πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Σταυράκογλου Σταύρου του Δημητρίου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την Δευτέρα 23/05/2011 και ώρα  13:46:29 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κ. Σταυράκογλου Σταύρου του Δημητρίου με καθήκοντα που περιγράφονται στον Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ (άρθρο 161 Ν.3584/2007) και την αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων (α-η) , προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α’)

Κατεβάστε το αρχείο PDF από την ιστοσελίδα Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ:

https://tinyurl.com/3t85f8z

===================================

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (κάντε κλικ για να τις δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του δήμου Πατρέων)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ (άρθρο 161 Ν.3584/2007), δίνεται η δυνατότητα σύστασης θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως και μετά τον Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα από το Δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλληλος . Η διοίκηση των  υπηρεσιών του Δήμου ασκείται από το Γενικό Γραμματέα , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Δήμαρχος, με απόφασή του καθώς και αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Ο Δήμαρχος, μπορεί με απόφασή στου να αναθέτει στον Γενικό Γραμματεά την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών,πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου  έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
  2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
  3. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
  4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.
  5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
  7. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
  8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. (Η αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων (1-8) προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α’)
Ο Γενικός Γραμματέας ευθύνεται έναντι του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει εκάστοτε η δημοτική  αρχή.

===================================

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

===================================

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΨΟ-Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αλεξανδρούπολη 12/5/2011
Αριθ. Πρωτ. : 26777

Ταχ. δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Τ. Κ. 68100
Τηλέφωνο : 2551064162 Fax: 2551064217

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12-5-2011, οι συμβαλλόμενοι :

1.    Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με Α. Δ. Τ. Ν702046, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σαμψούντος 19 και
2.    Σταύρος Σταυράκογλου του Δημητρίου, με Α. Δ. Τ. ΑΕ 419151, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Κωνσταντινουπόλεως 35,

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη το άρθρο 161 του Ν. 3584/07, εξέδωσε την με αριθ. 7402/243/15-2-2011 (ΦΕΚ 303 Γ) απόφαση με την οποία προσλαμβάνει τον δεύτερο συμβαλλόμενο ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 161 του ν. 3584/07, είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1 – Καθήκοντα
Ο συμβαλλόμενος ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 38 του Ν.
3801/09.

ΑΡΘΡΟ 2 – Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ως Γενικός Γραμματέας δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.

ΑΡΘΡΟ 3 – Αποδοχές
Οι αποδοχές του συμβαλλόμενου, τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν. 3584/07, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4 – Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του Δήμου (μπορεί και να μην ακολουθεί το ωράριο των υπαλλήλων του Δήμου).

ΑΡΘΡΟ 5 – Λύση σύμβασης
1.    Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συμβαλλόμενου.
2.    Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στη συμβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
3.    Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα
Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ