πάμε μπροστά

Παρασκευή

8

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου κ. Κριτού Κριτή

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 08/04/2011 και ώρα 12:53:17 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Κριτού Κριτή. Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης:

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΨΟ-6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 16343
Αλεξανδρούπολη 7-4-2011

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κωδ.: 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες Τηλ. Σιγλίδου Παναγιώτα, 25510 64219

Θέμα: « Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθ.541

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/28-6-2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 2. Την αριθ. 55/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας”.
 3. Την αριθ. πρωτ. 2275/17-1-2011 δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου για την πρόσληψη έξι (6) Ειδικών Συμβούλων.
 4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, με τα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλαν στην υπηρεσία.
 5. Την αριθ. πρωτ. 3758/25-1-2011 αίτηση με τα δικαιολογητικά του Κριτού Κριτή του Κωνσταντίνου, με την οποία αιτείται την πρόσληψή του σε θέση Ειδικού Συμβούλου.
 6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (δωδεκατημόρια προϋπολογισμού 2010 σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010.
 7. Την αριθ. πρωτ.5991/4-4-2011 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης “Έγκριση άρσης ασυμβίβαστου μεταξύ της ασκήσεως ελεύθερου επαγγέλματος και της ιδιότητας ειδικού συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης”

Αποφασίζει

Προσλαμβάνει τον Κριτού Κριτή του Κων/νου, ως Ειδικό Σύμβουλο του Δήμου μας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα κτηματολογικών θεμάτων, καταγραφή προβλημάτων τεχνικής φύσεως στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα και σχετικές εισηγήσεις προγραμματισμού αναγκαίων έργων, για τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, επιβλέψεις τοπογραφικών εργασιών και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων. Γενικά θα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο για θέματα που αφορούν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης

Παρασκευή

8

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου κ. Κριτού Κριτή

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 08/04/2011 και ώρα 12:53:17 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Κριτού Κριτή. Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης:

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΨΟ-6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 16343
Αλεξανδρούπολη 7-4-2011

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κωδ.: 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες Τηλ. Σιγλίδου Παναγιώτα, 25510 64219

Θέμα: « Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθ.541

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/28-6-2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 2. Την αριθ. 55/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας”.
 3. Την αριθ. πρωτ. 2275/17-1-2011 δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου για την πρόσληψη έξι (6) Ειδικών Συμβούλων.
 4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, με τα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλαν στην υπηρεσία.
 5. Την αριθ. πρωτ. 3758/25-1-2011 αίτηση με τα δικαιολογητικά του Κριτού Κριτή του Κωνσταντίνου, με την οποία αιτείται την πρόσληψή του σε θέση Ειδικού Συμβούλου.
 6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (δωδεκατημόρια προϋπολογισμού 2010 σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010.
 7. Την αριθ. πρωτ.5991/4-4-2011 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης “Έγκριση άρσης ασυμβίβαστου μεταξύ της ασκήσεως ελεύθερου επαγγέλματος και της ιδιότητας ειδικού συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης”

Αποφασίζει

Προσλαμβάνει τον Κριτού Κριτή του Κων/νου, ως Ειδικό Σύμβουλο του Δήμου μας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα κτηματολογικών θεμάτων, καταγραφή προβλημάτων τεχνικής φύσεως στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα και σχετικές εισηγήσεις προγραμματισμού αναγκαίων έργων, για τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, επιβλέψεις τοπογραφικών εργασιών και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων. Γενικά θα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο για θέματα που αφορούν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης