πάμε μπροστά

Κυριακή

10

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απόσπασμα πρακτικών Οικον. Επιτροπής – “Λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου – Όροι κατάρτισης”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 10/04/2011 και ώρα 20:27:46 δημοσιεύτηκε απόσπασμα πρακτικού της οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης της 21/3/2011 με θέμα “λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου – Όροι κατάρτισης”

Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:

https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/4%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%9C

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 3ο Πρακτικό τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σήμερα την 21-3-2011 ημέρα Δευτέρα κατ ώρα 12.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή , του Δήμου Αλεξανδρούπολης ,ύστερα από την 12245 / 16-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου που νόμιμα επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη ( 8 ) όπως φαίνεται παρακάτω:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λαμπάκης Ευάγγελος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής                         ΠΑΡΩΝ

Τρέλλη Φανή αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού Δευτεραίου Σάββα                                                                                     ΠΑΡΟΥΣΑ

Δουνάκης Κων/νος           Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Ζητάκης Παναγιώτης       Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Κατσαντούρας Χρήστος  Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Κογιομτζής  Μιχαήλ         Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Ξανθόπουλος Χρυσόστομος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                    ΠΑΡΩΝ

Σεραφειμίδης Σπύρος     Δημοτικός  Σύμβουλος Μέλος                           ΑΠΩΝ

Σεφεριάδης Σάββας         Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καν Δήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευάγγελος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου – Όροι κατάρτισης» δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο ο οποίος λέγει τα παρακάτω:

Κύριοι, σύμβουλοι, έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 264 & 265 χου ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες οι Δήμοι μπορούν, να συνάπτουν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα  – χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού και με κάθε είδους δημόσιους Οργανισμούς ή ΝΠΔΔ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την χρηματοδότηση επενδύσεων και χρεών χους, στα πλαίσια των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται και εφ’ όσον συντρέχουν ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο κόστος, εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης χους δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων χους

β) Το συνολικό χρέος τους δεν υπερβαίνει ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων χου (σχετ. η αριθμ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/Β/30-07-2010) Απόφαση Υπουργού ΕΣκΗΔ.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 χου ν. 3649/08 (άρθρο 24) όπου ορίζονται οι διαδικασίες συνομολόγησης των δανείων των Δήμων με το κράτος και τους λοιπούς φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσης.
 2. Το ύψος του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης του Δήμου, που με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2010 και του παρόντος δανείου, θα ανέλθει σε 2.108.635 (1.416.815 + 691.820) υπολογιζόμενου του επιτοκίου στα σημερινά ισχύοντα δεδομένα (5,90%).
 3. Το ύψος του συνολικού χρέους και των συνολικών εσόδων του Δήμου, όπως αυτό προκύπτει κατά ΜΟ από τους τρεις (3) τελευταίους εγκεκριμένους ισολογισμούς σε 6.360.968 ΕΥΡΩ και σε 35.607.953 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
 4. Το ύψος των οφειλών του Δήμου, οι οποίες στις 31/12/2010 ανερχόταν σε 8.300.000 (προμηθευτές  5.200.000 και  έργα ενταχθέντα στη ΣΑΤΑ 3.100.000).
 5. Το ύψος της επιβάρυνσης του Δήμου για τόκους του παρόντος αιτουμένου δανείου, που με βάση του αναφερόμενου στην παρ. 3 επιτοκίου, ανέρχεται σε 291.800 ΕΥΡΩ ετήσια και 24.316 ΕΥΡΩ μηνιαία.
 6. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών και λοιπών αναγκών tου Δήμου, που με βάση τις παραπάνω οφειλές (παρ.5) είναι αδύνατη έστω και αν η πραγματική απόδοση των πάσης φύσεως πηγών εσόδων φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα.
 7. Την ανάγκη κάλυψης της αδυναμίας να ανταποκριθεί ο Δήμος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε συνδυασμό με την βεβαιότητα ότι υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες θα παγιωθεί για μη προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον Δήμο και τους Δημότες.
 8. Το ύψος των τακτικών εσόδων του Δήμου, που με βάση τα
  απολογιστικά στοιχεία του οικ. έτους 2010, ανέρχονται σε 22.457.136 ευρώ.

Θεωρούμε αναγκαία τη λήψη δανείου ύψους 8.000.000 ευρώ από το Κράτος, αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και από κάθε είδους Δημόσιο Οργανισμό ή Ν.Π.Δ.Δ

Η διάρκεια αποπληρωμής του να είναι είκοσι (20) χρόνια, η εξυπηρέτησή του να γίνεται από εκχώρηση εσόδων από τους ΚΑΠ, το επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο και ο τρόπος αποπληρωμής σε μηνιαίες δόσεις.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφού άκουσε την εισήγηση κατ τη συζήτηση, είδε τις παραπάνω σχετ. διατάξεις καθώς κατ τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. στ’ καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -6-, Κατά -2- (οι κ. Κογιομτζής και η κ. Τρέλλη)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Θεωρεί αναγκαία την λήψη δανείου ύψους 8.000.000 ΕΥΡΩ από το κράτος, αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και από κάθε είδους Δημόσιο Οργανισμό ή ΝΠΔΔ.

β) Η διάρκεια αποπληρωμής του να είναι είκοσι (20) χρόνια, η εξυπηρέτηση του να γίνεται από εκχώρηση εσόδων από τους ΚΑΠ, το επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο και ο τρόπος αποπληρωμής του σε μηνιαίες δόσεις.

γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου ύψους 8.000.000 ευρώ για χρηματοδότηση αποκλειστικά χρεών του, υπό τους παραπάνω αναφερόμενους όρους.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Κυριακή

10

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απόσπασμα πρακτικών Οικον. Επιτροπής – “Λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου – Όροι κατάρτισης”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 10/04/2011 και ώρα 20:27:46 δημοσιεύτηκε απόσπασμα πρακτικού της οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης της 21/3/2011 με θέμα “λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου – Όροι κατάρτισης”

Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:

https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/4%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%9C

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 3ο Πρακτικό τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σήμερα την 21-3-2011 ημέρα Δευτέρα κατ ώρα 12.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή , του Δήμου Αλεξανδρούπολης ,ύστερα από την 12245 / 16-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου που νόμιμα επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη ( 8 ) όπως φαίνεται παρακάτω:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λαμπάκης Ευάγγελος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής                         ΠΑΡΩΝ

Τρέλλη Φανή αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού Δευτεραίου Σάββα                                                                                     ΠΑΡΟΥΣΑ

Δουνάκης Κων/νος           Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Ζητάκης Παναγιώτης       Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Κατσαντούρας Χρήστος  Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Κογιομτζής  Μιχαήλ         Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Ξανθόπουλος Χρυσόστομος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                    ΠΑΡΩΝ

Σεραφειμίδης Σπύρος     Δημοτικός  Σύμβουλος Μέλος                           ΑΠΩΝ

Σεφεριάδης Σάββας         Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος                            ΠΑΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καν Δήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευάγγελος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου – Όροι κατάρτισης» δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο ο οποίος λέγει τα παρακάτω:

Κύριοι, σύμβουλοι, έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 264 & 265 χου ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες οι Δήμοι μπορούν, να συνάπτουν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα  – χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού και με κάθε είδους δημόσιους Οργανισμούς ή ΝΠΔΔ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την χρηματοδότηση επενδύσεων και χρεών χους, στα πλαίσια των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται και εφ’ όσον συντρέχουν ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο κόστος, εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης χους δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων χους

β) Το συνολικό χρέος τους δεν υπερβαίνει ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων χου (σχετ. η αριθμ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/Β/30-07-2010) Απόφαση Υπουργού ΕΣκΗΔ.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 χου ν. 3649/08 (άρθρο 24) όπου ορίζονται οι διαδικασίες συνομολόγησης των δανείων των Δήμων με το κράτος και τους λοιπούς φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσης.
 2. Το ύψος του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης του Δήμου, που με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2010 και του παρόντος δανείου, θα ανέλθει σε 2.108.635 (1.416.815 + 691.820) υπολογιζόμενου του επιτοκίου στα σημερινά ισχύοντα δεδομένα (5,90%).
 3. Το ύψος του συνολικού χρέους και των συνολικών εσόδων του Δήμου, όπως αυτό προκύπτει κατά ΜΟ από τους τρεις (3) τελευταίους εγκεκριμένους ισολογισμούς σε 6.360.968 ΕΥΡΩ και σε 35.607.953 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
 4. Το ύψος των οφειλών του Δήμου, οι οποίες στις 31/12/2010 ανερχόταν σε 8.300.000 (προμηθευτές  5.200.000 και  έργα ενταχθέντα στη ΣΑΤΑ 3.100.000).
 5. Το ύψος της επιβάρυνσης του Δήμου για τόκους του παρόντος αιτουμένου δανείου, που με βάση του αναφερόμενου στην παρ. 3 επιτοκίου, ανέρχεται σε 291.800 ΕΥΡΩ ετήσια και 24.316 ΕΥΡΩ μηνιαία.
 6. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών και λοιπών αναγκών tου Δήμου, που με βάση τις παραπάνω οφειλές (παρ.5) είναι αδύνατη έστω και αν η πραγματική απόδοση των πάσης φύσεως πηγών εσόδων φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα.
 7. Την ανάγκη κάλυψης της αδυναμίας να ανταποκριθεί ο Δήμος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε συνδυασμό με την βεβαιότητα ότι υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες θα παγιωθεί για μη προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον Δήμο και τους Δημότες.
 8. Το ύψος των τακτικών εσόδων του Δήμου, που με βάση τα
  απολογιστικά στοιχεία του οικ. έτους 2010, ανέρχονται σε 22.457.136 ευρώ.

Θεωρούμε αναγκαία τη λήψη δανείου ύψους 8.000.000 ευρώ από το Κράτος, αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και από κάθε είδους Δημόσιο Οργανισμό ή Ν.Π.Δ.Δ

Η διάρκεια αποπληρωμής του να είναι είκοσι (20) χρόνια, η εξυπηρέτησή του να γίνεται από εκχώρηση εσόδων από τους ΚΑΠ, το επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο και ο τρόπος αποπληρωμής σε μηνιαίες δόσεις.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφού άκουσε την εισήγηση κατ τη συζήτηση, είδε τις παραπάνω σχετ. διατάξεις καθώς κατ τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. στ’ καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -6-, Κατά -2- (οι κ. Κογιομτζής και η κ. Τρέλλη)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Θεωρεί αναγκαία την λήψη δανείου ύψους 8.000.000 ΕΥΡΩ από το κράτος, αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και από κάθε είδους Δημόσιο Οργανισμό ή ΝΠΔΔ.

β) Η διάρκεια αποπληρωμής του να είναι είκοσι (20) χρόνια, η εξυπηρέτηση του να γίνεται από εκχώρηση εσόδων από τους ΚΑΠ, το επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο και ο τρόπος αποπληρωμής του σε μηνιαίες δόσεις.

γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου ύψους 8.000.000 ευρώ για χρηματοδότηση αποκλειστικά χρεών του, υπό τους παραπάνω αναφερόμενους όρους.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές