πάμε μπροστά

Κυριακή

18

Νοέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 19η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21/11/2012 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 16.11.2012
Αριθ. Πρωτ. 76957

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 21.11.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00′ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζητηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικατερίνη)
 3. Δαπάνης Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικατερίνη)
 4. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 5. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 6. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 7. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 8. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 9. Έγκριση απαλλαγής Υπολόγου (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 10. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 11. Εξέταση αίτησης της εταιρίας Informatica ΑΕ για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου» (Εισηγητής; κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 12. «Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αρδανίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρδανίου “ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 13. Διαγραφή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Διαγραφή προστίμου ανέγερσης και μεταβολή προστίμου διατήρησης σε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κατασκευών (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για μικρή διαφοροποίηση των οριογραμμών ρεμάτων στην περιοχή επέκτασης σχεδίου Καλλιθέας – Χιλής (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 16. Τροποποίηση στο Ο.Τ 239 του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 17. Κατανομή Πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ’ δόσης 2012 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Συγχωνεύσεις – Υποβαθμίσεις Σχολικών μονάδων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση παραχώρησης τάφου στον Αιταρίδη Βασίλειο του Χαράλαμπου (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στο Παρίσι, στις 12-13-14/12/2012 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 21. Επιστροφή στο ΠΔΕ της Κοινοτικής Συμμετοχής του προγράμματος “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία (Εισηγητής : Βαμβακερός Αντώνιος)
 22. Υποβολή της α’ φάσης της πρότασης Αστικής Ανάπλασης Jessica στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος συνολικού προϋπολογισμού 2.610.3266 πλέον ΦΠΑ συνολικού προεκτιμώμενου τιμήματος 3.210.701 {Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 23. Ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην εν λόγω πρόταση από ίδια διαθέσιμα του Δήμου συνολικού ύψους 642.140€ εις βάρος του προϋπολογισμού των ετών 2013 και 2014(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 24. Χορήγηση τραπεζικού ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, δανεισμού ίσου με το 10% του προϋπολογισμού του έργου, ύψους έως 322.000€ κατά το έτος 2013 (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 25. Διασύνδεση των Αγροτικών Ιατρείων με το διαδίκτυο, για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 26. Εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριμένη πρόταση «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“Cultural <garden> heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013 & συμμετοχή στην συνάντηση εργασίας στις 28-29-30/11/2012 στο εξωτερικό (Ιταλία, Bari) (Εισηγητής : κ. Βαμβακερό Αντώνιος)
 27. Αίτηση της Λαμπρινής Γραμματικοπούλου του Βασιλείου – Εξώδικος Συμβιβασμός (στην 204/1515/Δ.Π 1206/11/Διαταγή Πληρωμής) (Εισηγητής: κ. Παπατζελίδης)
 28. Μείωση          Μισθωμάτων            κυλικείου        Δημοτικής      Ενότητας       Φερών (Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 29. Διαγραφή προστίμου Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 30. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αριθ. οικ. 23656/16-10-2012 Πρόσκληση ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμήματος του βεβαιωμένου Γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αρίστηνου Δήμου Αλεξανδρούπολης – Περιφερειακή Ενότητας Έβρου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης» (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 31. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 5.000,00 € για την συμμετοχή του Δήμου στην αριθμ. οικ. 23656/16-10-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμήματος του βεβαιωμένου Γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασία Αρίστηνου Δήμου Αλεξανδρούπολης – Περιφερειακής Ενότητα Έβρου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης» (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 32. Παραχώρηση της χρήσης μέρους του 1ου ορόφου του Πολύκεντρου Λουτρού στην 151£; Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για μετεγκατάσταση της υπηρεσίας» (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 33. Έγκριση δυνατότητας εκμίσθωσης των α) με αριθ.840 έκτασης 30οτρ αγροτεμάχιο Τοπικής Κοινότητας Άνθειας ( Σχολικό Αρίστηνου) και β) με αριθμ.246 έκτασης 18,5 στρ Τοπικής Κοινότητας Δωρικού ( Σχολικό Αετοχωρίου) για υλοποίηση παραγωγικών σχεδίων με αξιοποίηση της Γεωθερμίας) (Εισηγητής: κ.Φαλέκας Ιωάννης)
 34. Παραχώρηση στην Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης της γεώτρησης Κρυονερίου. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 35. Γνωμοδότηση για τη νομιμοποίηση υφισταμένου τοιχείου στην παραλιακή ζώνη Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 36. Έγκριση σύστασης της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για το έργο «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 38. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 39. Γνωμοδότηση για την μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων που θα επηρεασθούν από το έργο του χρυσού Περάματος. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 40. Μερική ανάκληση μέρους της υπ’ αριθμόν 143/2012 του Δ.Σ. απόφασης έγκρισης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών». (Εισηγ.Παπαντωνίου Ιωάννης)
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του 3ου Λυκείου & βελτίωση εγκαταστάσεων λεβητοστασίου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτης)
 42. Πληρωμή Τόκων του έργου “Αποχετεύσεις Ομβρίων Δημοτικών Διαμερισμάτων «Πρώην Δήμου Τραϊανούπολης» (Εισηγητής : κ. Καβαρατζής Χρ)
 43. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής : κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 44. Έγκριση της 247/2012 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ που αφορά την έγκριση προσθήκης παραγράφων στο άρθρο 29 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ» (Εισηγητής : κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 45. Ανάκληση της 406/2012 απόφαση περί δωρεάν παραχώρησης Λεωφορείου από την Τ.Ι.Ε.Δ.Α στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής : κ. Τερζής Επαμεινώνδας)
 46. Έγκριση της 34/2012 Απόφασης του « ΑΠΟΚΔΑ» που αφορά την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012» (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρήστος)
 47. Λήψη απόφασης περί αύξησης ή μη τελών – δικαιωμάτων για τσ οικονομικό έτος 2013 (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 48. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΓΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 49. Διάθεση ποσό επενδυτικών δαπανών (άρθρο 27 ν.3756/2009) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον/στη __________________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς