πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου κ. Νάκου Αικατερίνης του Γεωργίου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την Δευτέρα 23/05/2011 και ώρα  13:33:50 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κ. Νάκου Αικατερίνης του Γεωργίου με καθήκοντα να ασχολείται με την παρακολούθηση των επιδοτούμενων αγροτικών προγραμμάτων, την ορθή εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), τη συγκέντρωση των βασικών στοιχείων για τη σύνταξη και τον υπολογισμό των οικονομοτεχνικών μελετών, να ενημερώνεται για τα νέα προγράμματα από την Ε.Ε. καθώς και να ασχολείται με κάθε θέμα που της ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατεβάστε το αρχείο PDF από την ιστοσελίδα Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ:

https://tinyurl.com/3t85f8z

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

===================================

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΨΟ-3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Τ. Κ. 68100
Τηλέφωνο : 2551064162 Fax: 2551064217

Αλεξανδρούπολη 12/5/2011
Αριθ. Πρωτ. : 26784

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12-5-2011, οι συμβαλλόμενοι :

  1. Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με Α. Δ. Τ. Ν702046, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σαμψούντος 19 και
  2. Αικατερίνη Νάκου του Γεωργίου, με Α. Δ. Τ. ΑΖ 917875, κάτοικος Φερών, οδός Εγνατίας 55,

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη την παρ 4 άρθρο 163 του Ν. 3584/07, εξέδωσε την με αριθ. 6993/234/14-2-2011 (ΦΕΚ 303 Γ) απόφαση με την οποία προσλαμβάνει την δεύτερη συμβαλλόμενη ως Ειδικό Σύμβουλο.

Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07, είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1 – Καθήκοντα

Η συμβαλλόμενη αναλαμβάνει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα όπως :

Να ασχολείται με την παρακολούθηση των επιδοτούμενων αγροτικών προγραμμάτων, την ορθή εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), τη συγκέντρωση των βασικών στοιχείων για τη σύνταξη και τον υπολογισμό των οικονομοτεχνικών μελετών καθώς επίσης να ενημερώνεται για τα νέα προγράμματα από την Ε.Ε.

Επίσης, να ασχολείται με κάθε θέμα που της ανατίθεται από το Δήμαρχο. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή  Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 2 – Υπηρεσιακή κατάσταση

Η δεύτερη συμβαλλόμενη ως Ειδική Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.

ΑΡΘΡΟ 3 – Αποδοχές

Οι αποδοχές της συμβαλλόμενης, τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ 8 άρθρο 163 Ν. 3584/07, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4 – Ωράριο εργασίας

Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του Δήμου (μπορεί και να μην ακολουθεί το ωράριο των υπαλλήλων του Δήμου).

ΑΡΘΡΟ 5 – Λύση σύμβασης

  1. Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συμβαλλόμενου.
  2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στη συμβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
  3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα

Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΚΟΥ