πάμε μπροστά

Τρίτη

29

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 30/5/2012 ώρα 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 24/05/2012
Αριθ. Πρωτ. : 39370

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 30/05/2012 και ώρα 12.00 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

Υποβολή Απολογισμού και Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011 (οικονομικό έτος 2011) (εισηγήτρια κ. Μαρτίδου Δήμητρα)

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ασφαλτικού ψυχρού και θερμού για την επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων. (εισηγητής κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης