πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αμοιβές γενικών γραμματέων δήμων (ΦΕΚ Αριθμός Φύλλου 375 – Τεύχος Δεύτερο – 09 Μαρτίου 2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου, ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 375 του Τεύχους Β της 9/3/2011 ο καθορισμός των αμοιβών των γενικών γραμματέων δήμων από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη.

Υπενθυμίζεται ότι με την αριθμ. 243/7402/15-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.3584/07, όπως συμπλη­ρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3801/09, προσλαμβάνεται ο Σταυράκογλου Σταύρος του Δημητρίου, στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δή­μου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αρμοδιότητες αυτές που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις

Κατεβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ, εδώ:
https://tinyurl.com/3d67akr

Διαβάστε το σκαναρισμένο κείμενο, εδώ. Διαβάστε το κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα:

ΦΕΚ 375 Τεύχος Β 09.03.2011

Αμοιβές γενικών γραμματέων δήμων - ΦΕΚ 375 Τεύχος Β 09.03.2011

Ακολουθεί το κείμενο του συγκεκριμένου ΦΕΚ:

=======================================

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7309    (1)
Καθορισμός αποδοχών των γενικών γραμματέων δήμων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 161 του ν. 3584/ 2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2.    Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’).
3.    Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η οποία διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 160/17-12-2010 απόφαση αυτού.
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’)
5.    Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’), όπως ισχύει.
6.    Την υπ’ αριθ. 383/18-1-2010 (29 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ¬ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
7.    Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 (2408 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
8.    Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων δήμων του ν. 3852/2010 της χώρας στους οποίους συνιστάται θέση μετακλητού γενικού γραμματέα, η οποία εκτιμάται, για το σύνολο αυτών, σε 6.400.000 ευρώ περίπου ετησίως, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς δήμων, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως ότου εκδοθεί νεώτερη όμοια απόφαση, ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.
Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.
Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003.
Επίσης καταβάλλεται και το επίδομα εορτών και άδειας, σε όσους εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ιωάννης Ραγκούσης

Υφυπ. Οικονομικών
Φίλιππος Σαχινίδης