πάμε μπροστά

Πέμπτη

10

Φεβρουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Βασματζίδης Χρήστος

Βασματζίδης Χρήστος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο δικηγόρος κ. Βασματζίδης Χρήστος θα είναι ο νέος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του δήμου της Αλεξανδρούπολης μετά την ψηφοφορία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 3ο Δημοτικό Συμβούλιο, το βράδυ της Πέμπτης 10/2/2011.

Κατατέθηκαν τρεις υποψηφιότητες. Των κυριών Χρήστου Βασματζίδη, Μαματσόπουλου Τριαντάφυλλου και του Πουρνάρα Αντώνη. Ο κ. Βασματζίδης εξελέγη με 27 ψήφους έναντι 8 υπέρ του κ. Μαματσόπουλου, χημικού μηχανικού. Ο κ. Πουρνάρας δεν έλαβε καμία ψήφο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 14 και 93 αυτού, καθώς και στην Εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης:

  • δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
  • Μπορεί   επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
  • Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη γίνεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο, λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/2010).

Πέμπτη

10

Φεβρουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Βασματζίδης Χρήστος

Βασματζίδης Χρήστος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο δικηγόρος κ. Βασματζίδης Χρήστος θα είναι ο νέος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του δήμου της Αλεξανδρούπολης μετά την ψηφοφορία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 3ο Δημοτικό Συμβούλιο, το βράδυ της Πέμπτης 10/2/2011.

Κατατέθηκαν τρεις υποψηφιότητες. Των κυριών Χρήστου Βασματζίδη, Μαματσόπουλου Τριαντάφυλλου και του Πουρνάρα Αντώνη. Ο κ. Βασματζίδης εξελέγη με 27 ψήφους έναντι 8 υπέρ του κ. Μαματσόπουλου, χημικού μηχανικού. Ο κ. Πουρνάρας δεν έλαβε καμία ψήφο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 14 και 93 αυτού, καθώς και στην Εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης:

  • δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
  • Μπορεί   επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
  • Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη γίνεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο, λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/2010).