πάμε μπροστά

Κυριακή

3

Φεβρουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 6η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 06/02/2013 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  01-02-2013
Αριθ. Πρωτ. 6267

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   06/02/2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε     ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Προσδιορισμός Χώρου για την Δημιουργία Σταθμού ΚΤΕΛ ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού του Δήμου οικ. έτος 2013              (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος  Χρήστος)
 5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Τροποποίηση της 58/2012 Α.Δ.Σ περί «Ορισμού μέλους Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή του Προεδρεύοντος Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκής Αγοράς» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Έγκριση πρακτικών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών , μετά από κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Ανάδειξη, με κλήρωση, μελών Δ.Σ α) στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, για υπηρεσίες, του Π.Δ 28/80 β) στην επιτροπή καλής εκτέλεσης του 28/80. (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Λήψη απόφασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παραχώρηση από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ(ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ) του ΟΤ594Β για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Εξέταση αίτησης για χορήγηση παράτασης ανοικοδόμησης , σύμφωνα με την παρ 3 του  άρθρου 284 του Ν.3852/2010 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, σε υπαλλήλους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για λήψη πιστοποιητικών του Δήμου από τα υποθηκοφυλακεία  (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Κοινοποίηση Πρακτικού διεξαγωγής ελέγχου στη Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος)
 15. Ανανέωση Άδειες Πλανόδιου Εμπορίου για πώληση Ψαριών και Θαλασσινών της ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ κατοίκου Αλεξανδρούπολης                  (Εισηγητής: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος )
 16. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Διερεύνηση δυνατότητας πρόσληψης 4 υπαλλήλων της ΔΕΠΕΑ μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης από το εφετείο Θράκης ( Εισηγητής: κ.Δήμαρχος)
 18. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Κουρτίδη Δημητρίου (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 19. Τροποποίηση Χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου σε συνέχεια της 755/2012 Απόφασης του Δ.Σ ( Εισηγητής : Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 20. Παραλαβή της μελέτης «Διόρθωση πράξης εφαρμογής περιοχών που εφάπτονται στο ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 21. Παραλαβή του σταδίου της Κτηματογράφησης της μελέτης «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής της Παλαγίας, οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης»    (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 22. Παραλαβή της μελέτης «πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού στην περιφερειακή οδό»   ( Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 23. Παράταση χρόνου παράδοσης του υποέργου πράξης με τίτλο « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» κωδ. ΟΠΣ 365279» ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρήστος)
 24. Τροποίηση ΟΣΑΑ για να συμπεριλάβει το έργο “Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς” ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 25. Αίτημα δωρεάς κατά κυριότητας δυο (2) οχημάτων ημιφορτηγού και βυτιοφόρου Φερών στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: Γιαννέλος Θεόδωρος)
 26. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης , βάση του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 27. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα που αφορούν Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) , Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 28. Κατάργηση των Τελών Πρασίνου και Νεκροταφείων στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων  με Θεατρικό Εργαστήρι Φερών «Η Αυλαία»  ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 30. Οικονομική Ενίσχυση Ενδεούς Δημότη ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 31. Δωρεάν παραχώρησης στο Ι.Κ.Α , της χρήσης κτηρίου του Δήμου ,που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Φερών. ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 32. Έγκριση εκμίσθωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης  αγροτεμαχίων Δημοτ. Κοινότητας Πέπλου ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 33. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 34. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχων ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 35. Έγκριση της 2/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Α του έτους 2012» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 36. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης , Β΄ Δόση 2013, σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 37. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου με μερική χρήση απροβλέπτων του έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 38. Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 39. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 40. Έγκριση και παραλαβή μελετών των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 41. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ανατολικού τομέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 42. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 43. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση φράγματος Αμφιτρίτης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος)
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη χώρου ΧΑΔΑ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος)
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος)
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Αισύμης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς