεόδωρος).

47.Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) σε ισοζύγιο του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα)

48. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Κολυμβητηρίου». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

49.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή και χρωματισμός θέσεων κάδων». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

50. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β΄ ΚΑΠΗ». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δικέλλων». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Παλαγίας». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης και πόρτας κινδύνου στο Ε΄ Νηπιαγωγείου». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις Διαβάσεων». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός φωτεινών σηματοδοτών». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

56. Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

57.Γνωμοδότηση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή Δικέλλων. (εισηγ. κ. Μπρίκα Κατερίνα).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος