πάμε μπροστά

Δευτέρα

15

Απρίλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσής του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΑ ως μέλους με πλήρη απασχόληση

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αμοιβές στελεχών ΝΠΔΔ, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια

Κωνσταντίνος Θυμιανίδης, αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΑ

Κωνσταντίνος Θυμιανίδης, αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΑ

Με ανάρτησή του στο Διαύγεια την 11/3/2013 και ώρα 10:52, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Αθανάσιος Καρούντζος εγκρίνει τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ κ. Κωνσταντίνου Θυμιανίδη, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αποφασίζεται:

 1. ο ορισμός του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ κ. Κωνσταντίνου Θυμιανίδη ως μέλος με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  1. η εποπτεία της επιχείρησης,
  2. η εξεύρεση νέων πόρων,
  3. η διενέργεια των από το νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών για τη δανειοδότηση ή επιχορήγηση της επιχείρησης,
  4. η εποπτεία εκτέλεσης των έργων,
  5. η εισήγηση προς το ΔΣ για οτιδήποτε εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου,
  6. η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης,
  7. η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη η Επιχείρηση,
  8. η μελέτη πολιτικής του προσωπικού.
 2. ο καθορισμός της αποζημίωσης του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΑ για την πλήρη απασχόλησή του στην επιχείρηση ίσης με το 50% της αποζημίωσης του Προέδρου, ήτοι στο ποσό των 450 ευρώ μεικτά μηνιαίως μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός αποζημίωσης αυτού. (ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΡ1Υ-Κ93)

Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός αποζημίωσης αυτού. (ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΡ1Υ-Κ93)

Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός αποζημίωσης αυτού. (ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΡ1Υ-Κ93)

Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός αποζημίωσης αυτού. (ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΡ1Υ-Κ93)

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.

=========

Συμπλήρωση 15/4/2013 ώρα 22:30

Με νέα ανάρτησή του στο Διαύγεια (την 29/3/2013 ώρα 11:46), το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. επανέρχεται στο θέμα και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 7/2013. Στο σκεπτικό της τροποποίησης περιγράφεται ότι στην αρχική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έγινε, εκ παραδρομής, αναφορά στη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ύψους 900,00 ευρώ μηνιαίως, αντί του ορθού ποσού των 1.710,00 μηνιαίως (ίσου με το 50% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου).

Επομένως τροποποιείται η μεικτή αμοιβή του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΑ στα 855,00 ευρώ μεικτά μηνιαίως (με δεδομένες την αμοιβή του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στα 1.710,00 ευρώ και του δημάρχου Αλεξανδρούπολης στα 3.420 ευρώ μεικτά μηνιαίως).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 7/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΝΗ-ΩΦ3)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 7/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΝΗ-ΩΦ3)

Διαβάστε την νέα ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.