πάμε μπροστά

Κυριακή

20

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και αποτελέσματα συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής της Δευτέρας 14/11/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 17/10/2011 και ενημερωθείτε για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Κατεβάστε κάνοντας κλικ εδώ!

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

=======================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αλεξ/πολη 10/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. : 73307
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής” (Άρθρο 75, Ν. 3 852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 14η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δεύτερα και ώρα 13.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Λήψη απόφασης περί αύξησης ή μη των τελών δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2012. (εισ. κ. Πεντίδης)
  2. Ορισμός ορκωτού λογιστή και αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 2011. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
  3. Παραίτηση από ένδικα μέσα για την υπ’ αριθμ. 482/2011 διαταγή πληρωμής. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
  4. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αριθμούς 271/2496/Δ.Π./276/2010 και 272/2497/Δ.Π. 277/2010 Αποφάσεων Διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
  5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων των Δημοτικών Σχολείων Συκορράχης, Δικέλλων , Απαλού και Μάκρης του Δήμου Αλεξ/πολης. (εισ. κ. Μόκαλη Αθανασία)
  6. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στους τέως – υπαλλήλους του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Μορφίνο Κυριάκο, κ. Τσαπάνη Χρήστο, και κ. Αντωνόπουλο Κων/νο. (εισ. κ. Μαυρομάτη Αναστασία)
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια: “Εξοπλισμός παιδικών χαρών” (εισ. κ. Κουματζίδου Τζούλια)
  8. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό“. (ΠΣΕΑ) (εισ. κ. Μάκρας Απόστολος)
  9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου Καπνομάγαζου“. (εισ. κ. Αθανασίου Αντωνία)
  10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου : “Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Απαλού“. (εισ. κ. Σεφεριάδης Σάββας)

Η παρούσα να επιδοθεί στον κ. Κογιομτζή Μιχαήλ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

    Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Αλεξ/πολης

  Ευάγγελος Λαμπάκης

=======================

Αποτελέσματα οικονομικής επιτροπής

Θέμα 1:
Η υπηρεσία προτείνει, με σκοπό τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων, την αύξηση των τελών κατά 17,5%. Η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα, λόγω της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών να μη γίνει καμία αύξηση για το 2012 παρά αύξηση κατά 20% στα δημοτικά τέλη μόνο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εμβαδό μεγαλύτερο των 150 μ2.

Θέμα 2:
Ψηφίζεται ομόφωνα ο κ. Βαρλάμης Βασίλειος.

Θέμα 3:
Αφορά απαιτήσεις εργαζομένων για 2 μήνες. Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 4
Αποσύρεται. Θα εξεταστεί από τη νομική υπηρεσία και θα επανέλθει το θέμα.

Θέμα 5
Χρόνος εκμίσθωσης τα 6 έτη, τιμή εκκίνησης τα 18 ευρώ ανά στρέμμα.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 6:
Τυπικό θέμα, ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 7
Εγκρίνονται ομόφωνα οι όροι διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού.

Θέμα 8
Προμήθεια μέχρι 185 τόνων συσκευασμένου αλατιού αξίας 24.000 ευρώ. Με σταδιακή παραλαβή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

 Θέμα 9
Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου προϋπολογισμού 2.201.763 ευρώ με ΦΠΑ στην ανάδοχο εταιρεία Καλλίτεχνος ΑΤΕ με έκπτωση 41,07%.

Θέμα 10
Αφορά μεταφορά παροχών για 80 περίπου περιπτώσεις στον οικισμό Απαλού. Δύο προσφορές από Γκουτζιβελάκη 5% και Μαλκότση 4%. Ανάδοχος ο Γκουτζιβελάκης.

Έκτακτο θέμα
Ανάθεση σε δύο τοπογράφους, μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο τοπογράφων, της σύνταξης πράξης αναλογισμού των οικοδομικών τετραγώνων 554 και 470 προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις από εισφορά των ημιυπαιθρίων για απόκτηση κοινοχρήστων εκτάσεων.
Κόστος 2 Χ 14.000 ευρώ = 28.000 ευρώ.