πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημητρίου του Ευγενίου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την Δευτέρα 23/05/2011 και ώρα  13:42:22 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κ. Καρυπίδη Δημητρίου του Ευγενίου με καθήκοντα που αναλυτικά αναγράφονται στην απόφαση με αριθμό 5973/185/8-2-2011 του δημάρχου, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Κατεβάστε το αρχείο PDF από την ιστοσελίδα Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ:
https://tinyurl.com/3m7nyl9

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

==========================

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΨΟ-Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αλεξανδρούπολη 12/5/2011
Αριθ. Πρωτ. : 26782

Ταχ. δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Τ.Κ. 68100
Τηλέφωνο : 2551064162 Fax: 2551064217

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12-5-2011, οι συμβαλλόμενοι :

1.    Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου με Α. Δ. Τ. Ν702046, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σαμψούντος 19 και
2.    Δημήτριος Καρυπίδης του Ευγένιου με Α. Δ. Τ. ΑΕ 201886, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Τούντζας 11,

συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας σύμβασης εργασίας όπως έχει παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη την με αριθμό 5973/185/8-2-2011 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 303/12-5-2011 (τεύχος Γ’) για πρόσληψη Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου.

Προσλαμβάνει τον Καρυπίδη Δημήτριο του Ευγένιου, ως μετακλητός Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου με καθήκοντα που αναλυτικά αναγράφονται στην ανωτέρω απόφαση χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Η παρούσα σύμβαση λύνεται με τον θάνατο η την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της, η την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου εφ’ όσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για διατήρησή
της.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για το Δήμο με απόφαση του Δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι αποδοχές του καθορίζονται με την με αριθμό 2/3850/0022/19-2-08 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85/26-2-08 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Τρίτη

24

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημητρίου του Ευγενίου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την Δευτέρα 23/05/2011 και ώρα  13:42:22 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κ. Καρυπίδη Δημητρίου του Ευγενίου με καθήκοντα που αναλυτικά αναγράφονται στην απόφαση με αριθμό 5973/185/8-2-2011 του δημάρχου, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Κατεβάστε το αρχείο PDF από την ιστοσελίδα Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ:
https://tinyurl.com/3m7nyl9

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

==========================

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΨΟ-Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αλεξανδρούπολη 12/5/2011
Αριθ. Πρωτ. : 26782

Ταχ. δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Τ.Κ. 68100
Τηλέφωνο : 2551064162 Fax: 2551064217

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12-5-2011, οι συμβαλλόμενοι :

1.    Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου με Α. Δ. Τ. Ν702046, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σαμψούντος 19 και
2.    Δημήτριος Καρυπίδης του Ευγένιου με Α. Δ. Τ. ΑΕ 201886, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Τούντζας 11,

συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας σύμβασης εργασίας όπως έχει παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη την με αριθμό 5973/185/8-2-2011 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 303/12-5-2011 (τεύχος Γ’) για πρόσληψη Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου.

Προσλαμβάνει τον Καρυπίδη Δημήτριο του Ευγένιου, ως μετακλητός Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου με καθήκοντα που αναλυτικά αναγράφονται στην ανωτέρω απόφαση χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Η παρούσα σύμβαση λύνεται με τον θάνατο η την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της, η την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου εφ’ όσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για διατήρησή
της.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για το Δήμο με απόφαση του Δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι αποδοχές του καθορίζονται με την με αριθμό 2/3850/0022/19-2-08 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85/26-2-08 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ