πάμε μπροστά

Δευτέρα

2

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισήγηση δημοτικού συμβούλου κ. Κατσαντούρα Χρήστου επί του προϋπολογισμού 2012 του Δήμου Αλεξ/πολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικών Συμβούλων, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Παρατάξεις, Πόλη και Πολίτες, Προϋπολογισμός, Χρήστος Κατσαντούρας

Χρήστος Κατσαντούρας, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης "Πόλη Και Πολίτες"

Χρήστος Κατσαντούρας, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης “Πόλη Και Πολίτες”

Ευχαριστούμε πολύ τον δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Χρήστο Κατσαντούρα για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για δημοσίευση της εισήγησής του επί του προϋπολογισμού του 2012 για το δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρατίθεται αυτούσια όπως αυτή αναγνώσθηκε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 29/12/2011.

=====================

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ

ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29/12/2011: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού ‘Έτους 2012 του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι.

Η σύνταξη, η ψήφιση και η υλοποίηση του προϋπολογισμού ενός Δήμου αποτελεί εκτός από θεσμική υποχρέωση που υπαγορεύεται από τα άρθρ. 155-162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και μια σειρά άλλων νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί κυρίως μια βαθειά πολιτική πράξη, αφού μέσω του προϋπολογισμού υλοποιείται το πρόγραμμα, το σχέδιο και το όραμα της δημοτικής παράταξης που ευρίσκεται στη διοίκηση του Δήμου και ψηφίζεται από το κορυφαίο όργανο του δημοτικού δημοκρατικού προγραμματισμού, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Έχοντας όλα τα παραπάνω κατά νου θα επιχειρήσω μια σύντομη προσέγγιση του θέματος με ειλικρίνεια, βαθειά μελέτη των στοιχείων, των στόχων και των δράσεων του προϋπολογισμού, μα ταυτόχρονα με κριτική διάθεση καλόπιστη και αντικειμενική, καταθέτοντας ουσιαστικές προτάσεις για τη σύνταξη και υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία, τους στόχους και τα μεγέθη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβουμε υπ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους:

1) Τις τραγικές οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται σήμερα η χώρα (μνημόνιο, οικονομική-πολιτική-ηθική και κοινωνική κρίση) στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.

2) Τη διαχρονικά «εχθρική», θα έλεγα, στάση του Κεντρικού Κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση, η οποία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους και κυρίως με την περικοπή πόρων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση της αυτοδιοίκησης.

Ήδη στον ψηφισθέντα Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012 – που είναι πλέον νόμος Του Κράτους- οι σχετικοί κωδικοί είναι μειωμένοι σε σχέση με το 2011 κατά 32%, σε συνέχεια της κατά 35% μείωσης του 2010.

3) Το γεγονός ότι στη διοίκηση του Δήμου Αλεξ/πολης βρίσκεται μια νέα δημοτική παράταξη με επικεφαλής τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη κομίζοντας μια νέα φιλοσοφία για την αυτοδιοίκηση και εφαρμόζοντας με συνέπεια τις αρχές της χρηστής διοίκησης και με προεκλογική δέσμευση και πολιτική φιλοσοφία την ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στα οικονομικά του Δήμου.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρήθηκαν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος μας), ήτοι:

  1. Της ετήσιας διάρκειας
  2. Της ενότητας και της καθολικότητας
  3. Της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων
  4. Της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης του οικονομικού έτους 2012 που καλούμεθα να ψηφίζουμε:

  • Συνάδει με την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα,
  • Εναρμονίζεται με τις πολιτικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής,
  • Αποτυπώνει με ευκρίνεια το πραγματικό μέγεθος των υποχρεώσεων του Δήμου (κάτι που βεβαίως δεν συνέβαινε μέχρι το 2010 από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές)
  • Δεν εμφανίζει υπερεκτιμημένα έσοδα που δεν θα εισπραχθούν.

Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα σε αυτόν όλα τα έσοδα και τις δαπάνες στο ύψος των 68.585.798,00 €, είναι δηλαδή μειωμένος σε σχέση με τον περσινό 93.985.941,72 € (όπως διαμορφώθηκε με την 6η αναμόρφωση) κατά 27% περίπου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ποσό των 7.093.750,00 € δηλαδή το σύνολο των ποσών που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς εσόδων 4111-4142 δεν συνιστούν έσοδα και ως αποδόσεις στους κωδικούς εξόδων 8211-8242 δεν συνιστούν δαπάνες.

Έτσι το πραγματικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 61.492.048,00 €.

-Ο προϋπολογισμός έπρεπε να περιέχει περισσότερα στοιχεία για να είναι πιο ευανάγνωστος και συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

-Επίσης, βοηθητικά θα μπορούσε η οικονομική υπηρεσία να παραθέσει χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά και άλλους αριθμοδείκτες (δείκτες Δομής Προϋπολογισμού), καθώς επίσης να υπογραμμίζει, αναλύει και επεξηγεί τις εγγραφές σημαντικού ύψους κονδυλίων εσόδων και εξόδων στην αιτιολογική έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α’ ΕΣΟΔΑ

Θεωρώ ως υπερβολικά αισιόδοξα – ίσως και υπερεκτιμημένα τα ποσά των παρακάτω κωδικών:

1) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κωδ. 0111.001) σελ.2 ύψους 447.000,00€, όταν τα βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2011 ανέρχονται σε 131.021,10 €.

2) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων   (κωδ. 0451.001) σελ.3 ύψους 25.000,00€, όταν τα βεβαιωθέντα ανέρχονται σε 6.036,45 € και με δεδομένη την οικονομική ύφεση που βιώνουμε.

3) Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης (κωδ. 0452.001) ύψους 25.000,00 € με βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2011 16.018,50 €.

Επίσης θεωρώ ως υποεκτιμώμενα:

Έκτακτα γενικά έσοδα (από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη) ποσού 360.000,00 € έναντι βεβαιωθέντων μέχρι 30/11/2011 ποσού 2.565.192,00 € (κωδ. 3221.001) σελ. 10.

 

Β’ ΕΞΟΔΑ

Να διευκρινιστούν τα κονδύλια των παρακάτω κωδικών, τι αφορούν και αν αντικρίζονται ενδεχόμενα από ισόποσα έσοδα:

(κωδ) 15.6453.006  ΠΡΟΤΑΣΗ CULTOUR  220.000,00 € (σελ.26)

(κωδ) 15.6453.008 GYNOLOGY CENTER 75.500,00 (σελ.26)

(κωδ) 8115.001 Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 400.000,00 € (σελ.43)

 

Γ ΛΟΙΠΑ

Αναγραφή ποσών σε κωδικούς για ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου, όπως:

– Συμμετοχή στη Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών (ενόψει μετατροπής της σε Α.Ε.)

– Συμμετοχή στη ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (για την υλοποίηση των προγραμμάτων).

– Σε επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού να δημιουργηθεί κωδικός και να γραφεί πίστωση για ένταξη μελέτης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου).

– Δαπάνες για την δημιουργηθείσα  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΡΕΣ)  της Αντιδημαρχίας Πρωτογενούς Τομέα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1)  Αλλαγή και καλλιέργεια νέας διοικητικής κουλτούρας στο Δήμο με εφαρμογή δημοτικού μάνατζμεντ.

2)  Προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση οφέλους – κόστους.

3)  Συστηματική και μεθοδική εκπαίδευση του προσωπικού με διάθεση σημαντικών πιστώσεων για το σκοπό αυτό (για το 2012 προβλέπονται πολύ μικρά κονδύλια).

4)  Ετήσια λογοδοσία των στελεχών του Δήμου και κυρίως της οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και των αιρετών (Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημάρχου) για την οικονομική διαχείριση του Δήμου στους δημότες.

5)  Να συντάσσεται και ένας «κοινωνικός προϋπολογισμός» για το Δήμο, δεδομένου ότι ο Δήμος ασκεί κοινωνικές πολιτικές και παρέχει υπηρεσίες στους δημότες και την κοινωνία γενικότερα.

6) Σύνταξη του επόμενου προϋπολογισμού από «μηδενική βάση» αφού προσδιοριστούν μετά από έλεγχο οι ανελαστικές δαπάνες. Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα στη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Στενή συνεργασία για το σκοπό αυτό της οικονομικής υπηρεσίας και της αντιδημαρχίας Οικονομικών με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των λοιπών αντιδημαρχιών.

7) Τήρηση αποθήκης και λογιστικά αλλά και σε φυσική μορφή με τον ορισμό υπεύθυνου αποθήκης και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

8) Περιστολή της σπατάλης σε υλικά, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό επί τη βάσει μετρήσιμων στόχων.

9) Αναδιοργάνωση μηχανογράφησης και πληροφορικής όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

10) Αναδιάταξη προσωπικού στις οικονομικές υπηρεσίες με ενίσχυση του αρμοδίου τμήματος, που έχει σαν αντικείμενο τις βεβαιώσεις και κυρίως τις εισπράξεις των βεβαιωθέντων εσόδων και αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού του Δήμου (οικονομολόγοι) .

→ Στοχευμένη προσπάθεια για είσπραξη εσόδων από μεγαλοοφειλέτες του Δήμου (πρόστιμα πολεοδομίας, μισθώματα ακινήτων του Δήμου).

11) Πλήρης αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για τη μεγιστοποίηση των εσόδων από την πηγή αυτή.

12) Πλήρης αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και πηγών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Jeremy, Jessica, ΕΣΠΑ).

13) Ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου (Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ. και εταιριών του Δήμου, Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή), όσο και των διευθυντών και προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δήμου για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού ώστε να υφίσταται η δυνατότητα αλλαγών και τροποποιήσεων για την υλοποίηση των στόχων.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι.

Σκεφθείτε τις ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας:

Το τοπίο αλλάζει ραγδαία: «Ό, τι γνωρίζαμε….. δεν θα αντέξει στα επόμενα έτη».

Οι πόλεις και όχι τα κράτη θα προσελκύουν επενδύσεις, επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, δυναμικά τμήματα πληθυσμού.

αυτό που γνωρίζουμε

από τις υποδομές, την καθαριότητα, το φωτισμό και κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες…


από την αναζήτηση πόρων και την ελεημοσύνη του κρατικού προϋπολογισμού…

 

από την αναμονή των «άνωθεν» πολιτικών…

αυτό που έρχεται

…στην πιο κρίσιμη αναπτυξιακή παράμετρο: το ανθρώπινο κεφάλαιο.

…σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, ιδιωτικά κεφάλαια, στρατηγικές συμφωνίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις)


…σε τοπικές πολιτικές ανάπτυξης με εργαλείο την τεχνολογία.

Εμείς ξεκινήσαμε στη 01/01/2010 με δυναμισμό, πολλή δουλειά, με δυνατή ομάδα με άξιο επικεφαλής, τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη.

Με τα παραπάνω εφόδια και τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε σήμερα ξεκινάμε το δεύτερο χρόνο μας στη Δημοτική αρχή…

Ο κάθε συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος ας υλοποιήσει την προτροπή του Νίκου Καζαντζάκη… «ΑΚΛΟΥΘΑ» …ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό.

Ευχαριστώ για την υπομονή σας.