πάμε μπροστά

Παρασκευή

20

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Θέματα και εισηγήσεις της οικονομικής επιτροπής της 17/1/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα και τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 17/1/2012.

Δεν υπάρχει εισήγηση για το 4ο θέμα, με τίτλο: “Μη έγκριση πρακτικού του έργου “Κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου” ” με εισηγητή τον κ. Παπαδόπουλο.

Για τα ανεπίσημα πρακτικά, κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις, εδώ:
Θέματα οικονομικής επιτροπής 17/01/2012 και εισηγήσεις

Ακολουθεί η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/1/2012 όπως αυτή μοιράστηκε στα μέλη της:

========================

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                              Αλεξ/πολη 13-1-2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     Αριθμ. Πρωτ. 1955

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: <<Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής >> (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 17η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ κατ ώρα 13.00 π.μ. για τη συζήτηση κατ λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί διαταγών πληρωμής (εισ. κ. Μπίκος)
  2. Έγκριση πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Καθαρισμός ρεμάτων Δημ. Ενότητας Αλεξ/πολης (εισ. κ. Ρούφος)
  3. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικής προσφοράς κατ ανάδειξης αναδόχου για το διαγωνισμό της μεταφοράς μαθητών (εισ. κ. Σούλτας)
  4. Μη Έγκριση πρακτικού του έργου “Κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου (εισ. κ. Παπαδόπουλος)
  5. Ανάκληση – ακύρωση των υπ’ αριθ. 196/2011, 197/2011 κατ 198/2011 αποφάσεων Οικ. Επιτροπής (σ.τ.σ. αφορούν τις αναθέσεις μελετών αποτύπωσης του κάμπινγκ ΕΟΤ, του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και της λεωφ. Μάκρης από τα εργατικά ως την Κουταβού στον τοπογράφο κ. Σωτηρόπουλο Παναγιώτη)

Η παρούσα να επιδοθεί στον _________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Αλεξ/πολης
Ευάγγελος Λαμπάκης