πάμε μπροστά

Παρασκευή

27

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Φερών

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Δημοπρασίες, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες

Αλεξανδρούπολη 26.04.2012
Αρ. Πρωτ: 33105

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης , διακηρύσσει ότι:

Την 11η Μαϊου 2012 , ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 10.00 πμ έως 11.00 πμ , θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών –αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου- η  φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Φερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 , των Ν. 3463/2006 Ν.3852/2010 και της 29/2012 ΑΟΕ.

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00€/μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που ορίστηκε με την 2/2011 ΑΟΕ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (05) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

  1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΠ και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας , χρηματικού ποσού 120,00€ η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης,
  2. βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξ/πολης του ιδίου και του εγγυητή του
  3. αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2555350079 και 2551350218, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης

Πηγή: Ιστοσελίδα δήμου Αλεξανδρούπολης