πάμε μπροστά

Δευτέρα

1

Απρίλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 8η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 01/04/2013 και ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 27/ 03/2013
Αριθ. Πρωτ. 18168

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 01/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικατερίνη)
 4. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 € (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών 2013 κάτω των 15.000 € (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου (κτιρίου Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Αλεξ/πολης , επί της οδού Καρτάλη) στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξ/πολης», με τον διακριτικό τίτλο «Πολυκοινωνικό» (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων , από παραβάσεις Κ.Ο.Κ στους 1) Κενανίδη Ιωάννη και 2) Φιλιππίδη Κομνηνό ( Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Διαγραφή οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (Εισηγητής : Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Έγκριση του αριθμ 1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής – Ισμαήλογλου Ραϊμ του Χαλήλ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής – Κουπούκη Αιμίλιου του Μόσχου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση προϋπολογισμού παιδικής κατασκήνωσης Μάκρης και τρόπος διενέργειας προμηθειών και εργασιών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κ. Καλονιάτη Λαμπρινής που καταπατά Δημοτική έκταση (ρέμα υπ’ αριθμ 211) αγροκτήματος Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολής ( Εισηγητής: κ.Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β’ δόση 2013 (Χ.Ε 2013) των σχολείων της Α’ Βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση παράτασης της προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΜΑΘ για τους συρμούς μεταφοράς απορριμμάτων ( Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 20. Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επανακατάθεση ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το δάνειο λόγω μη χρήσης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης ΚΕΠΑΔΑ προς τους εργαζόμενους ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Έγκριση καταβολής εργατικών απολαβών- μισθών στους Αθανάσιο Μακρή, Χαράλαμπο Ανδρεάδη, Μυρσίνη Οίκου (χήρα Φιλίππου Τσιρταβή) και των τέκνων Ευστρατίου και Ιουλίας Τσιρταβή ( Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 23. Έγκριση Δαπανών Προβολής Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κωνσταντινούπολη, ως Τουριστικού Προορισμού ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 24. Διερεύνηση δυνατότητας πρόσληψης 4 υπαλλήλων της ΔΕΠΕΑ μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης από το εφετείο Θράκης ( Εισηγητής: κ.Δήμαρχος)
 25. Υπογραφή σύμβασης δωρεάς 2 έργων τέχνης ως και σύμβασης γλυπτών έργων τέχνης του δημιουργού- γλύπτη ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 26. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 372/2012 Α.Δ.Σ περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Φερών στο Ο.Τ 58 ( Εισηγητής: Μαστορόπουλος Δ)
 27. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής:.κ. Ουζουνίδης Γ.)
 28. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου» (Εισηγητής κ. Παπαντωνίου Ι.)
 29. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης». (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ι.)
 30. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξ/πολης και Φερών». (Εισηγητής: κ Παπαντωνίου Ι.)
 31. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας» (Εισηγητής: κ.Παπαντωνίου Ι.)
 32. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Προστασία από διάβρωση της παραλιακής ζώνης Αλεξ/πολης» (Εισηγητής. κ.Παπαντωνίου Ι.)
 33. Έγκριση 1ου και 2ου πρωτοκόλλου θεομηνίας για το έργο: «Δημιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο 620Α Ο.Τ.» (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 34. Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων» (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευαγγ.)
 35. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης».(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης».(Εισηγητής:κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού». (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη κοιμητηρίου Κίρκης». (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμοί οδών Αγγέλου Ποιμενίδη και Αγ. Δημητρίου». (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων αγροτικών δρόμων Δ. Δ. Μάκρης». (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών γεφυρών (τεχνικών) στην κεντρική οδό Μεσημβρίας». (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών ομβρίων Δ. Δ. Μάκρης». (Εισηγητής: κ Αδαμάκης Φ.)
 44. Αποδοχή παραχώρησης από την ΕΑΣ ΕΒΡΟΥ, ενός γεωργικού ελκυστήρα ( Εισηγητής: κ. Γιαννέλος )
 45. Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Φερών (Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 46. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 47. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010) ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 48. «Έγκριση διενέργειας της εργασίας: “ ‘Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της Πρότασης « Πολιτιστική κληρονομιά κήπων & πάρκων – CULTTOUR» ”, προϋπολογισμού 156.360,00 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 49. Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 50. Έγκριση της 32/2013 απόφασης του Δ.Σ του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» που αφορά την « Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης » (Εισηγητής: Βαμβακερός Αντώνιος)
 51. Έγκριση της 34/2013 απόφασης του Δ.Σ του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» που αφορά την « Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 52. Έγκριση της 39/2013 απόφασης του Δ.Σ του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» που αφορά την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 53. Έγκριση της 22/2013 απόφασης του Δ.Σ του «ΑΠΟΚΔΑ» που αφορά την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013» (Εισηγητής : κ. Σεφεριάδης Σάββας)
 54. Αλλαγή Ονομασίας- Νέας ονομασίας Οδών και πάρκων (Εισηγητής : κ. Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος)
 55. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

__________________________________________________________
και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς