πάμε μπροστά

Πέμπτη

2

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση της “Αργώ”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοπρασίες, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 31/01/2012 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 2012/02/α1 απόφαση του ΔΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ», το οποίο αποτελείται από:

  • κατάστημα εμβαδού 235,45 τ.μ., στο οποίο υπάρχει αίθουσα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 109,60 τ.μ. και παρασκευαστήριο εμβαδού 70,05 τ.μ.,
  • επιφάνεια υπόστεγου χώρου εμβαδού 124,68 τ.μ. και
  • ξύλινη εξέδρα εμβαδού 726,50 τ.μ.,

το οποίο όλο ακίνητο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, εντός του Δημοτικού Κήπου της παραλίας Αλεξανδρούπολης μαζί με κινητό εξοπλισμό που περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται σε Ευρώ το ποσό
των τριών χιλιάδων (3.000,00).

Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 13η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα
Δευτέρα του έτους 2012.

Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το κεντρικό γραφείο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. επί της Πλατείας Κύπρου 17, στην Αλεξανδρούπολη.

Ώρα διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η ώρα 10:00 π.μ. έως την ώρα 12:00.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από
τρία μέλη που ορίσθηκαν με την υπ’ άριθ. 2012/02/α2 απόφαση του.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πλειοδοτών, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 28η
Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως την ώρα 12:00.μ. στο
κεντρικό γραφείο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην
διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα γραφεία της επιχείρησης που
βρίσκεται κεντρικό γραφείο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. επί της Πλατείας Κύπρου 17, στην
Αλεξανδρούπολη και από ώρα 9:00 π.μ. έως και ώρα 13:00 μ.μ. αντίγραφα της
παρούσης διακηρύξεως, και να διεξάγουν επί τόπου θεώρηση του αντικειμένου της
μίσθωσης, ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους διεξαγωγής της
δημοπρασίας, δια τους όρους της σύμβασης μισθώσεως, και δια τεχνικά θέματα.

Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται ρητώς ότι η με ημερομηνία 31-01-2012 διακήρυξη
διεξαγωγής δημοπρασίας και οι όροι που εμπεριέχει, δεσμεύει απόλυτα τους
ενδιαφερομένους, τους θεματιστές, και υποψηφίους μισθωτές καθώς και τον
υπερθεματιστή -μισθωτή.

Ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Α.Ε

κ. Τερζής Επαμεινώνδας

Πηγή: Διαύγεια