πάμε μπροστά

Πέμπτη

20

Οκτώβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και αποτελέσματα συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής της Δευτέρας 17/10/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 17/10/2011.

Κατεβάστε κάνοντας κλικ εδώ!

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

=======================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ/πολη 11/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. 67525

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Αρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 17η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1-1-2011 έως 30-09-2011. (εισ. κ. Πεντίδης)
 2. Έγκριση πληρωμής δαπανών απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο 2 011 (τοπική καταστροφή μικρής έντασης & τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης) (Ξενοκράτης/Πυρκαγιές, ΥΠΕΣ/Πολιτική Προστασία). (εισ. κ. Μάκρας Απόστολος)
 3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας». (εισ. κ. Μουτουσίδης)
 4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου “Περίφραξη Χ.Α.Δ.Α.” (εισ. κ. Ρούφος)
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικής ενότητας Αλεξ/πολης” (εισ. κ. Ρούφος)
 6. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης “Η/Μ μελέτη κερκίδων και αποδυτηρίων στο νέο γήπεδο Χηλής” (εισ. κ. Καρκάνη)
 7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή έργου υποδομής για τη βιοκαλλιέργεια” (εισ. κ. Χρυσοχοίδου)
 8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης” (εισ. κ. Χρυσοχοίδου)
 9. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής συμμετοχής για το διαγωνισμό στις 19-10-2011 για τα σφαγεία. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 10. Εκτέλεση έργου διαφημιστικής προβολής (τηλεοπτική κάλυψη, ρεπορτάζ, δημιουργία τηλεοπτικού υλικού) στα πλαίσια αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Δήμων στο Σοσνόι Μπορ της Ρωσίας. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 11. Έγκριση παραχώρησης-χώρου στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας για εγκατάσταση παιχνιδιών. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 12. Έγκριση πρακτικού του έργου «Σήμανση και διαγράμμιση οδών». (εισ. κ. Σεφεριάδης)
 13. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας σκυροδέματος. (εισ. κ. Κουματζίδου)

Η παρούσα να επιδοθεί στον κ. Κογιομτζή Μιχαήλ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής  Επιτροπής
Δήμαρχος Αλεξ/πολης

Ευάγγελος Λαμπάκης

=======================

Αποτελέσματα οικονομικής επιτροπής:

Θέμα 1:
Η έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού. Στο επόμενο Δ.Σ. μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς λόγω μειωμένων εσόδων (π.χ. ΣΑΤΑ αντί 4 εκατ. ευρώ αναμένονται συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ για το 20111).
Πρόκειται για θέμα προς ενημέρωση μόνο, χωρίς ψηφοφορία.

Θέμα 2:
Αφορά κονδύλιο 6.500 ευρώ για τα μηχανήματα του δήμου που συμμετείχαν στην κατάσβεση πυρκαγιών.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 3:
Πρόκειται για κατασκευηή νέου νηπιαγωγείου Παλαγίας προϋπολογισμού 961.000 ευρώ με μειοδότη τον εργολάβο Τασσιόπουλο με έκπτωση 48%.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 4:
Πρόκειται για 380 μέτρα περίφραξης στο Χ.Α.Δ.Α. Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού έργου 12.000 ευρώ, με προηγούμενη δημοσίευση στον τοπικό τύπο.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 5:
Αφορά καθαρισμό ρεμάτων στη δημοτική ενότητα Αλεξανδρούπολης (Παλαγία, Δίκελλα, Ρέμα Βανικιώτη κ.ά.) Υπάρχει μελέτη που προσκομίστηκε στην επιτροπή και αφορά συγκεκριμένες θέσεις για καθαρισμό. Ύψος 60.000 ευρώ. Πρόχειρος διαγωνισμός με δημοσίευση.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 6:
Ανατίθεται στον κ. Πασχαλίδη Γεώργιο ύψους 4.300 ευρώ. Έχει γίνει ήδη η αρχιτεκτονική μελέτη και η στατική και λείπει αυτή των Η/Μ.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 7:
Ύψος 240.000 ευρώ. Υπεβλήθησαν 7 προσφορές με συμφερότερη αυτή της Χατζημόσχου-Κακάκης με 48,47%
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 8:
Ο κ. Κογιομτζής καταψήφισε, όχι για τη σκοπιμότητα του έργου το οποίο και πρέπει να εκτελεστεί, αλλά για τη διαδικασία απ’ευθείας ανάθεσης.

Θέμα 9:
Εγγυητική επιστολή ύψους 500.000 ευρώ από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 10:
Ανάθεση στο Θράκη ΝΕΤ έργου 11.000 πλέον ΦΠΑ για το λόγο που αναφέρεται.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 11:
Αφορά αίτημα για τη χρονική περίοδο 15/11/2011 έως 31/1/2012 (τρενάκι κ.ά.)
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 12:
Προϋπολογισμός ύψους 16.000 ευρώ, κατατέθηκαν δύο προσφορές ύψους 4% και 11%. Ανατίθεται στον κ. Γκιαουρίδη με 11% έκπτωση.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 13:
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει προμήθεια από την εταιρεία Τσιλιγιάννη λόγω συμφέρουσας τιμής και για συμψηφισμό οφειλής προς το Δήμο.
Αφορά μικροποσότητες μπετόν σε διάφορα έργα ανά το δήμο ενώ το ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των 16.000 ευρώ.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

1) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο πάρκο Ανατολικής Θράκης.
Ενταγμένο σε πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση για το δήμο.

2) Να μην ασκηθεί ανακοπή για την πληρωμή των εργαζομένων διμηνιτών εποχικών υπαλλήλων του δήμου.

3) Έγκριση δαπάνης 1.400 ευρώ για διοικητική μέριμνα υπαλλήλων στις πυρκαγιές (νερά, σάντουιτς, αναψυκτικά).