πάμε μπροστά

Πέμπτη

17

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξανδρούπολης 14/03/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση ΔΣ

Στη συγκεκριμένη επιτροπή συμμετέχει, για λογαριασμό της παράταξής μας, ο επικεφαλής της κος Κογιομτζής Μιχάλης.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν στα μέλη της επιτροπής:

https://rapidshare.com/files/453249411/20110314.ProsklisiOikonomikisEpitropis.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης της 14/3/2011:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                       Αλεξ/πολη 9-3-2011
Αριθμ. Πρωτ . 10996

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 14η Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές  διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση όρων για προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, (εισ. κ. Σούλτας)

2. Έγκριση όρων για προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και σακουλών απορριμμάτων, (ετσ. κ. Σούλτας)

3. Έγκριση όρων για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (εις κ. Σούλτας)

4. Ανάκληση της 5/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αφορά τη “Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης παρεχόμενου έργου από τα έργα που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία τα τελευταία δύο χρόνια” (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ. Α 420/2010 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης – υπόθεση Κασκαμπάνη (εισ. κ. Μπίκος)

6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή με αναπληρωτή για έλεγχο Απογραφής Έναρξη (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

7. Καταχώρηση Απογραφής έναρξης σε βιβλίο Απογραφών Ισολογισμό. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,

Ευάγγελος Λαμπάκης

Πέμπτη

17

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξανδρούπολης 14/03/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση ΔΣ

Στη συγκεκριμένη επιτροπή συμμετέχει, για λογαριασμό της παράταξής μας, ο επικεφαλής της κος Κογιομτζής Μιχάλης.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν στα μέλη της επιτροπής:

https://rapidshare.com/files/453249411/20110314.ProsklisiOikonomikisEpitropis.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης της 14/3/2011:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                       Αλεξ/πολη 9-3-2011
Αριθμ. Πρωτ . 10996

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 14η Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές  διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση όρων για προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, (εισ. κ. Σούλτας)

2. Έγκριση όρων για προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και σακουλών απορριμμάτων, (ετσ. κ. Σούλτας)

3. Έγκριση όρων για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (εις κ. Σούλτας)

4. Ανάκληση της 5/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αφορά τη “Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης παρεχόμενου έργου από τα έργα που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία τα τελευταία δύο χρόνια” (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ. Α 420/2010 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης – υπόθεση Κασκαμπάνη (εισ. κ. Μπίκος)

6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή με αναπληρωτή για έλεγχο Απογραφής Έναρξη (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

7. Καταχώρηση Απογραφής έναρξης σε βιβλίο Απογραφών Ισολογισμό. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,

Ευάγγελος Λαμπάκης