πάμε μπροστά

Σάββατο

29

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο του κ. Παπανικολόπουλου για τις γνωμοδοτήσεις και τις εκφράσεις απόψεων για τις ΜΠΕ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Παπανικολόπουλος Νικόλαος, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Περιφερειακό Συμβούλιο, Πολιτών, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Η γνωμοδότηση για την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), μετά την κατάργηση των Νομαρχιών, ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. (Άρθρα 156 και 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Καλλικράτης»).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί επί της ΜΠΕ αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις που διατυπώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου. (άρθρο 19 «Γνωμοδότηση Φορέων» του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων»).

Συνεπώς, πρώτα συνεδριάζει το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ ενός έργου που πρόκειται να γίνει στην περιοχή του και στη συνέχεια συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις που διατυπώθηκαν από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε τακτική συνεδρίαση του που έγινε στις 17-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 γνωμοδότησε θετικά και κατά πλειοψηφία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΣΦΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» σε απόσταση περί τα 17,6 χλμ ΝΔ του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ νότια από την ακτή της Μάκρης, της εταιρείας GASTRADE A.E.

Μετά τα ανωτέρω, τι νόημα έχει η έκφραση άποψης, για την ίδια Μ.Π.Ε, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην τακτική συνεδρίασή του που θα γίνει την  28-12-2012 ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα 18.00; (α/α θέματος με Εισηγητή τον κ. Δήμαρχο)

Αλεξανδρούπολη   28 Δεκεμβρίου  2012

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  ΚΑΙ  ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)