πάμε μπροστά

Πέμπτη

26

Μάιος 2011

1

ΣΧΟΛΙΑ

Ανασύνταξη Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα  13:19:35 δημοσιεύτηκε η Ανασύνταξη του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ενημερωθείτε για την τελική μορφή του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια. (Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα, σε περίπτερα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε λοιπά καταστήματα για τοποθέτηση εμπορευμάτων. Κινητά Προστεγάσματα σε Πεζοδρόμια και Πεζοδρόμους, κλπ)

Κατεβάστε το αρχείο PDF από την ιστοσελίδα Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ:

https://tinyurl.com/3pw9hze

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της ανασύνταξης του συγκεκριμένου κανονισμού συζητήθηκε ως ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης την 9/5/2011. Μπορείτε να δείτε το κείμενο του live blogging από την ημέρα εκείνη κάνοντας κλικ εδώ ή να κατεβάστε τα ανεπίσημα πρακτικά της συγκεκριμένης μέρας, κάνοντας κλικ εδώ.

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης.

===================================

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΨ0-0

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 1

1)   Γενικές αρχές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Π.Δ. 410/95, μπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και  λειτουργία των οδών, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

2)   Σχετική νομοθεσία

 1. Π.Δ 410/95, άρθρο 37
 2. Β.Δ από 24-9/20-10-58, άρθρο 13
 3. Ν. 1080/1980, άρθρο 3
 4. Ν.1043/1980
 5. Ν. 1577/1985, άρθρο 19
 6. Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 7. Ν. 2696/99 <<περί Κ.0.Κ>>, αρ. 34,47,48
 8. Ν. 1828/89
 9. Ν. 1900/90
 10. Ν.1337/83, άρθρο 17 παρ. 4
 11. Π.Δ     6/21.8.1998 – ΦΕΚ 195 Α
 12. Ν.1337/1983, άρθρο 6
 13. Ποινικός Κώδικας, άρθρο 292 παρ. 1
 14. Ν.3254/04
 15. Ν.3463/06, άρθρο 80
 16. Απόφαση 333/1996 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 17. Απόφαση 230/1997 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 18. Απόφαση 200/2000 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 19. Απόφαση 317/2004 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 20. Απόφαση 149/2005 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 21. Απόφαση 268/2006 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 22. Απόφαση 301/2009 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 23. Απόφαση 256/2010 Δημ. Συμβ. Αλεξ/πολης
 24. Απόφαση 159/2008 Δημ. Συμβ. Φερών
 25. Απόφαση 19/2011 Δημ. Κοινότητας Φερών

3)   Έκταση   εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αφορά:

α) Την χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξ/πολης.

β) Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού _ή διακοσμητικού στοιχείου,     εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.

4)   Ορισμός Κοινόχρηστου χώρου.

Όπου αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό “κοινόχρηστος χώρος”, εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Νόμος 1080/1980 Α.Κ. κ.τ.λ.), όπως ισχύουν κάθε φορά.

5)   Σκοποί.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να ρυθμιστούν οι χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Η πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.
Η αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων. Η ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η Τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
Η αύξηση των θέσεων εργασίας.

3) Αρμοδιότητες.

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:

α) Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο έκδοσης αδειών λειτουργίας Καταστημάτων, χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες.

β) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνικό ή Πολεοδομικό Τμήμα ανάλογα με την περίπτωση), χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή “σύμφωνη γνώμη” για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορίας,

γ) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

δ) Η Δημοτική Αστυνομία με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ζητεί την συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει οποιαδήποτε συναρμοδιότητα.

Άρθρο 2 – Χορήγηση άδειας

Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται και σχετικό τέλος. Η άδεια της παραχώρησης της χρήσης χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το Δήμαρχο.

Εκτός των υπολοίπων προβλεπομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη είναι η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο σχετικού σχεδιαγράμματος στο οποίο να αποτυπώνεται ο υπό κατάληψη χώρος, εις τριπλούν το οποίο θεωρείται από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης για χρήση του ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα σχεδιαγράμματα, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χορήγησης.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι του χρονικού διαστήματος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά τη λήξη αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

Άρθρο 3 – Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

1. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

α) Το πλάτος του πεζόδρομου μετράται από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή.

β) Στη μέση του πεζοδρόμου ή όπου κατά περίπτωση κρίνει η υπηρεσία, πρέπει να εξασφαλίζεται. χώρος για τη διέλευση των πεζών (διάδρομος) με πλάτος:

–    όχι μικρότερο από 2,00 μ. σε πεζόδρομους μέχρι και 6,00 μ.

–    όχι μικρότερο από το 1/3 του πεζόδρομου, σε πεζόδρομους άνω των 6,00 μ.

Εκατέρωθεν του διαδρόμου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος ή των όμορων ιδιοκτησιών.

Είναι επίσης δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην απέναντι πλευρά του καταστήματος περιορισμένη πλευρικώς από την προβολή των ορίων του καταστήματος ή των όμορων ιδιοκτησιών.

γ) Σε περιπτώσεις που ο πεζόδρομος εφάπτεται κοινόχρηστης έκτασης ή Δημοσίου κτηρίου, δύναται να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ακόμα 1/3 του πλάτους του Δημόσιου κτηρίου ή της κοινόχρηστης έκτασης, έπειτα από έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του Φορέα που ανήκει το ακίνητο ή η κοινόχρηστη έκταση.

δ) Σε κάθε περίπτωση, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.

2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

α)

–    Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2,00 μ. δεν δίνεται καμία άδετα.

–    Σε πεζοδρόμια από 2,00 μέχρι και 4,00 μέτρα το πλάτος διέλευσης πεζών όχι μικρότερο από 1,50 μ.

–    Σε πεζοδρόμια άνω των 4,00 μ. το πλάτος διέλευσης πεζών όχι μικρότερο από 1,80 μ.

Τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται καθ’όλο το πλάτος του πεζοδρομίου πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή των όμορων ιδιοκτησιών.

Όταν αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στην άκρη του πεζοδρομίου προς τον δρόμο πρέπει να εξασφαλίζεται οπισθοχώρηση 1,00 μ. από την ακμή του κρασπέδου, ενώ στο πλάτος του ενός μέτρου να τοποθετούνται προστατευτικά παρτέρια.

Όπου υπάρχουν μόνιμα εμπόδια όπως: παρτέρια, στάσεις αστικών λεωφορείων, μόνιμα παγκάκια, ποδηλατοδρόμος κλπ, το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της Ρυμοτομικής Γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

 

β) Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετράται στο πλάτος του πεζοδρομίου.

 

γ) Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων (όπως στην οδό 14ης Μαΐου) δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου και δεν αναπτύσσονται εκεί τραπεζοκαθίσματα, επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών για να διέρχονται τον δρόμο και την αποτροπή παρκαρίσματος οχημάτων στις γωνίες.

 

δ) Στα πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους (πλατείες κλπ) που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά από το κατάστημα και του δρόμου, επιτρέπεται να αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στην νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος και των όμορων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση. Το προσωπικό των επιχειρήσεων (σερβιτόροι κλπ), διέρχεται τον δρόμο με ευθύνη του εργοδότη – επιχειρηματία.

 

ε) Ειδικότερα στα πεζοδρόμια:

–    της Δημοτικής Κοινότητας Φερών ισχύουν τα παρακάτω:

α) Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2,00 μ. το πλάτος διέλευσης των πεζών όχι μικρότερο από 1,20μ.,

β) Σε πεζοδρόμια από 2,00 έως και 4,00 μ. το πλάτος διέλευσης των πεζών όχι μικρότερο από 1,50 μ.,

γ) Σε πεζοδρόμια άνω των 4,00 μ. το πλάτος διέλευσης όχι μικρότερο από 1,80 μ.

Επίσης, πεζοδρομείται τμήμα της οδού ΑΘ. Διάκου, που οριοθετείται από το σημείο συμβολής της με τις οδούς Ρ. Φεραίου και Ψαρρών μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Ομονοίας και την οδό Αγ. Σοφίας, πεζοδρομείται η πλατεία Ομονοίας και απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων εντός της πεζοδρομημένης περιοχής, για την αποφυγή ατυχημάτων και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρείται κατά την θερινή περίοδο στην πλατεία Ομονοίας.

Η πεζοδρόμηση των ανωτέρω και η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων εντός της πεζοδρομημένης περιοχής θα ισχύει για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους (δηλαδή από 1/6 έως 30/9) και ως εξής: .

Δευτέρα και Τετάρτη από τις 19.00 έως τις 01.00 (της επομένης).
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 21.00 έως τις 01.00 {της επομένης).
Σάββατο και Κυριακή από τις 19.00 έως τις 02.00 (της επομένης).

–    της οδού Βασ. Αλεξάνδρου & Απολλωνιάδος, από τη συμβολή της με την οδό Κύπρου έως το Γήπεδο, αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν του δρόμου, μόνο κατά την περίοδο από 14-5 έως 31-8 και μόνο τις ώρες από 21.00 έως 02.00 σε όλο το πλάτος των πεζοδρομίων επειδή εκείνο το διάστημα στην οδό Βασ.Αλεξάνδρου &. Απολλωνιάδος απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων και λειτουργεί ως πεζόδρομος.

–    της οδού Ζαρίφη και μόνο στο πεζοδρόμο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά από τα καταστήματα και του δρόμου , αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου καθ’όλο το έτος επειδή η διέλευση των πεζών μπορεί να γίνεται εναλλακτικά από το πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας.

–    της οδού Κουντουριώτου και από την συμβολή της με την οδό Λ. Δημοκρατίας έως Εμπορίου και από Εμπορίου έως Δικαστηρίων, αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα μόνο κατά την περίοδο από 14-5 έως 31-8 και μόνο τις ώρες από 12.00 έως 02.00, σε όλο το πλάτος των πεζοδρομίων επειδή εκείνο το διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα παραπάνω τμήματα της οδού Κουντουριώτου.

Εξουσιοδοτείται ο κ.Δήμαρχος όπως άρει την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στους παραπάνω δρόμους, όταν κρίνεται, σκόπιμο και συντρέχει ιδιαίτερος λόγος.

 

στ) Τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή των όμορων ιδιοκτησιών.

Σε κάθε περίπτωση, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.

3. Πλατείες- Λοιποί Κοινόχρηστοι χώροι.

 

α) Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:

–    στις πλατείες

–    στην περιοχή Απολλωνιάδος στον κοινόχρηστο χώρο από την συμβολή των οδών Απολλωνιάδος και Βιζυηνού μέχρι όπισθεν του Σταδίου Φώτης Κοσμάς.

Κατά τα λοιπά η άδεια δίδεται στα καταστήματα στην προβολή των οποίων βρίσκονται οι ανωτέρω κοινόχρηστοι χώροι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

β) Μπορεί το Δ.Σ με απόφαση του, ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, της πολεοδομίας και της Επιτροπής Αισθητικής να καθορίσει εδικό τύπο τραπεζοκαθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού αυτών, λόγω του τουριστικού και παραδοσιακού χαρακτήρα τους. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ισχύει και για κάθε άλλη περιοχή ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ.

 

γ) Κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των καταστημάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία.

Στη δημοπρασία παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο.

 1. 0ι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
 2. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καμία περίπτωση.


Άρθρο 4 – Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (εγκαίνια καταστημάτων κ.τ.λ.), φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειμένων, για την λειτουργία προσωρινού εργοταξίου κ.τ.λ.

Για την χορήγηση της σχετικής άδειας, μπορεί να γίνει εφαρμογή των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση και αφού ληφθούν υπόψη και οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, που δεν έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, ύστερα από γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας της Τροχαίας και άλλης συναρμόδιας υπηρεσίας.

 

Άρθρο 5 – Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Παραχωρείται ο χώρος που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (ΑΠΟΦ. Α1β/8577 της 8/9/1983 – ΦΕΚ 526 Β1– άρθρο 47 παρ. 5, 6 και 7).

Άρθρο 6 – Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε λοιπά καταστήματα για τοποθέτηση εμπορευμάτων.

Παραχωρείται χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων μέχρι 1,00 μ. πέραν της οικοδομικής γραμμής του καταστήματος σε πεζοδρόμια ίσα ή μεγαλύτερα των 2,00 μέτρων και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. α’ και β’ της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 7 – Κινητά Προστεγάσματα σε Πεζοδρόμια και Πεζοδρόμους.

Επιτρέπεται σε καταστήματα και εισόδους κτηρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους να κατασκευάζονται κινητά προστεγάσματα (τέντες), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Ο.Κ).

Άρθρο 8 – Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους πλην πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της χρήσης των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλην πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Εξαιρείται ο πεζόδρομος του Ο.Τ.300 , από την απαγόρευση της έγκρισης κατασκευών από τα καταστήματα στην προβολή τους.

Στον ανωτέρω πεζόδρομο θα προταθεί από την υπηρεσία, ομοιόμορφη κατασκευή για να υλοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Η άδεια χορηγείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 9

Επιτρέπεται η χρήση ή η διαμόρφωση ή η απότμηση πεζοδρομίων και γενικά κοινόχρηστων χώρων καθώς και η χρήση δρόμων, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ για την προσπέλαση ή πρόσκαιρη στάθμευση σε αυτά αυτοκινήτων των πελατών τους ή ιδιοκτησίας τους, έπειτα από άδεια της υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η χρήση πλατειών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων για διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ.

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η χρήση skateboards και το ποδόσφαιρο στην πλατεία του Φάρου και  εγκρίνεται η τοποθέτηση σχετικών ενδεικτικών απαγορευτικών πινακίδων.

Άρθρο 11 – Τέλη χρήσης – Κυρώσεις

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι περιοχές και τα τέλη  χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων του δήμου είχε σε χώρους που έχει επιτραπεί η χρήση, είχε σε χώρους που δεν έχει επιτραπεί, επιβάλλονται οχ κυρώσεις που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό.

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ. Συμβούλων κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Γρηγοριάδης πρότεινε να δώσει το Δ.Σ. το δικαίωμα να παρεμβαίνει ο Δήμαρχος εάν υπάρξουν προβλήματα κατά την εφαρμογή του κανονισμού, ο κ. Κογιομτζής δήλωσε ότι συμφωνεί γενικά με την ανασύνταξη του κανονισμού εκτός από την περίπτωση της ημερομηνίας έναρξης πεζοδρόμησης της παραλιακής Λεωφόρου Βασ. Αλεξάνδρου (από 14-5)και πρότεινε η πεζοδρόμηση να αρχίζει από 1-6…….., ο κ. Δευτεραίος δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τον κανονισμό στο σύνολο του διότι η άποψή τους είναι ότι τα πεζοδρόμια θα πρέπει να διατεθούν στο σύνολο τους για την κυκλοφορία των πεζών ενώ για τους καταστηματάρχες να γίνουν παρεμβάσεις για την τόνωση της επιχειρηματικότητας με μείωση ανταποδοτικών τελών, παρέμβαση για μείωση ενοικίων κ.λπ.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, είδε τις παραπάνω προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και τις αναφερόμενες σχετ. διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών κατά τις οποίες:

α) ο Κανονισμός στο σύνολο του έλαβε Υπέρ 37, Κατά 3 (Δευτεραίος, Πεϊχαμπέρης, Τρέλλη) και

β) ως προς το χρόνο έναρξης της πεζοδρόμησης της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου ψήφισαν Υπέρ της πρότασης της εισήγησης 34 και Κατά 6 (Κογιομτζής, Ραπτόπουλος, Λασκαράκης, Δευτεραίος, Πεϊχαμπέρης, Τρέλλη)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την ανασύνταξη του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως αυτός αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης

0 Πρόεδρος τα μέλη
Ακολουθούν Υπογραφές

Η Γραμματέας Δ.Σ.
Μαρίνα Θεοδωρίδου

1 Σχόλιο