πάμε μπροστά

Πέμπτη

17

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισήγηση δημοτικού συμβούλου κ. Κατσαντούρα Χρήστου επί του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Αλεξ/πολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικών Συμβούλων, Εισηγήσεις, Ζωντανή Ενημέρωση, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Παρατάξεις, Πόλη και Πολίτες, Προϋπολογισμός, Χρήστος Κατσαντούρας

Χρήστος Κατσαντούρας, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης "Πόλη Και Πολίτες"

Χρήστος Κατσαντούρας, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης “Πόλη Και Πολίτες”

Ευχαριστούμε πολύ τον δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Χρήστο Κατσαντούρα για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για δημοσίευση της εισήγησής του επί του προϋπολογισμού του 2013 για το δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρατίθεται αυτούσια όπως αυτή μοιράστηκε στους αρχηγούς των παρατάξεων στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 14/01/2013.

=====================

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ

ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΎΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14/01/2013 : 

«Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 του Δήμου Αλεξανδρούπολης». 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η σύνταξη , η ψήφιση και η υλοποίηση του Προϋπολογισμού ενός Δήμου αποτελεί εκτός από θεσμική υποχρέωση που υπαγορεύεται από τα άρθρ. 155-162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) ,το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και μια σειρά νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί κυρίως μια βαθειά πολιτική πράξη , αφού μέσω του προϋπολογισμού υλοποιείται το πρόγραμμα, το σχέδιο και το όραμα της δημοτικής παράταξης που ευρίσκεται στη διοίκηση του Δήμου και ψηφίζεται από το κορυφαίο όργανο του δημοτικού δημοκρατικού προγραμματισμού, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Έχοντας όλα τα παραπάνω κατά νου θα επιχειρήσω μια σύντομη προσέγγιση του θέματος με ειλικρίνεια, βαθειά μελέτη των στοιχείων, των στόχων και των δράσεων του προϋπολογισμού, μα ταυτόχρονα με κριτική διάθεση καλόπιστη και αντικειμενική, καταθέτοντας ουσιαστικές προτάσεις για τη σύνταξη και υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία, τους στόχους και τα μεγέθη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους:

1) Τις τραγικές οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται σήμερα η χώρα (τρία μνημόνια , οικονομική – πολιτική – ηθική και κοινωνική κρίση) ευρισκόμενη ουσιαστικά στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 

2) Τη διαχρονικά «εχθρική», θα έλεγα, στάση του κεντρικού Κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση , η οποία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους και κυρίως με την περικοπή πόρων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση της αυτοδιοίκησης . 

Στον ψηφισθέντα Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013 – που είναι πλέον νόμος του κράτους – οι σχετικοί κωδικοί είναι μειωμένοι σημαντικά σε σχέση με το 2012, σε συνέχεια της μείωσης  του 2011 κατά 32%  και της κατά 35% μείωσης του 2010. 

3) Το γεγονός ότι έχει αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο   για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης – μετά από απαίτηση των δανειστών- οπότε απαιτείται μεγαλύτερη και πιο συντονισμένη προσπάθεια γι’ αυτό. 

Σύμφωνα  λοιπόν με την Α.Π οικ. 47490/18-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 3990/Β΄/18-12-2012) τροποποιείται σημαντικά ο τύπος και η δομή  του προϋπολογισμού των Δήμων που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα:

1) Με το άρθρο 5Α θεσπίζεται «Στοχοθεσία» για τους Δήμους που αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και εφαρμόζεται ο έλεγχος επίτευξης των στόχων. 

2) Με το άρθρο 6 και σε εκτέλεση του άρθρου 3 της από 18-11-2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228 Α΄) ανατίθεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.  

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας :

– Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων 

– Αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 

– Σε περίπτωση απόκλισης από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10% επισημαίνει στον ΟΤΑ και στην εποπτεύουσα αρχή τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η απόκλιση αυτή. 

– Παρέχει , ταυτόχρονα, οδηγίες και εισηγείται μεθόδους προς αποφυγή δημιουργίας ελλείμματος. 

– Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί  να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους τιθεμένους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης  .

Κατά τη σύνταξη του  παρόντος προϋπολογισμού τηρήθηκαν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος μας), ήτοι:

  1. Της ετήσιας διάρκειας
  2. Της ενότητας και της καθολικότητας
  3. Της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων
  4. Της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Οικονομικού έτους 2013 που καλούμεθα να ψηφίζουμε:

Συνάδει με την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και  εναρμονίζεται με τις πολιτικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα σε αυτόν  έσοδα και  δαπάνες στο ύψος των 73.781.122,63 €, είναι δηλαδή μειωμένος σε σχέση με τον περσινό 89.007.482,22 € (όπως διαμορφώθηκε μετά τις αναμορφώσεις ) κατά 17% περίπου. Πρέπει να διευκρινιστεί  ότι το ποσό των 4.527.270,00 € δηλαδή το σύνολο των ποσών που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς εσόδων 4111- 4142 δεν συνιστούν έσοδα και ως αποδόσεις στους κωδικούς εξόδων 8211-8242 δεν συνιστούν δαπάνες.

Έτσι το πραγματικό ύψος του Προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 69.253.852,63 €. 

  • Ο προϋπολογισμός έπρεπε να περιέχει περισσότερα στοιχεία για να είναι πιο ευανάγνωστος και συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο του προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Επίσης, βοηθητικά θα μπορούσε η οικονομική υπηρεσία να παραθέσει χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά και άλλους αριθμοδείκτες (δείκτες Δομής προϋπολογισμού), καθώς επίσης να υπογραμμίζει, αναλύει και επεξηγεί τις εγγραφές σημαντικού  ύψους κονδυλίων εσόδων και εξόδων στην αιτιολογική έκθεση.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

  1. Δεν έχουν δημιουργηθεί κωδικοί που προβλέπονται ρητά από την Κ.Υ.Α:

– ΚΑ 1215 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»

-ΚΑ  83 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Π.Ο.Ε.»

– Δεν έχουν μεταφερθεί τα χρηματικά διαθέσιμα της 31/12/2012 (ΚΑ 51)

2) Μη αναγραφή ποσών σε κωδικούς για ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου, όπως :

Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο , τα Ασφαλιστικά ταμεία, προς τρίτους και προς το προσωπικό των υπό εκκαθάριση τελούντων Δημοτικών Επιχειρήσεων (Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. – Κ.Δ.Ε.Δ.Τ. – Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α – ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. ) και της Αστικης Εταιρίας «ΚΟΜΝΗΝΟΙ»

– Σε επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού να δημιουργηθεί κωδικός και να γραφεί πίστωση για ένταξη μελέτης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου)

– Δαπάνες για την δημιουργηθείσα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΡΕΣ) της Αντιδημαρχίας Πρωτογενούς Τομέα.

– Νέα δάνεια για την ιδία συμμετοχή του δήμου στα προγράμματα του Jessica παρότι υφίστανται οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

3) Οι επιχορηγήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου ανέρχονται για μεν το «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ » στο ποσό των 2.300.000,00 € – για δε τον «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.» στο ποσό των 1.100.000,00 €  κυμαινόμενες στα ίδια περίπου επίπεδα μ’ αυτά του 2012, δείχνοντας παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για τις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι υφίστανται σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές  Π.Ο.Ε. στα Νομικά Πρόσωπα ύψους περίπου 922.000,00 € (272.000,00 € στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ και 650.000,00 € στον Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. αντίστοιχα ) που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και δυσχεραίνουν την οικονομικής τους λειτουργία.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1) Αλλαγή και καλλιέργεια νέας διοικητικής κουλτούρας στο Δήμο με εφαρμογή δημοτικού μάνατζμεντ.

2) προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση οφέλους – κόστους .

3) συστηματική και μεθοδική εκπαίδευση του προσωπικού  με διάθεση σημαντικών πιστώσεων για το σκοπό αυτό (για το 2013 προβλέπονται πολύ μικρά κονδύλια).

4) Ετήσια λογοδοσία των στελεχών του Δήμου και κυρίως της οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και των αιρετών (Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημάρχου) για την οικονομική διαχείριση του Δήμου στους δημότες.

5) Να συντάσσεται και ένας «κοινωνικός προϋπολογισμός» για το Δήμο , δεδομένου ότι ο Δήμος ασκεί κοινωνικές πολιτικές και παρέχει υπηρεσίες στους δημότες και την κοινωνία γενικότερα.

6) Σύνταξη του επόμενου προϋπολογισμού από μηδενική βάση» αφού προσδιοριστούν μετά από έλεγχο οι ανελαστικές δαπάνες. Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα στη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Στενή συνεργασία για το σκοπό αυτό της οικονομικής υπηρεσίας και της αντιδημαρχίας Οικονομικών με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των λοιπών αντιδημαρχιών.  

7) Τήρηση αποθήκης και λογιστικά αλλά και σε φυσική μορφή με τον ορισμό υπεύθυνου αποθήκης και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. 

8) Περιστολή της σπατάλης σε υλικά, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό επί τη βάσει μετρήσιμων στόχων. 

9) Αναδιοργάνωση μηχανογράφησης και πληροφορικής όλων των υπηρεσιών του Δήμου. 

10) Αναδιάταξη προσωπικού στις οικονομικές υπηρεσίες με ενίσχυση του αρμοδίου τμήματος , που έχει σαν αντικείμενο τις βεβαιώσεις και κυρίως τις εισπράξεις των βεβαιωθέντων εσόδων και αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού του Δήμου (οικονομολόγοι). 

Στοχευμένη προσπάθεια για είσπραξη εσόδων  από μεγαλοοφειλέτες του Δήμου (πρόστιμα πολεοδομίας, μισθώματα ακινήτων του Δήμου).

11) Πλήρης αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για τη μεγιστοποίηση των εσόδων από την πηγή αυτή.

12) Πλήρης αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και πηγών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , Jeremy, Jessica, ΕΣΠΑ, Leader).

13) Ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου (Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ. και εταιριών του Δήμου , Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή), όσο και των διευθυντών και προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δήμου για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού ώστε να υφίσταται η δυνατότητα αλλαγών και τροποποιήσεων για την υλοποίηση των στόχων.

14) Πρόσληψη μετά από διαγωνισμό συμβούλου του Δήμου για την προετοιμασία εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 

Μετά τις πιο πάνω σχετικές παρατηρήσεις, σημειώσεις και προτάσεις και προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή οικονομική λειτουργία του Δήμου (καταβολή μισθών προσωπικού, εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών στους προμηθευτές και πιστωτές του Δήμου) ψηφίζω τον προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

                                           Ευχαριστώ για την προσοχή σας