πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προσλήψεις Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Ιδιαίτερου Γραμματέα δημάρχου (ΦΕΚ Αριθμός Φύλλου 303 – Τεύχος Τρίτο – 12 Μαΐου 2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 303 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 12/5/2011 (ΦΕΚ 303, Τεύχος 3, 12.05.2011) η πρόσληψη ενός Γενικού Γραμματέα, τεσσάρων Ειδικών Συμβούλων και ενός Ιδιαίτερου Γραμματέα του δημάρχου.

Κατεβάστε όλο το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου εδώ:
https://tinyurl.com/4yvnz63

Διαβάστε το σκαναρισμένο κείμενο, εδώ. Διαβάστε το κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα:

ΦΕΚ 303 - Τεύχος Τρίτο - 12.05.2011

ΦΕΚ 303 - Τεύχος Τρίτο - 12.05.2011

Ακολουθεί το κείμενο του συγκεκριμένου ΦΕΚ:

=======================================

Με την αριθμ. 233/6988/14-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβάνεται η Πέππα Βασιλική του Δήμου, ως ειδική σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση της προσλαμβανόμενης για παροχή υπηρεσιών.

Η ειδική σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7026/14-2-11)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6093/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 243/7402/15-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/07, όπως συμπλη­ρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3801/09, προ­σλαμβάνεται ο Σταυράκογλου Σταύρος του Δημητρίου, στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δή­μου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αρμοδιότητες αυτές που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις

Ο Γενικός Γραμματέας διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/07 όπως συμπλη­ρώθηκε και ισχύει.

(Αριθ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7339/15-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6088/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 185/5973/8-2-2011 απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά­ξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/07, προσλαμβάνεται ο Καρυπίδης Δημήτριος του Ευγενίου, ως Μετακλητός Ιδιαίτε­ρος Γραμματέας του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης,

Ο μετακλητός Ιδιαίτερος Γραμματέας διέπεται αποκλει­στικά από τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 8768/24-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6094/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 231/6983/14-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβάνε­ται ο Λαζογιάννης Κυριάκος του Ευστρατίου, ως ειδικός σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδι­ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχί­ζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο ειδικός σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7028/ 14.2.11)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6092/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 323/10003/2-3-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβά­νεται ο Καραβασίλης Μαργαρίτης του Χρήστου, ως ει­δικός σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σύμ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδι­ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχί­ζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο ειδικός σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7030/14-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6089/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 234/6993/14-2-2011 απόφαση του Δη­μάρχου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφω­να με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβάνεται η Νάκου Αικατερίνη του Γεωργί­ου, ως ειδική σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρού­πολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι­σμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβασης εργασίας ιδι­ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχί­ζει η υποχρέωση της προσλαμβανόμενης για παροχή υπηρεσιών.

Η ειδική σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7031/14-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6090/5-4-2011).

———–

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προσλήψεις Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Ιδιαίτερου Γραμματέα δημάρχου (ΦΕΚ Αριθμός Φύλλου 303 – Τεύχος Τρίτο – 12 Μαΐου 2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 303 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 12/5/2011 (ΦΕΚ 303, Τεύχος 3, 12.05.2011) η πρόσληψη ενός Γενικού Γραμματέα, τεσσάρων Ειδικών Συμβούλων και ενός Ιδιαίτερου Γραμματέα του δημάρχου.

Κατεβάστε όλο το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου εδώ:
https://tinyurl.com/4yvnz63

Διαβάστε το σκαναρισμένο κείμενο, εδώ. Διαβάστε το κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα:

ΦΕΚ 303 - Τεύχος Τρίτο - 12.05.2011

ΦΕΚ 303 - Τεύχος Τρίτο - 12.05.2011

Ακολουθεί το κείμενο του συγκεκριμένου ΦΕΚ:

=======================================

Με την αριθμ. 233/6988/14-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβάνεται η Πέππα Βασιλική του Δήμου, ως ειδική σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση της προσλαμβανόμενης για παροχή υπηρεσιών.

Η ειδική σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7026/14-2-11)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6093/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 243/7402/15-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/07, όπως συμπλη­ρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3801/09, προ­σλαμβάνεται ο Σταυράκογλου Σταύρος του Δημητρίου, στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δή­μου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αρμοδιότητες αυτές που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις

Ο Γενικός Γραμματέας διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/07 όπως συμπλη­ρώθηκε και ισχύει.

(Αριθ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7339/15-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6088/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 185/5973/8-2-2011 απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά­ξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/07, προσλαμβάνεται ο Καρυπίδης Δημήτριος του Ευγενίου, ως Μετακλητός Ιδιαίτε­ρος Γραμματέας του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης,

Ο μετακλητός Ιδιαίτερος Γραμματέας διέπεται αποκλει­στικά από τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 8768/24-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6094/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 231/6983/14-2-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβάνε­ται ο Λαζογιάννης Κυριάκος του Ευστρατίου, ως ειδικός σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδι­ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχί­ζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο ειδικός σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7028/ 14.2.11)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6092/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 323/10003/2-3-2011 απόφαση του Δημάρ­χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβά­νεται ο Καραβασίλης Μαργαρίτης του Χρήστου, ως ει­δικός σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σύμ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδι­ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχί­ζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο ειδικός σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7030/14-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6089/5-4-2011).

———–

Με την αριθμ. 234/6993/14-2-2011 απόφαση του Δη­μάρχου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφω­να με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07, προσλαμβάνεται η Νάκου Αικατερίνη του Γεωργί­ου, ως ειδική σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρού­πολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι­σμένου χρόνου.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβασης εργασίας ιδι­ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχί­ζει η υποχρέωση της προσλαμβανόμενης για παροχή υπηρεσιών.

Η ειδική σύμβουλος διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07.

(Αριθ. βεβ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, 7031/14-2-11).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί­ας – Θράκης 6090/5-4-2011).

———–

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ