πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Απρίλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 9η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22/04/2013 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 17 / 04/2013
Αριθ. Πρωτ. 22772

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 22/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Σύναψης Δανείου με το Τ.Π & Δ ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα , για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος )
 3. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 € (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Έγκριση ανάθεσης διενέργειας προμήθειας «Αντικατάσταση Υδραυλικού Ελαίου και φθαρμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων με ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ € (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας συσκευών ασφάλειας ανελκυστήρων ( Εισηγηητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Δικαιούχων Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 9. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 10. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 11. Πρόσληψη στο Δήμο συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 12. Παραχώρηση χρήσης χώρου από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Εβρου «Ε.ΠΟ.Φ.Ε», για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 13. Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΕΑΣ Εβρου ΣΥΝ. ΠΕ στο Δήμο Αλεξ/πολης για τη στέγαση και λειτουργία του Λυκείου Φερών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 14. Έγκριση της 61/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκθεσης εσόδων –εξόδων Α΄Τριμήνου για το έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013» ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 15. Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ( Εισηγητής : Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Τροποποίηση της 314/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ. )
 17. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών του Δήμου σε ηλεκτρονικές βάσεις ενημέρωσης ( ισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 18. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013” (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 19. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ του Δήμου Αλεξ/πολης»( σχετ: το με Αρ. Πρωτ.: Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών) ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
 20. Εξέταση αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» για διαγραφή προστίμου αυθαίρετων κατασκευών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος )
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης Κατασκευής ( Εισηγητής : Γερακόπουλος)
 22. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. Ουζουνίδης Γ.)
 23. Τροποποίηση της 586/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής όρων της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ σχετικά με την διέλευση του περιφερειακού δρόμου από τα στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ». (Εισηγ. Δήμαρχος).
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Οικισμών)». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικών χώρων». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 26. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη Πετάλου» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 27. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης ατις θέσεις «Παππάς» & «Μαυροπόταμος». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
 29. Έγκριση δαπανών επεκτέσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο αιθουσών στο 11ο και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Καβησού». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού» Φερών Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 35. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ)
 36. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς