πάμε μπροστά

Πέμπτη

28

Ιούλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 29/07/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ακτοπλοϊκή σύνδεση με Σαμοθράκη, Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 30/05/2011.

https://www.pamemprosta.org/Files/EpitropiOikonomiki/
20110729/20110729.Oikon.Epitropi.v1.00.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

=======================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ/πολη 25-7-2011
Αριθμ. Πρωτ. 51981

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 29η Ιουλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση απολογισμού – προέλεγχος ισολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικής
  χρήσης 2010 (εισ. κ. Χαρταμπάς – κ. Μαρτίδου)
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης ναυπήγησης – αγοράς πλοίου από τους Δήμους
  Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης (εισ. κ. Δήμαρχος)
 3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη του δανείου των 8.000.000 ευρώ
  (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου – νεκροταφείων” (εισ. κ Κουματζίδου)
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων” (εισ. κ. Κουματζίδου)
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Προμήθεια λιπασμάτων” (εισ. κ. Κουματζίδου)
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Προμήθεια υδραυλικού και αρδευτικού υλικού” (εισ. κ. Ντεφίδου)
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια
  χρωμάτων)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια
  σιδηρικών ειδών)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (Προμήθεια υδραυλικών ειδών)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια υλικών κεντρικών θερμάνσεων)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού) (εισ. κ. Ντεφίδου)

Η παρούσα να επιδοθεί στον και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ευάγγελος Λαμπάκης