πάμε μπροστά

Τρίτη

21

Φεβρουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού 6ου ΔΣ της 24/02/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 6ου ΔΣ της ερχόμενης Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου 2012 σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Τα έγγραφα αυτά τα ταξινομήσαμε και σημειώσαμε τις εισηγήσεις που λείπουν.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και εισηγήσεις 6ου τακτικού ΔΣ της Παρασκευής 24/02/2012

Θέματα από τα οποία απουσιάζουν οι εισηγήσεις:

Θέμα 5: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

Θέμα 10: Ορισμός Υπολόγων διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 των Προνοιακών Επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

Θέμα 17: Έγκριση ανάληψης χρέους ασφαλιστικών εισφορών ύψους 1.826,45 ευρώ χρήσης 2010 της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου ΔΗΚΕΑΛ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

Θέμα 22:
1. Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 4) της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
3. Δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.» (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

Θέμα 23: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες μονάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

Θέμα 27:
Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί διαταγών πληρωμής των: α) Λεπτίδου Μαρίας και β) Χατζή Μαρίας. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

Θέμα 29: Λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

Θέμα 30: Λήψη απόφασης για συγχωνεύσεις ή μη σχολικών μονάδων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

Θέμα 33: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ» (εισηγ. κ. Ζιώγας).

Θέμα 34: Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης-Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Φαλέκα, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

Θέμα 35: Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

Θέμα 38: Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)