πάμε μπροστά

Δευτέρα

20

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 24/2/2012 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   20.2.2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ. 12.66

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   24.2.2012  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έναρξη διαδικασίας απαλλοτρίωσης τμημάτων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 3. Παράταση ανοικοδόμησης δημοτικών οικοπέδων, βάσει του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση πίνακα υποψηφίων συμμετοχής στο διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφου του Κληροδοτήματος του ζεύγους: «Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000 «Χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων», για το έτος 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή του Προεδρεύοντος Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. (εισηγ. κ. Ξαθνόπουλος).
 9. Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου έτους 2012 (Α.Δ.Σ. 915/2011). (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).
 10. Ορισμός Υπολόγων διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 των Προνοιακών Επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11. Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας)  στον ΜΑΧΑΝΟΥΤΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του  ΜΟΥΣΤΑΦΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 12.  Επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 13.  Επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη καταβολή ΕΤΑΚ και ΦΑΠ Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 14.  Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής στο Κατάστημα Ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΩΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 15.  Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο σχετικά με επιχειρήσεις που υπόκεινται στην  καταβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος).
 16. Ενίσχυση μονάδων Ειδικής Αγωγής για τη συμμετοχή τους στις Εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 17.  Έγκριση ανάληψης χρέους ασφαλιστικών εισφορών ύψους 1.826,45 ευρώ χρήσης 2010 της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου ΔΗΚΕΑΛ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 18. Διαγραφή οφειλής Π.Ο.Ε. για τέλη Λαϊκής Αγοράς Φερών. (εισηγ. κ.Γκότσης).
 19.  Αποδοχή δωρεάς ποσότητας πετρελαίου 2.000 λίτρων για τις ανάγκες θέρμανσης του Γυμνασίου Φερών. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 20. Η απευθείας εκμίσθωση στην ΑΤΕ χώρου για τοποθέτηση ΑΤΜ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 21. Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο Νεότητας έναντι γηπέδου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ» για Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο με γραμματειακή υποστήριξη. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 22. « 1. Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης : 4) της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής  Ασφάλισης.
  2. Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση   Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
  3. Δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.» (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες μονάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 24. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 25.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Δίκτυο Πράσινων Ελληνικών Πόλεων –  Green Greek Cities. (εισηγ. κ. Φέλεκας).
 26. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του υπ’ αριθμ. 361/11 α΄ απογράφου εκτελεστού μετά της από 7.11.2011 επιταγής προς πληρωμή της με αριθ. 132/10 απόφ. του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 27. Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί διαταγών πληρωμής των: α) Λεπτίδου Μαρίας και β) Χατζή Μαρίας. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 28.  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (εισηγ. κ. Οζαινώδης).
 29. Λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 30.  Λήψη απόφασης για συγχωνεύσεις ή μη σχολικών μονάδων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 31. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Ζητείς).
 32. Έγκριση ψήφισης πίνακα οφειλών του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Ζητάκης).
 33. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ»  (εισηγ. κ. Ζιώγας).
 34. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης-Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Φαλέκα, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 35. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 36. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ.Γερακόπουλος Χγρ.)
 37. Έγκριση συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης» Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ.Μπρίκα Αι..)
 38. Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 39. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Ισοζυγίου του έργου: «Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 40. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 41. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή σημάνσεων διαβάσεων οδών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 42. 42.  Γνωμοδότηση για τον καθαρισμό οριογραμμών υδραυλικής μελέτης, τμήματος ρέματος στη Μελία Φερών, Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Καναρίδης ΕΓ.)
 43. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β’ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Καναρίδης ΕΓ.)
 44. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίων Μάκρης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 45. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση μπαζότοπων Χιλής» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 46. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού προς Δίκελλα» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 47. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 48. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων και επέκταση ύδρευσης Β΄ νεκροταφείου» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 49. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ρείθρων διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους Δημοτικών Διαμερισμάτων». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 50. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Ο.Τ. 39Α εκκλησίας τιμίου σταυρού» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 51. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης γηπέδων Παλαγίας & Χιλής». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς