πάμε μπροστά

Δευτέρα

18

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Βασματζίδη Χρήστου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 18/04/2011 και ώρα 13:57:38 δημοσιεύτηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Βασματζίδη Χρήστου.

Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:
https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/4%CE%91%CE%93%CE%98%CE%A9%CE%A8%CE%9F-5

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΨ Ο-5

Αλεξανδρούπολη 10.2.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 10.2.2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (Λ. Δημοκρατίας 306) και εκπροσωπείται νόμιμα απ’τον δήμαρχο του κ. Ευάγγελο Λαμπάκη.
 2. Χρήστος Βασματζίδης του Αντωνίου, δικηγόρος κάτοικος Αλεξανδρούπολης (Μακαρίου 11).

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

II. Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΟΤΑ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύθηκε νομίμως, προέβη στην προκήρυξη επιλογής προσώπου ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Με την αριθμ.120/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος Χρήστος Βασματζίδης για το σκοπό αυτό ως πληρών τις προϋποθέσεις του νόμου.

II. Έτσι νόμιμα συντάσσεται η παρούσα σύμβαση με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες ως ακολούθως:

 1. Η θητεία του δεύτερου συμβαλλόμενου ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Αλεξ/πολης ακολουθεί τη θητεία της παρούσης δημοτικής αρχής ήτοι μέχρι 31.8.2014 ( άρθρο 9 Ν 3852/2010) ότε και αποχωρεί άνευ άλλου τινός.
 2. Έργο του δεύτερου συμβαλλόμενου είναι η παροχή των υπηρεσιών του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αλεξ/πολης όπως αυτά προσδιορίζονται επακριβώς στη διάταξη του άρθρου 77 του Ν 3852/2010.

Η αντιμισθία του δεύτερου συμβαλλόμενου είναι ισόποση με την αντιμισθία του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου ήτοι (1873,94+35 ευρώ επίδομα γάμου +36 ευρώ επίδομα τέκνων)= 1.944,94 ευρώ μικτά.

 1. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του δεύτερου συμβαλλόμενου, ισχύουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
 2. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν 3852/2010.
 3. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν .διαβάστηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          Για τον β συμβαλλόμενο

Ο δήμαρχος                                                                Ο συμπαραστάτης

Ευάγγελος Λαμπάκης                                               Χρήστος Βασματζίδης

Δευτέρα

18

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Βασματζίδη Χρήστου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 18/04/2011 και ώρα 13:57:38 δημοσιεύτηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Βασματζίδη Χρήστου.

Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:
https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/4%CE%91%CE%93%CE%98%CE%A9%CE%A8%CE%9F-5

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΨ Ο-5

Αλεξανδρούπολη 10.2.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 10.2.2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (Λ. Δημοκρατίας 306) και εκπροσωπείται νόμιμα απ’τον δήμαρχο του κ. Ευάγγελο Λαμπάκη.
 2. Χρήστος Βασματζίδης του Αντωνίου, δικηγόρος κάτοικος Αλεξανδρούπολης (Μακαρίου 11).

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

II. Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΟΤΑ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύθηκε νομίμως, προέβη στην προκήρυξη επιλογής προσώπου ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Με την αριθμ.120/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος Χρήστος Βασματζίδης για το σκοπό αυτό ως πληρών τις προϋποθέσεις του νόμου.

II. Έτσι νόμιμα συντάσσεται η παρούσα σύμβαση με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες ως ακολούθως:

 1. Η θητεία του δεύτερου συμβαλλόμενου ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Αλεξ/πολης ακολουθεί τη θητεία της παρούσης δημοτικής αρχής ήτοι μέχρι 31.8.2014 ( άρθρο 9 Ν 3852/2010) ότε και αποχωρεί άνευ άλλου τινός.
 2. Έργο του δεύτερου συμβαλλόμενου είναι η παροχή των υπηρεσιών του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αλεξ/πολης όπως αυτά προσδιορίζονται επακριβώς στη διάταξη του άρθρου 77 του Ν 3852/2010.

Η αντιμισθία του δεύτερου συμβαλλόμενου είναι ισόποση με την αντιμισθία του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου ήτοι (1873,94+35 ευρώ επίδομα γάμου +36 ευρώ επίδομα τέκνων)= 1.944,94 ευρώ μικτά.

 1. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του δεύτερου συμβαλλόμενου, ισχύουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
 2. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν 3852/2010.
 3. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν .διαβάστηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          Για τον β συμβαλλόμενο

Ο δήμαρχος                                                                Ο συμπαραστάτης

Ευάγγελος Λαμπάκης                                               Χρήστος Βασματζίδης