πάμε μπροστά

Τετάρτη

22

Μάιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόταση “Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Νέο Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξανδρούπολης

Νέο Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξανδρούπολης (πηγή: alexpolis.gr)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αλεξανδρούπολης η πρόταση “Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης” προς διαβούλευση.

Η συζήτηση για το θέμα του Κανονισμού θα γίνει στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο στις 18:30.

Δείτε την πρόταση του κανονισμού, εδώ:

“Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης”

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εγκρίνεται ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, αποτελούμενος από 19 άρθρα, που έχει ως εξής

Άρθρο 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην περιοχή δασικού φυτωρίου όπισθεν κτιρίου Πολυκοινωνικού.

Στο οικόπεδο χωροθετούνται:

νοτιοδυτικά κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 50 Χ 25 Χ 3 μέτρων και βορειοδυτικά κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων ………………….. μέτρων. Οι δυο κολυμβητικές δεξαμενές έχουν ανεξάρτητα αποδυτήρια. Κερκίδες έχει μόνο η κεντρική κολυμβητική δεξαμενή και κάτω από αυτές, εκτός των αποδυτηρίων, υπάρχουν αίθουσες γυμναστικής, γραφεία, κυλικείο, γραφείο γραμματείας – reception και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι.

Σκοπός της κατασκευής είναι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να μπορεί να καλύψει, αφενός τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων και του κοινού της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αφετέρου τη διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων. Σκοπός επίσης είναι να συντελέσει μεθοδικά στην ευρύτερη ανάπτυξη των αθλημάτων του υγρού στίβου.

Το σημαντικό ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης αλλά και οι πρόσφατα διαμορφωθείσες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν η λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης να πραγματοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του διαμέσου της μεγιστοποίησης των εσόδων και κατά συνέπεια της ελαχιστοποίησης της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον η λειτουργία του πρέπει να συμβάλλει, αφενός στην εκπλήρωση των κοινωνικών του σκοπών και αφετέρου στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, διαμέσου της προσέλκυσης αθλητικού τουρισμού.

Άρθρο 2

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και την λήψη Αποφάσεων όσο αφορά τον τρόπο και τις διαδικασίες χρήσης και αξιοποίησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης στελεχώνεται, όπως προβλέπεται στην Άδεια Λειτουργίας αυτού αλλά και με βάση τις λειτουργικές του ανάγκες ως ακολούθως:

 1. Υπεύθυνη για την Οργάνωση και Διαχείριση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ορίζεται πενταμελής Επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (κατά την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας ο κος Σεφεριάδης Σάββας) Η διοικούσα αυτή Επιτροπή θα έχει την γενική επιστασία του συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του κολυμβητηρίου και θα είναι αρμόδια για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών, για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας και των εκάστοτε Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικά για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
 2. Υπεύθυνος λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (κατά την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας ο κος Τζουμάρης Θεόδωρος)  Σ αυτόν αναφέρεται το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών. Ο ανωτέρω εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και αναφέρεται απευθείας στην  Διοικούσα Επιτροπή και στον πρόεδρο αυτής.
 3. Υπεύθυνος συντήρησης ορίζεται τεχνικός υπάλληλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης (κατά την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας ο κος …………………………….) ο οποίος είναι αρμόδιος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για την ανακυκλοφορία, την απολύμανση, την διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και του χώρου καθώς και για τον εξαερισμό του κτιρίου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την λήψη δειγμάτων νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές και για την σχολαστική τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, των διατάξεων που αφορούν ζητήματα πυρασφαλείας και πυροπροστασίας, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών οι οποίες εποπτεύουν και αδειοδοτούν το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών πινάκων, καυστήρων, αντλιών) αλλά και στις διαδικασίες απολύμανσης, ανακυκλοφορίας και ελέγχου του νερού προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των κολυμβητών.
 4. Υπεύθυνος καθαριότητας ορίζεται υπάλληλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης (κατά την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας ο κος……………….)ς.                 ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθαριότητα και ευταξία σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στους χώρους υγιεινής, στα αποδυτήρια, στο ιατρείο, στις αίθουσες γυμναστικής – μασάζ –σάουνας, στα γραφεία, στις κερκίδες, στα κυλικεία και στον περιβάλλοντα χώρο. Πρέπει επίσης να φροντίζει για την σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση των παραπάνω χώρων καθώς και για την επιμελή χρήση τους από τους αθλούμενους.
 5. Επόπτες Ασφαλείας (ναυαγοσώστες) είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλουμένων κατά την κολύμβηση. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και την τεχνική διάσωσης κολυμβητών, στην παροχή Α’ βοηθειών (χρήση τεχνητής αναπνοής) καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανανήψεως. Θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους καθ όλη την διάρκεια χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών και να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό διάσωσης και Α’ βοηθειών.
 6. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας μεριμνά για την ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις.
 7. Ο διαχειριστής κυλικείων αναλαμβάνει την λειτουργία των κυλικείων του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, τηρώντας τις αγορανομικές, φορολογικές και λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται πλήρως το Οργανόγραμμα του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Ναυαγοσωστες)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Οι θέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και στην Άδεια Λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης υπάρχει η δυνατότητα να στελεχώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα, είτε από υπαλλήλους του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., είτε από υπαλλήλους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες όπως εταιρείες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, μετά από σύναψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να είναι νόμιμα ασφαλισμένο.

Κατάσταση στην οποία θα υπάρχει πλήρης αναγραφή του υπηρετούντος προσωπικού και ειδικότερα ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, αρμοδιότητα και σχέση εργασίας του καθενός, αναρτάται σε εμφανές σημείο.

Άρθρο 3

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρεί σε ισχύ τις απαραίτητες Άδειες Λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:

 • Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ. αρ. Γ1/443/1973 (Φ.Ε.Κ. 87/24-1-1973 τεύχος Β’) Υπουργική Απόφαση «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ.α ρ. Γ4/1150/1976 (Φ.Ε.Κ. 937/17-7-1976 τεύχος Β’) και ΔΥΓ2/80825/2005 (Φ.Ε.Κ. 120/2-2-2006 τεύχος Β’) όμοιες Υπουργικές Αποφάσεις.
 • Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τέλεσης αγώνων σ αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. οικ. 46596/22-11-2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1793/6-12-2004 τεύχος Β’).

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σκοπός του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης είναι:

α. Η υποστήριξη του  μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών

β. Η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού

γ. Η υποστήριξη και ανάπτυξη  του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων ακόμη

    και του Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργασιακού Αθλητισμού.

δ. Η υποστήριξη του αθλητισμού των Α.μ.Ε.Α.

ε. Η υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής

    αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων  του Δήμου

    Αλεξανδρούπολης.

στ. Η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον

      ελεύθερο χρόνο τους  και η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής  τους στα

      προγράμματα του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης που

      τους αφορούν.

ζ. Η υποστήριξη και διοργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων  για

    τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία.

Αρθρο 5

ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης  λειτουργεί :

 • τις καθημερινές ημέρες ( Δευτέρα – Παρασκευή) απο 07.00 εως 22.30
 • το Σάββατο απο 07.00 εως 15.00

Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται ειδικότερα αφού ληφθούν υπόψη και τα σχολικά προγράμματα, τα προγράμματα της Γ.Γ.Α., τα προγράμματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και οι προπονήσεις των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στά αθλήματα της πισίνας.

Για την λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών η Διοίκηση,  με απόφασή της,  εισηγείται στο Γ.Γ. Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο 1188/81 άρθρο 89, για τις ώρες λειτουργίας  και παίρνει τη σχετική έγκριση. Χωρίς  έγκριση του Γ.Γ. της Περιφέρειας  η λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης πέραν  του ωραρίου των Δημόσιων υπηρεσιών  είναι παράνομη και απαγορεύεται.

Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης λειτουργεί για την διεξαγωγή αγώνων. Το ωράριο των ημερών  αυτών καθορίζεται με απόφαση της Διοικησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων.

Άρθρο 6 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Οι αθλούμενοι, οι γονείς, οι συνοδοί, οι επισκέπτες, οι θεατές και οι λοιποί παρευρισκόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και των υπολοίπων χώρων του κολυμβητηρίου.
 2. Οι αθλούμενοι κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου υποχρεούνται να επιδεικνύουν το Ατομικό Δελτίο Εισόδου στην γραμματεία-reception και στους επόπτες ασφαλείας, όποτε αυτό ζητηθεί από αυτούς.
 3. Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών σε άτομα μικρότερα των 18 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς την συνοδεία γονέα (εφόσον ανήκουν στα προγράμματα κοινού) ή παρουσία προπονητή (εφόσον πρόκειται για αθλητές).
 4. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από γυμναστή – προπονητή.
 5. Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στις κολυμβητικές δεξαμενές χωρίς την παρουσία ναυαγοσώστη.
 6. Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από ίωση, μεταδοτική νόσο, δερματικές παθήσεις, καθώς και σε άτομα με εκτεταμένες εκδορές και ανοιχτά τραύματα.
 7. Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα που έχουν λάβει το τελευταίο γεύμα σε χρόνο μικρότερο των τριών (3) ωρών από την εκτέλεση της δραστηριότητας ή έχουν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.
 8. Οι αθλούμενοι κατά την παραμονή τους στα αποδυτήρια δεν επιτρέπεται να περιφέρονται με παπούτσια, να κυκλοφορούν και να κάνουν ντους γυμνοί και να ξυρίζονται. Επιπλέον η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και οικονομία.
 9. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα μικρά παιδιά τους, τα οποία αδυνατούν να αλλάξουν μόνα τους, εισερχόμενοι στα αποδυτήρια που διατίθενται γι αυτό το σκοπό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων – συνοδών στα αποδυτήρια ανδρών – γυναικών.
 10. Η χρήση τουαλέτας και κατόπιν ντους από όλους ανεξαιρέτως τους αθλούμενους πριν την είσοδο τους στις κολυμβητικές δεξαμενές είναι υποχρεωτική. Αν κατά την διάρκεια της προπόνησης γίνει χρήση τουαλέτας, επιβάλλεται να γίνει εκ νέου χρήση ντους πριν την επιστροφή στον χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών για την συνέχιση της προπόνησης.
 11. Η είσοδος και η έξοδος προς και από τις κολυμβητικές δεξαμενές αντίστοιχα γίνεται μόνο μέσα από τις δεξαμενές απολύμανσης ποδιών, με σαγιονάρες.
 12. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντηλιακών και κάθε είδους λιπαντικών ουσιών.
 13. Απαγορεύεται η ούρηση εντός των κολυμβητικών δεξαμενών.
 14. Απαγορεύεται το φτύσιμο, το πέταγμα νερού από το στόμα και η έκκριση βλέννας από τα ρουθούνια εντός των κολυμβητικών δεξαμενών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα κανάλια υπερχείλισης που βρίσκονται περιφερειακά των κολυμβητικών δεξαμενών.
 15. Δεν επιτρέπεται το κάθισμα επάνω στις διαδρομές των κολυμβητικών δεξαμενών, ούτε το τράβηγμα και το βούλιαγμα αυτών.
 16. Οι σκάλες καθόδου-ανόδου των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να χρησιμοποιούνται με μη βίαιο τρόπο και οι αναπηδήσεις σ αυτές πρέπει να αποφεύγονται.
 17. Δεν επιτρέπονται οι φωνές, το τρέξιμο και τα κάθε μορφής παιχνίδια σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους της εγκατάστασης και ιδιαίτερα γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές.
 18. Απαγορεύεται η χρήση γυάλινων αντικειμένων στο χώρο γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές.
 19. Δεν συνιστάται η απόθεση χρημάτων, κοσμημάτων, λοιπών πολύτιμων πραγμάτων και αντικειμένων αξίας στα αποδυτήρια ή σε άλλους χώρους της εγκατάστασης. Η διεύθυνση και το προσωπικό του κολυμβητηρίου ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν απώλεια τους.
 20. Οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι συνοδοί έχουν την δυνατότητα να περιμένουν τους αθλούμενους στους χώρους αναμονής ή να παρακολουθούν αυτούς από τις κερκίδες ή το κυλικείο.
 21. Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές και περιμετρικά αυτών επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, στους γυμναστές – προπονητές και στο προσωπικό του κολυμβητηρίου.
 22. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής, είτε λόγω υπερβολικής ποσότητας χλωρίου ή έλλειψης χλωρίου ή μη σωστής απολύμανσης, είτε επειδή δεν υπάρχουν γενικά οι όροι που θέτουν οι υγειονομικές διατάξεις για χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών, ο Υπεύθυνος Συντήρησης εισηγείται την απαγόρευση της χρήσης τους.
 23. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα και κάθε μορφής κατοικίδια.
 24. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του κολυμβητηρίου.
 25. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών (ιδιαιτέρα μαστίχες και καραμέλες), καφέ και αλκοολούχων ποτών στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και στα αποδυτήρια.
 26. Για κάθε πρόβλημα ή θέμα που ανακύπτει οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο προσωπικό του κολυμβητηρίου.
 27. Πρόσωπα που δεν εφαρμόζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφαλείας σ όλους τους χώρους του κολυμβητηρίου, ή συμπεριφέρονται απρεπώς ή γενικότερα επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά.
 28. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεμμένης ή κατ εξακολούθηση παραβίασης του κανονισμού Λειτουργίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης.

Άρθρο 7

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΦΟΡΕΙΣ

 1. Κάθε υπηρεσία  Δημόσια,  ΝΠΔΔ ή Ν Π Ι Δ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός φορέας  και άτομο που επιθυμεί  να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης απευθύνεται εγγράφως, τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα, στην Διοίκηση η οποία θα αποφασίζει και θα απαντά  σε κάθε αίτημα.
 2. Η απάντηση πρέπει να δίνεται  το συντομότερο δυνατόν, οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε  (15) ημέρες.
 3. Η χρήση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης από τους αθλούμενους θα γίνεται με την καταβολή αντιτίμου και την έκδοση Ατομικού Δελτίου Εισόδου για κάθε αθλούμενο.

Άρθρο 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

Για όλους τους αθλούμενους στο Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης θα εκδίδονται Ατομικά Δελτία Εισόδου (Α.Δ.Ε.) για την είσοδο τους στην εγκατάσταση. Με την έκδοση του Α.Δ.Ε. καταβάλλεται και το αντίτιμο χρήσης, κατά περίπτωση. Κατά την είσοδο των αθλουμένων στην εγκατάσταση θα επιδεικνύεται το Α.Δ.Ε. στην γραμματεία και θα ελέγχεται.

Για την έκδοση του Α.Δ.Ε. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α) Για τους αθλητές & αθλήτριες των συλλόγων κολύμβησης, υδατοσφαίρισης και

     λοιπών αθλημάτων πισίνας καθώς και των τμημάτων εκμάθησης θα υπάρξει

     ειδική απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του αντιτίμου και την

     διαδικασία έκδοσης του Α.Δ.Ε.

Β) Για το κοινό, ο ενδιαφερόμενος να κάνει χρήση του κολυμβητηρίου συμπληρώνει

     αίτηση εγγραφής η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας
 • Ιατρικές γνωματεύσεις από Καρδιολόγο, Δερματολόγο ή Παθολόγο Γενικής Ιατρικής, όπου θα βεβαιώνεται ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της κολύμβησης. Εφ όσον ο ενδιαφερόμενος είναι κάτω των 14 ετών την βεβαίωση θα χορηγεί ο Παιδίατρος. Οι βεβαιώσεις αυτές θα ισχύουν για ένα έτος από την έκδοση τους.
 • Για τους ανήκοντες σε ειδικές ομάδες πρέπει να προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά, ήτοι, για τα Α.Μ.Ε.Α. το ανάλογο πιστοποιητικό, για τους ανέργους βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., για τους φοιτητές – σπουδαστές πιστοποιητικό σπουδών ή φοιτητική ταυτότητα σε ισχύ κ.λ.π. Για όποια ειδική περίπτωση απαιτούνται διευκρινήσεις ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτές θα παρέχονται από την Γραμματεία.

Άρθρο 9

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Ο καθορισμός του αντιτίμου χρήσης του κολυμβητηρίου αφορά την χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών, κατ άτομο. Αφορά όλους τους αθλούμενους στο Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, ανεξαρτήτως εάν είναι αθλητές-τριες, κοινό ή άλλες κατηγορίες. Οι καθορισμένες τιμές μπορούν να αναπροσαρμόζονται με νεότερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ή να προστίθενται νέες κατηγορίες, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διοίκησης.

Το αντίτιμο χρήσης κατά κατηγορία αθλουμένων καθορίζεται όπως παρακάτω:

1.      Κοινό    35 ευρώ μηνιαίως – 4 ευρώ ημερησίως

2.      Αθλητές κολυμβητικών συλλόγων   20 ευρώ μηνιαίως

Στην περίπτωση δυο ή περισσοτέρων αδελφών, ο δεύτερος αδελφός ή αδελφή 10 ευρώ μηνιαίως και από τον τρίτο και μετά δωρεάν.

3.      Α.Μ.Ε.Α.

4.      Άνεργοι

5.      Φοιτητές – σπουδαστές

6.      Τέλεση αγώνων  5 ευρώ κατ άτομο και κατά αγώνισμα

 

Άρθρο 10 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οταν αθλητικά σωματεία πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες  κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο στους χώρους άθλησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης για την συμμετοχή τους στους αγώνες στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή πρωταθλήματα  και έχουν ή όχι ως έδρα τούς αθλητικούς χώρους του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, το αίτημα για τη χρήση  των χώρων υποβάλλεται  από το αντίστοιχο αθλητικό σωματείο, στην αρχή της αθλητικής περιόδου.

Η Διοίκηση εγκρίνει-κατανέμει τις ώρες  κατά ημέρα  και εβδομάδα  για κάθε άθλημα, κάθε τμήμα και κάθε σωματείο και το πρόγραμμα γνωστοποιείται στα σωματεία που έχουν υποβάλλει αιτήματα.

Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση  της Διοίκησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

Με Απόφαση της η Διοίκηση ορίζει  τις ώρες  και τις ημέρες  προπόνησης κάθε σωματείου και διαβιβάζει την έγγραφη απόφασή της στην Διεύθυνση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης για εφαρμογή.

Ο προϊστάμενος  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης  ανακοινώνει με ευθύνη του  το πρόγραμμα αυτό στους υπαλλήλους  και είναι υπεύθυνος  για την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων γίνονται μόνο με έγγραφο αίτημά του/των Σωματείου/ων, οπου αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι για τούς οποίους πρέπει να γίνουν οι αλλαγές,, και κατόπιν Απόφασης της Διοίκησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

Ο προϊστάμενος μπορεί  να ματαιώσει ή να τροποποιήσει  προπόνηση σωματείου μόνο αν έχει εξουσιοδότηση-εντολή  από την Διοίκηση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

Η Διοίκηση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, όταν χορηγούνται ώρες προπόνησης, πρέπει να φροντίζει να υπάρχουν ώρες για προγράμματα της Γ.Γ.Α. (μαζικός αθλητισμός, ταλέντα), για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα  άτομα, κοινό που δύναται να  κάνει χρήση , άτομα που δεν είναι  αθλητές  και δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύλλογο.

Στις παραπάνω  περιπτώσεις  που υπάρχει  έγγραφο αίτημα  χρήσης χώρων άθλησης απο μεμονωμένα άτομα, υπεύθυνος και αρμόδιος  για παραχώρηση είναι ο προϊστάμενος του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει την ευθύνη  για την ομαλή λειτουργία του σε συνεργασία με την Διοικηση.

Στις περιπτώσεις κατάρτισης  προγραμμάτων αγώνων το αίτημα – πρόγραμμα  αγώνων υποβάλλει η αντίστοιχη  Ομοσπονδία  που οργανώνει τους αγώνες ή ο διοργανωτής σύλλογος. Η Διοίκηση με Απόφαση της παραχωρεί την χρήση του χώρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που καταθέτει ο διοργανωτής.

Άρθρο 11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Για να επιτραπεί  η είσοδος  σε οποιονδήποτε αθλητικό χώρο του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης πρέπει:

 1. Κάθε ομάδα αθλητών  να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή.
 2. Η εμφάνιση  όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα  τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, ήτοι σκουφάκια και σαγιονάρες για όλους και ολόσωμα μαγιώ για τις γυναίκες.
 3. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του Αθλητικού σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική  κατάσταση των αθλητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών, το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο σωματείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.  Το προσωπικό του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα  στην προπόνηση των αθλητών.
 4. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο  είτε των αθλητών των σωματείων, είτε μεμονωμένων  ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα  της Γ.Γ.Α. που προπονούνται σε κάθε αθλητικό χώρο του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης  είναι το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Α.Δ.Ε.)

Το Α.Δ.Ε. είναι  περιουσιακό στοιχείο  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και φέρει τα χαρακτηριστικά:

      α.   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

      β.   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

      γ.   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ ή ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

      δ.   ΑΘΛΗΜΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

      ε.  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (για κάθε περίοδο εκδίδεται νέο Α.Δ.Ε. Μετά τη λήξη της αθλητικής περιόδου το Α.Δ.Ε. επιστρέφεται  στη Διεύθυνση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης).

      στ.  ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ που κρίνεται απαραίτητο.

5. Οι προπονητές  είναι υποχρεωμένοι  να συνοδεύουν  τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν  ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους  στους χώρους άθλησης.

Ουδείς αθλητής ή μεμονωμένο άτομο μπορεί να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών  οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή,  ο οποίος  είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα.

      Όταν εισέρχονται  σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς την κατάλληλη αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης έχει  ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός των συλλόγων που προπονούνται  τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης.

6.  Ανάρμοστη  συμπεριφορά  αθλητών, παραγόντων ή μεμονωμένων αθλουμένων  μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης,  με απόφαση της Διοίκησης

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

α)  Μεμονωμένων ατόμων

β)  Αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή

γ)  Σχολικών ομάδων

δ)  Προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Μαζικού Αθλητισμού και

     Ταλέντα)

ε)   Λοιπών φορέων

Κάθε προπονητής  υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν  τις υποδείξεις του προσωπικού  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης π.χ. για την  έναρξη-λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κ.λ.π.

Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο  ή πρόβλημα  που έχουν   στην προπόνηση  πρέπει να  απευθύνονται εγγράφως  στην Διεύθυνση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

Άρθρο 13

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

 1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και χρήσης των οργάνων που βρίσκονται στους χώρους του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει  ώστε να μην προκαλεί φθορές  στα όργανα, στα αποδυτήρια  και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις  του  Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
 2. Οι εσκεμμένες φθορές  των οργάνων  και γενικά  των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε.

Η τιμωρία   είναι  η αποκατάσταση  των φθορών καθώς και η προσωρινή  ή οριστική αποβολή  του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. Ανάλογα  με τις περιστάσεις, η ίδια  ή άλλη τιμωρία  επιβάλλεται στον Σύλλογο  όπου ανήκει  ο αθλητής, προπονητής  ή αθλητικός  παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται  επιβαρυντική περίσταση  και τιμωρείται  ακόμα και με επιβολή προστίμου.

Αρμόδια  για την επιβολή  τιμωρίας  είναι η Διοίκηση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, που επιλαμβάνεται  άμεσα  μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης. Ο ενδιαφερόμενος  Σύλλογος ή μεμονωμένο άτομο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις  απόψεις του.

 1. Σε κάθε  περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη,  το μεμονωμένο άτομο ή ο Σύλλογος  στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε,  υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση  με δικές του δαπάνες, εκτός εάν  η φθορά  οφείλεται στη συνήθη  και κατά προορισμό χρήση  οργάνων  και γενικά των εγκαταστάσεων  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης .

Άρθρο 14

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 1. Κάθε  Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος ή μεμονωμένο άτομο που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης  έχει δικαίωμα  να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.
 2. Ακόμη  πρέπει να έχει στη διάθεσή του,  στο χώρο  που προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. διαδρομές κολύμβησης, εστίες της υδατοσφαίρισης, κ.λ.π. όργανα που βρίσκονται μόνιμα στο Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης και αποτελούν απαραίτητο εξοπλισμό.
 3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης παραδίδονται προς χρήση   από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου ή το μεμονωμένο άτομο υπογράφει σε σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης  επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο  και ξεχρεώνεται από το  σχετικό βιβλίο.
 4. Το προσωπικό του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα  κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο χρήστης θέλει. Αυτό  είναι ευθύνη του προπονητή  και των αθλητών  του Συλλόγου ή των μεμονωμένων ατόμων. Διαδρομές και  τέρματα στο χώρο του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της προπόνησης μετακινούνται με την  βοήθεια των υπαλλήλων.  Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων  οι χώροι  ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης .
 5. Απαραίτητος  όρος  για τη διεξαγωγή  προπονήσεων  είναι  η ύπαρξη αναγκαίου προσωπικού  που απαιτείται για την  ασφαλή διεξαγωγή του.   Στις περιπτώσεις  που δεν εργάζεται το προσωπικό  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης (π.χ. λόγω απεργίας ή αργίας ή εορτών κ.λ.π.) απαγορεύεται  η διεξαγωγή προπονήσεων  ομάδων  ή ατόμων  και γενικά ή χρήση  των χώρων του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
 6. Απαγορεύεται η είσοδος  στις πισίνες του κολυμβητηρίου σε κάθε αθλητή που προηγουμένως δεν έχει κάνει ντους, δεν έχει εισέλθει  στην ειδική λεκάνη  απολύμανσης και δεν φοράει σκουφάκι και σαγιονάρες.
 7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το νερό  της πισίνας  δεν είναι κατάλληλο  για χρήση από άποψη Υγιεινής π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση και γενικά δεν υπάρχουν  οι όροι  που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής για χρήση δεξαμενών  Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος (συντηρητής πισίνας) εισηγείται στην Διοίκηση να διακοπεί η χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.
 8. Εφόσον χρησιμοποιούνται οι κολυμβητικές δεξαμενές από άτομα μη ενταγμένα στη δύναμη των αθλητικών συλλόγων (π.χ. μαζική άθληση, κοινό, προγράμματα αποκατάστασης κ.λ.π.) είναι απαραίτητη η παρουσία ναυαγοσώστη. Ο αριθμός των παρόντων ναυαγοσωστών ειναι συνάρτηση του αριθμού των αθλουμένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό η συνεχής εποπτεία και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.
 9. Κανόνες – υποχρεώσεις των χρηστών του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης  κάθε έτος, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 15 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩN 

1.      Για να διεξαχθεί  οποιοσδήποτε  επίσημος αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, απαιτείται ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση  φορέα,  με μέριμνα  του διοργανωτή των αγώνων ή του γηπεδούχου Σωματείου ή της οικείας Ομοσπονδίας.

2.      Υπεύθυνος για την έκδοση είναι ο διοργανωτής του αγώνα ή το γηπεδούχο Σωματείο.

3.      Ο διοργανωτής του αγώνα έρχεται πρώτα σε συννενόηση με την Διοίκησηη και αφου εξασφαλίσει την παραχώρηση του   Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηριου Αλεξανδρούπολης την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί προβαίνει στίς ενέργειες έκδοσης ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ. Μαζι με την άδεια παραχώρησης καθορίζονται ενδεχομένως και οι ειδικότεροι όροι χρήσης.

4.      Η ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ  γνωστοποιείται  στο Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης τουλάχιστον 3 ημέρες  πριν  από την διεξαγωγή  κάθε αγώνα.

5.      Χωρίς άδεια αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή οποιουδήποτε επίσημου αγώνα.

6.      Για την διεξαγωγή σχολικών αγώνων, φιλικών αγώνων, ημερίδων ή αλλου τύπου φιλικών εκδηλώσεων απαιτείται η υποβολή γραπτού αιτήματος εκ μέρους του διοργανωτή ή του γηπεδούχου σωματείου προς την Διοίκηση του  Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης για την διάθεση των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η Διοίκηση θα απαντήσει γραπτώς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών απο την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, καθορίζοντας ενδεχομένως και τους ειδικότερους όρους χρήσης. Εάν δεν υπάρξει απάντηση εντος της ανωτέρω προθεσμίας η παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης για την διεξαγωγή της εκδήλωσης θεωρείται δεδομένη, χωρίς να συντρέχουν ειδικότερες προυποθέσεις χρήσης.

7.      Απαραίτητος  όρος  για τη διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα  είναι  η ύπαρξη αναγκαίου προσωπικού  που απαιτείται για την  ασφαλή διεξαγωγή του.   Στις περιπτώσεις  που δεν εργάζεται το προσωπικό  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης (π.χ. λόγω απεργίας, αργίας, εορτών κ.λ.π.) απαγορεύεται  η διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα, φιλικού ή επίσημου, ή άλλης εκδήλωσης και γενικά ή χρήση  των χώρων  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

8.      Όλοι οι αγώνες  διεξάγονται  σύμφωνα με τις προκηρύξεις των Ομοσπονδιών και τους κανονισμούς του κάθε αθλήματος.

9.      Η διεύθυνση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης φροντίζει ώστε να υπάρχουν  στο Κολυμβητήριο  όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ για τη διεξαγωγή εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κ.λ.π. κοινοποιεί την σχετική άδεια  στο Αστυνομικό τμήμα που έχει δικαιοδοσία  στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών,  κ.λ.π.

10.  Μια ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια,  τα κλειδιά,  χρονόμετρα και ότι άλλο όργανο χρειασθεί , από

                 τον υπάλληλο του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

                  στον υπεύθυνο της διοργάνωσης ή των σωματείων.

11.  Με την έναρξη του αγώνα  εφαρμόζονται  οι κανονισμοί  του κάθε αθλήματος και το προσωπικό  δεν έχει καμία αρμοδιότητα  στον αγωνιστικό χώρο.

12.  Σε περίπτωση  κάποιας ζημιάς  σε λαμπτήρες,  ταμπλό κ.λ.π. εξοπλισμό, όπου απαιτείται η παρέμβαση του προσωπικού του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης επιτρέπεται μετά την άδεια του Αλυτάρχη του αγώνα και αφού έχει διακοπεί  ο αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς.

13.  Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου  ή της Ομοσπονδίας  είναι να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής   του αγώνα   ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.

14.  Το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης  είναι υποχρεωμένο  να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο  χώρο ιατρείου,  ανοικτό όλες τις ώρες  λειτουργίας αυτού.

15.  Απαγορεύεται η είσοδος  στην  κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου σε κάθε αθλητή που προηγουμένως δεν  έχει κάνει ντους , δεν έχει εισέλθει  στην ειδική λεκάνη  απολύμανσης και δεν φοράει σκουφάκι και σαγιονάρες.

Άρθρο 16

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι ώρες  λειτουργίας χώρων πάρκινγκ, υπαίθριων γηπέδων, παιδικών χαρών και λοιπών εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο, καθορίζονται κατ’ έτος (με ημερομηνία έναρξης από 1ηΣεπτεμβρίου) από την Διοίκηση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
 2. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων είναι οπωσδήποτε οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία των κυλικείων σε ημέρες και ώρες που δεν λειτουργούν οι εγκαταστάσεις. Αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά και στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
 3. Για όλους τους χώρους του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης  κλειδιά έχει το προσωπικό και κανένας άλλος. Κανένας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους υπαλλήλους στα κατά ειδικότητα καθήκοντα τους και να λειτουργήσει το Δημοτικό Κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, οταν αυτοί νομίμως απουσιάζουν απο τον χώρο εργασίας τους.
 4. Απαγορεύεται στο προσωπικό του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, για τα κατα ειδικότητα καθήκοντα που υποχρεούνται  να προσφέρουν εντός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας τους, να αμείβονται από συλλόγους, Ομοσπονδίες, αλλους φορείς και μεμονωμένα άτομα. Επισης απαγορεύεται στο ιδιο παραπάνω προσωπικό κατα την διάρκεια του ωραρίου εργασίας του να προσφέρει άλλες υπηρεσίες σε τρίτους, συλλόγους ή φορείς ή μεμονωμένα άτομα, με αμοιβή ή αφιλοκεδώς (π.χ. ως προπονητής ή στέλεχος αγώνων κ.λ.π.)
 5. Καθήκον των υπαλλήλων  του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους όσους βάσει προγράμματος  κάνουν χρήση  των εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες κ.λ.π.

            Οταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων, για θέματα που έχουν σχέση

            με την λειτουργία των χώρων άθλησης, ο υπάλληλος υποχρεούται να

            ενημερώσει άμεσα τον προιστάμενο του. Εάν η κατάσταση αρχιζει να

            ξεφεύγει, με απειλές, εξύβριση, απόπειρα βιαιοπραγίας ή επίθεση, τότε ο

            υπάλληλος καλεί την Αστυνομία.

 1. Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για αποθήκευση οργάνων που χρησιμοποιούν στην προπόνησή τους, δύναται η Διοίκηση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης να τους παραχωρήσει συγκεκριμένο χώρο, εντός ή εκτός του χώρου των κολυμβητικών δεξαμενών, για την τοποθέτηση-αποθήκευση αυτού του υλικού. Εαν είναι απαραίτητη η κατασκευή ειδικών φοριαμών για την αποθήκευση του εν λόγω υλικού αυτοί θα κατασκευασθούν με ευθύνη και έξοδα του συλλόγου. Η ευθύνη συλλογής του υλικού αυτού και η τοποθέτηση του στο συγκεκριμένο σημείο μετά το πέρας της κάθε προπόνησης θα γίνεται με ευθύνη των χρηστών.

Άρθρο 17

ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να μισθώνει τον χώρο που προορίζεται για χρήση κυλικείων, κατόπιν προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, προς εξυπηρέτηση του κοινού και των αθλουμένων, κατά την διάρκεια τέλεσης προπονήσεων, αγώνων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

Οι ώρες και ημέρες λειτουργίας των κυλικείων θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

 

Άρθρο 18

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Για την προβολή και διαφήμιση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεργάζεται με όλους τους φορείς, ταξιδιωτικά γραφεία και πρακτορεία και αθλητικούς συλλόγους, με πρωταρχικό σκοπό την προσέλευση αθλητικού τουρισμού διαμέσου εξασφάλισης αθλητικών προετοιμασιών, διοργανώσεων και λοιπών εκδηλώσεων από ενδιαφερόμενους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες που αποσκοπούν στην προβολή, διαφήμιση και επικοινωνία, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, η σχεδίαση, εκτύπωση και διάθεση φυλλαδίων και λοιπού εντύπου ενημερωτικού υλικού καθώς επίσης και οι πάσης φύσεως παρουσιάσεις και διαφημίσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σε συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης.

 

Άρθρο 19

Κάθε θέμα που προκύπτει και αφορά την λειτουργία των χώρων άθλησης του  Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση της Διοίκησης του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης .

Ο ανωτέρω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε σήμερα …………………………………………. από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξανδρούπολης με την υπ. αρ. ……………….. Απόφαση του και ισχύει εφεξής και μέχρι ενδεχόμενη τροποποίηση του.