πάμε μπροστά

Πέμπτη

3

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Καθαρισμό Ακτών (3/5/2012 – 7/5/2012)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Καθαρισμός ΑκτώνΑναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου σήμερα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των ακτών μας. Ακολουθεί το κείμενο όπως αναρτήθηκε εδώ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελέτης:    12/2012
Αρ.Πρωτ. 34405

ΕΡΓAΣΙΑ: Καθαρισμός Ακτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιμές της αριθμ. 12/2012 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας«Καθαρισμός ακτών» προϋπολογισμού 23.584,02€ με ΦΠΑ.

Η εργασία θα εκτελεστεί μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 του Ν.3463/06καθώς και των εγκυκλίων 3373/390/20-03-75 όπως και την τροποποιητική αυτής 4993/745/24-4-75.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι:

Α) Εργολάβοι καθαρισμού ακτών με προϋπηρεσία που θα βεβαιώνεται από συμβάσεις αναλόγων εργασιών.

Β) Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την προϋπόθεση ότι ένα μέλος αυτής ή και περισσότερα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις .

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι   λάβουν μέρος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος  οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλαδή ποσού 1.180,00€.

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ

3) Πίνακα του εξοπλισμού που διαθέτουν και που θα προσδιορίζεται:

  • Είδος   μηχανήματος
  • Αριθμός κυκλοφορίας
  • Αριθμός κυκλοφορίας
  • Ισχύς κινητήρα
  • Τεχνικά στοιχεία δηλαδή έντυπα εργοστασίου κατασκευής(μόνο για ελκυόμενα   μηχανήματα καθαρισμού ακτών .

4) Στοιχεία ιδιοκτησίας για κάθε μηχάνημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο

 

Ο απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός προσδιορίζεται ως εξής:

  • Ένα (1) τουλάχιστον πολυμηχάνημα ισχύος 100HP διπλού διαφορικού μετά παρελκομένων για την εκτέλεση των εργασιών μετά του χειριστού του  το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με μηχάνημα  αμμοκαθαρισμού ακτών με σύστημα συλλογής και εκφόρτωσης απορριμμάτων με απόδοση τουλάχιστον 10 στρεμμάτων/ώρα.
  • Ένας (1)  τουλάχιστον ελκυστήρας ισχύος άνω των 160HP διπλού διαφορικού εφοδιασμένος με  μηχάνημα αμμοκαθαρισμού ακτών με σύστημα συλλογής και εκφόρτωσης απορριμμάτων μετά του χειριστού του  με απαραίτητη άδεια και πινακίδες Μ.Ε. με απόδοση   μηχανήματος κυκλοφορίας 10 στρ/ώρα.

Η επιτροπή νομιμοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση να απορρίψει προσφορά του διαγωνιζομένου και να μη προχωρήσει στην αποσφράγιση του αντίστοιχου οικονομικού φακέλου, εφόσον κρίνει ότι ο μηχανικός εξοπλισμός δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού.

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου  που θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6) Προσφορά που θα ισχύει για διάστημα 90 ημερών.

7) Στοιχεία από ανάλογες εργασίες που έχουν κάνει (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις).

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την 08/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

Οι καταθέσεις των προσφορών θα γίνουν στην Επιτροπή σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο που θα αναγράφοντα εξωτερικά

1) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα

2) Η επωνυμία του Δήμου

3) Ο αριθμός της διακήρυξης, ο αριθμός μελέτης και ο τίτλος εργασίας

4) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου

5) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

6) Εντός του φακέλου θα υπάρχει ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς .

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται δεκτές

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ώρα που ορίσθηκε για την επίδοση των προσφορών η επιτροπή προχωρεί στην απόσφράγιση των φακέλων και αφού ελεγχθούν θα δικαιολογητικά και μονογραφηθούν η επιτροπή θα προχωρήσει στον αποκλεισμό όσων δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού . Στη συνέχεια θα ανοιχθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή θα ανακηρύξει ανάδοχο αυτόν που πρόσφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης .

ΑΡΘΡΟ 5 – ΣΥΜΒΑΣΗ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί του συμβατικού ποσού .

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2551064296 Τάτσιλη Αθανασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ


                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                               ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΑΚΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελέτης:     12/2012

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Καθαρισμού Ακτών 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη
30/03/2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚ/ΑΚΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παπαντωνίου Ιωάννης                                                                              Καρκανή Παρασκευή
Πολιτικός Μηχανικός                                                                                Πολιτικός Μηχανικός