πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου κ. Καραβασίλη Μαργαρίτη του Χρήστου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την Δευτέρα 23/05/2011 και ώρα  13:49:55 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κ. Καραβασίλη Μαργαρίτη του Χρήστου, με καθήκοντα να ασχολείται με την υποστήριξη των υπηρεσιών στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων της Ε. Ε., των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου, τη συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του ( π.χ. χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.) καθώς και να ασχολείται με κάθε θέμα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατεβάστε το αρχείο PDF από την ιστοσελίδα Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ:

https://tinyurl.com/3gugnuw

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

===================================

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΨΟ-Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αλεξανδρούπολη 12/5/2011
Αριθ. Πρωτ. : 26786

Ταχ. δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Τ. Κ. 68100
Τηλέφωνο : 2551064162 Fax: 2551064217

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12-5-2011, οι συμβαλλόμενοι :

1.    Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με Α. Δ. Τ. Ν702046, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σαμψούντος 19 και
2.    Μαργαρίτης Καραβασίλης του Χρήστου, με Α. Δ. Τ. ΑΗ 418996, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σαμοθράκης 16,

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη την παρ 4 άρθρο 163 του Ν. 3584/07, εξέδωσε την με αριθ. 10003/323/2-3-2011 (ΦΕΚ 303 Γ) απόφαση με την οποία προσλαμβάνει τον δεύτερο συμβαλλόμενο ως Ειδικό Σύμβουλο.

Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07, είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1 – Καθήκοντα
Ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα όπως :
Να ασχολείται με την υποστήριξη των υπηρεσιών στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων της Ε. Ε., των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου, τη συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του ( π.χ. χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.)
Επίσης, να ασχολείται με κάθε θέμα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 2 – Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ως Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.

ΑΡΘΡΟ 3 – Αποδοχές
Οι αποδοχές του συμβαλλόμενου, τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ 8 άρθρο 163 Ν. 3584/07, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4 – Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του Δήμου (μπορεί και να μην ακολουθεί το ωράριο των υπαλλήλων του Δήμου) .

ΑΡΘΡΟ 5 – Λύση σύμβασης

  1. Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συμβαλλόμενου.
  2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στη συμβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.
    Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
  3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ