πάμε μπροστά

Σάββατο

22

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έκθεση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το ύψος του τέλους σύνδεσης της ΔΕΥΑΑ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Δ.Ε.Υ.Α.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:   19.12.2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τηλ:2551064187
Φαξ:2551064142

Προς:

  • Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη
  • Γεν. Γραμ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Σταύρο Σταυράκογλου
  • Πρόεδρο Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ. Ουζουνίδη Γεώργιο
  • Αντιπρόεδρο Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ. Μυτιληνιό Ευάγγελο.
  • Προϊστάμενο Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Τσιβά Απόστολο

Κοινοποίηση: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ (άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ: “Ενστάσεις και παράπονα για το ύψος του τέλους σύνδεσης και διακλάδωσης Αποχετευτικού Δικτύου Αλεξανδρούπολης”

Στις 31.12.2011 έληξε η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρ. 11 ν 1069/1980 και την παρ. 3 του άρ. 43 του ν. 2065/1992 και την παρ.  3 του άρ. 26 του ν. 3013/2002 , επιβολή του ειδικού τέλους 80% για τη μελέτη , κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.   Το  εν λόγω τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται  από την εκάστοτε επιχείρηση   κατά  τα  οριζόμενα  από   τον κανονισμό λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 05/10.02.2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης (η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 139/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, και η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της δυνάμει της με αρ. 11331/13.6.2012 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης), παρίσταται αναγκαία η ισοδύναμη αντικατάσταση του ειδικού τέλους, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης και να ολοκληρωθούν τα έργα αποχέτευσης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Συνεπώς κατά την παραπάνω απόφαση και με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε προκρίθηκε ως λύση η ισόποση αύξηση του τέλους ύδρευσης, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και για την Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ, σε 1,01 €/ ΚΜ, για κατανάλωση τετραμήνου από 0-40 ΚΜ, σε , σε 1,02 €/ ΚΜ, για κατανάλωση τετραμήνου από 41-80 ΚΜ, και σε , σε 1,40 €/ ΚΜ, για κατανάλωση τετραμήνου από 81 ΚΜ και πάνω. Στην παραπάνω απόφαση ορίστηκαν και οι τιμές σε διάφορους οικισμούς κλπ.

Είναι σαφές ότι η αύξηση της τιμής του νερού που επήλθε με αυτό τον τρόπο και σε μία περίοδο γενικότερης οικονομικής κρίσης, έφερε τριβές μεταξύ των δημοτών αφενός και  της επιχείρησης αφετέρου.

Δέχθηκα αναφορές από δημότες για το ύψος του τέλους ύδρευσης και του τέλους σύνδεσης και διακλάδωσης που φτάνει σε μερικές περιπτώσεις και στα 800,00€. Οι συνδημότες μας έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί στην επιχείρηση και θεωρούν πλέον ότι η στάση της επιχείρησης που εστιάζεται στην μη μείωση των ανωτέρω τιμών συνιστά κακοδιοίκηση.

Οι διαμαρτυρίες των δημοτών στη συνέχεια, εστιάζονται στο γεγονός του ύψους της δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 375,00€ ανά τυπικό διαμέρισμα 80 τμ με συντελεστή 1, το οποίο αυξομειώνεται αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων των διαμερισμάτων καθώς και την δαπάνη διακλάδωσης που ανέρχεται στο ποσό των 185,00€ για κάθε τυπικό διαμέρισμα, πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα  με το άρθρο   15 ν 1069/1980, «οι  ιδιοκτήτες  των  ακινήτων  των  συνδεομένων  ή  μελλόντων να συνδεθούν μετά των δικτύων, υποχρεούνται  να  προκαταβάλλουν  στην επιχείρηση  την δαπάνη κατασκευής της προς σύνδεση του ακινήτου των διακλαδώσεως από της ρυμοτομικής γραμμής μέχρι της θέσεως  του  αγωγού υδρεύσεως  ή  της  υπονόμου.  Η  οριστική δαπάνη εκκαθαρίζεται υπό της επιχειρήσεως, μετά την εκτέλεση της εργασίας.  Η δαπάνη  διακλαδώσεως συνδέσεως  ακινήτου  δύναται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως να υπολογίζεται γενικώς δι`  άπαντα τα  ακίνητα  με βάση  το  ήμισυ  του  μέσου  πλάτους  της οδού και την κατά το τρέχον μέτρο μέση τιμήν δαπάνης διακλαδώσεως. Η μέση αυτή τιμή δαπάνης διακλάδωσης ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.».

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή της παραπάνω δαπάνης η οποία μάλιστα είναι ανεξάρτητη από το γεγονός της τελικής σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, αφού αυτή καταβάλλεται και για τα μελλοντικά να συνδεθούν ακίνητα.          Από την ερμηνεία της διάταξης προκύπτει λοιπόν ότι η εν λόγω δαπάνη κατασκευής της διακλάδωσης για τη σύνδεση του εκάστοτε ακινήτου έχει την μορφή ανταποδοτικού τέλους καθώς παρέχει στο ακίνητο την δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να συνδεθεί με το δίκτυο.

Συνεπώς η δαπάνη πρέπει να καταβάλλεται υποχρεωτικά εκ του νόμου, το ύψος δε αυτής καθορίζεται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης για την πόλη της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον, άρα και το συμφέρον του κάθε δημότη. Είναι δε στην διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και του δημοτικού συμβουλίου στη συνέχεια, να επιλαμβάνονται και να καθορίσουν το ύψος του τέλους σύνδεσης. Εφόσον λοιπόν στην περίπτωση της επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα έργα χρηματοδοτούνται εξ’ ιδίων πόρων, πρέπει να καθορίζουν την τιμή ανάλογα με τις ανάγκες σε αυτού του είδους τα έργα.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, αφού έλαβε υπ’ όψιν και κατέγραψε τα παράπονα των δημοτών σχετικά με την τιμή του νερού καθώς και με την δαπάνη σύνδεσης και διακλάδωσης του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αντιλαμβανόμενος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εισοδημάτων, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Ουζουνίδη Γεώργιο, τον Αντιπρόεδρο κ. Μυτιληνιό Ευάγγελο και τον  διευθυντή της Επιχείρησης κ. Τσιβά Απόστολο, τους εξέθεσε τις παραπάνω διαμαρτυρίες και προέβη στις παρακάτω προτάσεις:

Α)  Να εξεταστεί μελλοντικά το ενδεχόμενο μείωσης του τέλους ύδρευσης που έχει επιβαρυνθεί με την προσαύξηση του ειδικού τέλους 80% για τη μελέτη , κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Β) Να εξεταστεί ακόμη η περίπτωση μείωσης του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και του τέλους διακλάδωσης, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή τους από τους συνδημότες μας οι οποίοι καλούνται σε αυτό το στάδιο να το πληρώσουν.

Γ) Να τίθενται ευνοϊκοί όροι για την πληρωμή των παραπάνω τελών, και ειδικά επιμήκυνση των δόσεων, στις περιπτώσεις εκείνες δημοτών που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα ορίσει η επιχείρηση.

Μετά  τις παραπάνω συναντήσεις και συζητήσεις δεν επιτεύχθηκε η μείωση του τέλους σύνδεσης και διακλάδωσης το οποίο έμεινε στα ίδια επίπεδα όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. υπ’ αρ. 05/10.02.2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, πλην όμως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της επιχείρησης κ. Ουζουνίδη Γεώργιο ότι δύναται πλέον να αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων σε δέκα οχτώ, αφού πρώτα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην δαπάνη διακλάδωσης.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρ. 77 του ν. 3852/2010, είναι και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των   και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου.

Επειδή η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας σε αδυναμία πληρωμών των διαφόρων τελών και φόρων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι ενστάσεις στο γραφείο μου που αφορούν παράπονα συνδημοτών μας που αδυνατούν να πληρώσουν  είτε δημοτικά τέλη είτε την αξία του νερού, φρονώ ότι η επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, επιδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο. Έτσι θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική κατάσταση  του εκάστοτε οφειλέτη, η τυχόν κατάσταση ανεργίας, οικογένειες από τρία παιδιά και πάνω, συνταξιούχοι με τις κατώτερες συντάξεις κάθε κλάδου και δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, μονογονεϊκές οικογένειες και άλλα κριτήρια που μπορεί να θέτει το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης προκειμένου να είναι εφικτή η ρύθμιση ανεξόφλητων συσσωρευμένων λογαριασμών, ή και ακόμη τρεχόντων λογαριασμών. Σε ειδικές περιπτώσεις μάλιστα (π.χ. ανέργων, ή ατόμων με ποσοστά αναπηρίας), να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ποσοστού επί του οφειλόμενου ποσού.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ