πάμε μπροστά

Παρασκευή

31

Μάιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διόρθωση τιμών ζώνης ακινήτων στο δήμο Αλεξανδρούπολης και αναδρομική είσπραξη Τ.Α.Π. πενταετίας

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

20130130.Etisia.Ekthesi.VasmatzidiΤη Δευτέρα 13/5/2013 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης κ. Χρήστος Βασματζίδης μας απέστειλε, ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, έκθεσή του σχετικά με το θέμα της “Διόρθωσης Τιμών Ζώνης Ακινήτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης“.

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, μετά την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών με το ν. 4021/2011 (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), διαπιστώθηκαν λάθη στις τιμές ζωνών ακινήτων, με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο συντελεστής του ειδικού τέλους, τόσο εντός της πόλης της Αλεξανδρούπολης όσο και σε οικισμούς του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου.

Με την ειδική πρόταση ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης, επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει συνολική διόρθωση των αξιών ακινήτων σε όλους τους οικισμούς για τους οποίους η τιμή κόστους δεν μεταβλήθηκε σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

Συνεπώς και για την παραπάνω διόρθωση απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης η οποία αφενός:

  • θα τροποποιεί και θα επικαιροποιεί  την με αρ. 192/1994 Απόφαση, αφετέρου
  • θα ζητείται και η αναδρομική είσπραξη του τέλους καθώς σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 ΑΝ 344/1968 σε συνδυασμό με την υποχρεωτικότητα είσπραξης του ΤΑΠ και σε συνδυασμό με την μη ορθή είσπραξή του επί σειρά ετών, δεν υπάρχει περιθώριο να μην επιτευχθεί η είσπραξη του τέλους αναδρομικά για μία πενταετία.

Κατεβάστε τη Σύνοψη και την πλήρη Έκθεση κάνοντας κλικ στις παρακάτω συνδέσεις, ή συνεχίστε διαβάζοντάς τις παρακάτω.

================

Σύνοψη

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, μετά την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών με το ν. 4021/2011 (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), διαπιστώθηκαν λάθη στις τιμές ζωνών ακινήτων, με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο συντελεστής του ειδικού τέλους, τόσο εντός της πόλης της Αλεξανδρούπολης όσο και σε οικισμούς του διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ1251/20-12-2011, το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει σωστά μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε (Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών), κάλεσε τους Δήμους να διορθώσουν τις τιμές ζώνης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον, οι Δήμοι ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.2130/1993, με το οποίο επιβάλλεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.

Από τη διάταξη του άρ. 41 ν. 1249/1982 προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για να καθορίσει τους συντελεστές εκείνους καθώς και την τιμή ζώνης των ακινήτων, με τον προσδιορισμό των οποίων εξευρίσκεται η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία.

Στην περίπτωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης λοιπόν και για τους οικισμούς Ν. Χηλής, Μαϊστρου, Παλαγίας, Αγνάντιας, Απαλού, Αλεξανδρούπολης εκτός σχεδίου, Αμφιτρίτης, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Επέκτασης, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Δεξαμενής, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Παλαγίας, εκδόθηκε η απόφαση δημοτικού συμβουλίου με αρ. 192/1994, η οποία καθόριζε την ονομαζόμενη τότε τιμή μονάδας για την Αμφιτρίτη σε 60.000 δρχ. και ισότιμα σε Ευρώ 176,00 για τα κτίσματα προκειμένου να υπολογιστεί στις παραπάνω τιμές και να εισπραχθεί το ΤΑΠ , αφού σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης οι παραπάνω περιοχές δεν καλύπτονταν από το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων του άρ. 41 ν. 1249/1982.

Στη συνέχεια ωστόσο και με δύο υπουργικές αποφάσεις της 27.2.2007 καθορίστηκε αφενός ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας ακινήτων για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, που χωρίζεται σε πέντε ζώνες και της Ν. Χηλής και αφετέρου οι ελάχιστες τιμές κόστους οικοδομής για τα κτίσματα που βρίσκονται στα πρώην δημοτικά διαμερίσματα α) Άβαντος β) Αισύμης γ) Συκορράχης δ) Κίρκης ε) Μάκρης στ) Αλεξανδρούπολης, για τις περιοχές των οικισμών που δεν περιλαμβάνονται στις πέντε ζώνες του σχεδίου πόλης.

Συνεπώς ορίζονται πλέον με υπουργική απόφαση οι ελάχιστες τιμές κόστους κτισμάτων για τους εν λόγω οικισμούς επί τη βάση των οποίων πρέπει να υπολογίζεται τόσο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) όσο και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Με την ειδική πρόταση ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης, επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει συνολική διόρθωση των αξιών ακινήτων σε όλους τους οικισμούς για τους οποίους η τιμή κόστους δεν μεταβλήθηκε σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

Συνεπώς και για την παραπάνω διόρθωση απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης η οποία αφενός θα τροποποιεί και θα επικαιροποιεί την με αρ. 192/1994 Απόφαση αφετέρου θα ζητείται και η αναδρομική είσπραξη του τέλους καθώς σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 ΑΝ 344/1968 σε συνδυασμό με την υποχρεωτικότητα είσπραξης του ΤΑΠ και σε συνδυασμό με την μη ορθή είσπραξή του επί σειρά ετών, δεν υπάρχει περιθώριο να μην επιτευχθεί η είσπραξη του τέλους αναδρομικά για μία πενταετία.

Προτείνεται δηλαδή να ακολουθηθεί η διαδικασία της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπου ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

Προς τούτο είναι αναγκαία η συντονισμένη προσπάθεια από τα γραφεία που είναι αρμόδια, ώστε να γίνει η καταγραφή και διόρθωση του αρχείου, αφενός με τη σύσταση συνεργείων όπου χρειάζεται για την άμεση αυτοψία της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο και της ένταξής του στην ορθή τιμή ζώνης και αφετέρου με δημόσιο κάλεσμα ιδίως προς του δημότες των παραπάνω οικισμών, να προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προκαθορισθούν για την διόρθωση των τιμών των ακινήτων τους, προς εφαρμογή των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων.

================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306
ΤΚ 68100
ΤΗΛ. 2551064187
email symparastatis@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη 7.5.2013

Προς:
Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη
Γεν. Γραμ. Δήμου Αλεξανδρούπολης,
Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γερακόπουλο Χρήστο,
Δ/νση Οικονομικών, κ. Πεντίδη Χρήστο
Δνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Καδόγλου

Κοινοποίηση στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ

(άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση τιμών ζώνης ακινήτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης».

Μετά από αναφορές δημοτών για λάθη στις αναγραφόμενες τιμές ζωνών που αφορούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης όσο και των οικισμών, που διαπιστώθηκαν με αφορμή την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε), προέκυψε η ανάγκη έρευνας του θέματος.

Κατόπιν συζητήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συντάχθηκε η παρούσα έκθεσης-πρόταση, σύμφωνα με το άρ. 77 παρ. 5 εδ.γ΄ ν. 3852/2010 που ορίζει ότι «Ο συμπαραστάτης του δημότη μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.»

Α.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Στον νόμο 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. 218Α/3.10.2011) με τίτλο «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων…..και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 53 αυτού, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιστική ή εμπορική χρήση.

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από την Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί τον συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί τον συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.

Δηλαδή: Τετραγωνικά μέτρα αναγραφόμενα στον λογ/μό της Δ.Ε.Η. Χ Συντελεστή ειδικού τέλους Χ Συντελεστή Παλαιότητας.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1211/10.10.2011, για τον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούμενη δομημένη επιφάνεια, δηλαδή το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των δήμων, και καταχωρηθεί στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Σε περίπτωση που στη βάση πληροφοριών της Δ.Ε.Η. δεν αναγράφεται ημερομηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας θα είναι 1.

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου δυνάμει της οποίας εισπράττεται και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ1251/20-12-2011, το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει σωστά μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε (Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών), κάλεσε τους Δήμους να διορθώσουν τις τιμές ζώνης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Οι Δήμοι όλης της χώρας, είναι αρμόδιοι μόνο για τη διόρθωση των λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, στους οποίους προσέρχονται οι δημότες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προκειμένου να τα διορθώσουν.

Επιπλέον, οι Δήμοι ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι δήμοι αποστέλλουν τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. ο οποίος ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η ΓΓΠΣ διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο Δήμο και διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξεταστούν τα νομοθετήματα που ισχύουν για τις τιμές ζώνης ακινήτων για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης αφενός και αφετέρου το νομοθέτημα που αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, αφού η αναγραφόμενη τιμή ζώνης στον εκάστοτε λογαριασμό της ΔΕΗ καθορίζει τόσο το ποσό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας όσο και το ποσό του Έκτακτου Ειδικού Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρ. 41 ν. 1249/1982 και του άρ. 14 ν. 1473/1984 ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, διαμέρισμα, κατάστημα αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για να καθορίσει τους συντελεστές εκείνους καθώς και την τιμή ζώνης των ακινήτων, με τον προσδιορισμό των οποίων εξευρίσκεται η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου προκειμένου να εισπραχθεί και ο αντίστοιχος φόρος. Συνεπώς ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων είναι ένα σύστημα υπολογισμού εκ των προτέρων καθοριζόμενο, από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στη συνέχεια εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω άρθρου η Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. 1067780/82/Γ0013 (ΦΕΚ 549/15.7.1994) με την οποία προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με το αντικειμενικό σύστημα. Έτσι με την παραπάνω απόφαση δίνονται χρήσιμοι ορισμοί για την κατανόηση λειτουργίας του συστήματος: Ζώνη θεωρείται ένα τμήμα πόλης ή χωριού το οποίο σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (Τιμή Ζώνης). Οι ζώνες περαιτέρω διακρίνονται σε γραμμικές και κυκλικές. Τιμή Ζώνης ή τιμή εκκίνησης είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην ζώνη αυτή. Η τιμή ζώνης αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία και μόνο αν αυτά τα ακίνητα έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων κατά το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, κάθε Δήμος ή Κοινότητα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες για τις οποίες ορίζονται εκτός από την τιμή ζώνης, συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων της, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (ΣΣΟ) και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ).

Μεταγενέστερα με την παρ. 1 άρ. 10 ν. 2386/1996 προστέθηκε το άρ. 41 Α στο ν. 1249/1982 το οποίο ορίζει ότι σε περιοχές της χώρας στις οποίες δεν εφαρμόζεται το παραπάνω αναφερόμενο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η φορολογητέα αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικοπέδου ή γηπέδου τυχόν υφιστάμενα κτίσματα και χωριστά για το οικόπεδο ή γήπεδο ως εξής: α) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τιμές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Οι τιμές αυτές αφετηρίας αυξάνονται ή μειώνονται με την εφαρμογή συντελεστών που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση κτιρίου, όπως το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και άλλα.

β) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α`) και των άρθρων 9 και 10 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α`).

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η με αρ. 1129485/479/Γ0013 ΠΟΛ 1310 (ΦΕΚ Β 1152/1996) με τίτλο «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του Ν.1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού». Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η φορολογητέα αξία των κτισμάτων για όσα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Για την εξεύρεση της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη ως βάση τιμή εκκίνησης η οποία αναφέρεται στο ελάχιστο κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομής πριν την εφαρμογή συντελεστών αυξομείωσης. Η κατά τα άνω τιμή εκκίνησης καθορίζεται κατά περιοχές και χωριστά για την μονοκατοικία, επαγγελματική στέγη και την κατοικία ή διαμέρισμα (έντυπα υπολογισμού Κl, Κ2 και Κ3) και ενιαία σε όλες τις περιοχές εφαρμογής ανάλογα με το είδος του κτιρίου για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων (έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9) και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο νόμος 1249/1982 περιλαμβάνει ένα σύστημα υπολογισμού αξίας ακινήτων δύο ταχυτήτων. Από την μία ο λεγόμενος αντικειμενικός προσδιορισμός του άρ. 41 ν. 1249/1982, που συνίσταται στον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου με βάση την τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.), συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.), συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο), συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ), τιμές ζωνών (Τ.Ζ.) και τέλος συντελεστή εμπορικότητας (Σ.Ε.), οι οποίες τιμές προκαθορίζονται με υπουργική απόφαση, και από την άλλη ο υπολογισμός του άρ. 41Α του ίδιου νόμου που γίνεται με βάση τις τιμές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και αφορούν μόνο την αξία του ακινήτου χωρίς το ποσοστό του στο οικόπεδο ή γήπεδο, η οποία υπολογίζεται ξεχωριστά με βάση το άρ. 3 α.ν. 1521/1950, από τις αρμόδιες ΔΟΥ και αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το προηγούμενο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων.

Ως συνέπεια όλων των ανωτέρω ήταν να εκδοθούν στη συνέχεια: α) η με αρ. 1020564/487/Δ00ΤΥ/27-02-2007 (ΦΕΚ 269/Β΄/2007) Απόφαση για την Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας και β) η με αριθμ. 1020562/486/00ΤΥ/27-02-2007 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) Απόφαση για αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια. Στην πρώτη απόφαση για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη τα εξής: η τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.), ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο), ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου (Κ), οι τιμές ζωνών (Τ.Ζ.) και τέλος ο συντελεστής εμπορικότητας (Σ.Ε.), όπως ήδη πλέον καθορίζονται για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία χωρίζεται σε πέντε ζώνες καθώς και για τη Ν. Χηλή.

Στη δεύτερη απόφαση περιλαμβάνονται οι λεγόμενες τιμές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου και αφορούν τα τότε δημοτικά διαμερίσματα ως εξής:
Α) Άβαντος
Β) Αισύμης
Γ) Αλεξανδρούπολης (περιλαμβάνεται η Αμφιτρίτη και άλλοι οικισμοί που δεν αναγράφονται στην απόφαση αυτή)
Δ) Κίρκης
Ε) Μάκρης
Στ) Συκορράχης

Οι τιμές κόστους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την χρήση του κτιρίου ήτοι κατοικία, μονοκατοικία, επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με την προαναφερθείσα με αρ. 1129485/479/Γ0013 ΠΟΛ 1310 (ΦΕΚ Β 1152/1996) Για όλα τα διαμερίσματα πλην της Αλεξανδρούπολης η αξία του ακινήτου ανά τ.μ είναι : 310 για κατοικία, 430 για μονοκατοικία και 260 για επαγγελματική στέγη. Για το δημοτικό διαμέρισμα της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο λόγω έλλειψης αναφοράς στην παραπάνω απόφαση περιλαμβάνονται και απόμακροι οικισμοί, όπως η Αμφιτρίτη, η αξία των ακινήτων είναι 410, 570 και 350 αντίστοιχα, αναλόγως της χρήσης του ακινήτου.

Σημειωτέον ότι οι παραπάνω τιμές εφαρμόζονται στην αρμόδια ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης για την εξεύρεση της αξίας του ακινήτου στην περίπτωση μεταβίβασης αυτού.

Τα δύο συστήματα εξεύρεσης της αξίας των ακινήτων παρουσιάζουν και ορολογική διαφορά, η διασαφήνιση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχεια. Στην πρώτη περίπτωση η υπουργική απόφαση κάνει λόγο για τιμές ζώνης ακινήτου στην οποία περιλαμβάνεται η αξία του ακινήτου ανά τμ με το ποσοστό του στο οικόπεδο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (των δημοτικών διαμερισμάτων) η υπουργική απόφαση κάνει λόγο για τιμή κόστους ακινήτου που περιλαμβάνεται η αξία ανά τμ ακινήτου χωρίς το ποσοστό στο οικόπεδο η οποία αξία εξευρίσκεται από τη ΔΟΥ και προστίθεται στην παραπάνω αξία του ακινήτου.

Γ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ.

Στη συνέχεια με το άρ. 24 του ν. 2130/1994 ορίστηκε ότι « 1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο λογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25ο/οο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35ο/οο) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί. …».

Στην παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι «6. Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά την διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`).

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά στους δήμους και τις κοινότητες».

Δηλαδή το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) εισπράττεται επί τη βάση της τιμής ζώνης όπως αυτή προκαθορίζεται κατά τη διαδικασία του άρ. 41 ν. 1249/1982 και αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω. Η τιμή ζώνης όμως υπάρχει και είναι προκαθορισμένη με υπουργικές αποφάσεις μόνο στις περιοχές εκείνες όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων γενικά δηλαδή είτε κτισμάτων είτε οικοπέδων.

Σύμφωνα με την 8752/22.2.1994 Υπουργική Απόφαση (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 14989/19.4.1996 Υπουργική Απόφαση) για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων ακολουθείται κατά περίπτωση η κατωτέρω διαδικασία : α.- Αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας.

Για τις περιοχές όπου ισχύει σήμερα το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνεται υπόψη : α) για τα κτίσματα μόνο η τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία κτίσματος) και ο συντελεστής παλαιότητας αυτών β) για τα οικόπεδα, μόνο η τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία οικοπέδου) και ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 και άρθρο 14 Ν. 1473/1984.

γ) Για τα οικόπεδα εντός των οποίων υπάρχει μικρό κτίσμα (μερικώς κτισμένο οικόπεδο) που δεν εξαντλεί το τμήμα που του αναλογεί, ο υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά, για μεν το κτίσμα με το αναλογούν σ’ αυτό οικόπεδο ( η αξία του οποίου εμπεριέχεται στο κτίσμα), όπως η ανωτέρω περίπτωση (α) για δε το υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου όπως η ανωτέρω περίπτωση (β).
Προσδιορισμός με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (από συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.ά.).

Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο αφενός η τιμή ζώνης των κτισμάτων και αφετέρου η τιμή ζώνης των οικοπέδων κατά ορθή κρίση.

-Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) είναι αυτός που επίσης έχει καθορισθεί κατά την περιοχή (όπου ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων), από το Υπουργείο Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των οικοπέδων.

-Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, ο συντελεστής οικοπέδου προσδιορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία και τα κριτήρια, για κάθε περιοχή, της αρμόδιας ΔΟΥ.

-Το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σ’ όσες περιοχές ισχύει αφορά τα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ακίνητα (πλην ελαχίστων ειδικών και εξαιρετικών ρυθμίσεων) και όχι τα εκτός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα η αξία καθορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Ο μαθηματικός τύπος, για τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα με το έντυπο της δήλωσης (παράγραφος 4 ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και παράγραφος 2 μη ηλεκτροδοτουμένων) είναι :

  • Για κτίσμα : επιφάνεια μ2 Χ τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία κτίσματος) Χ συντελεστής παλαιότητας = αντικειμενική αξία ακινήτου και το ύψος του ΤΑΠ από τον τύπο: αντικειμενική αξία ακινήτου Χ συντελεστής ΤΑΠ= ποσό του οφειλόμενου ΤΑΠ.
  • Για οικόπεδο : επιφάνεια μ2 Χ τιμή εκκίνησης (αντικειμενική κατά μ2 αξία οικοπέδου) Χ συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.)= τελική αντικειμενική αξία οικοπέδου. Το ποσό του οφειλόμενου ΤΑΠ είναι ίσο με το γινόμενο της τελικής αντικειμενικής αξίας επί το συντελεστή του ΤΑΠ (Τελική αντικειμενική αξία οικοπέδου Χ συντελεστή ΤΑΠ= ποσό οφειλόμενου ΤΑΠ).

Η τιμή εκκίνησης καθορίζεται από το τύπο: συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) Χ τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) = Τιμή εκκίνησης (Τ.Ε.). Όλες οι παραπάνω τιμές καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Στις περιπτώσεις όμως που δεν ισχύει το ανωτέρω σύστημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα όλοι οι συντελεστές βάσει των οποίων προσδιορίζεται η αξία των οικοπέδων δηλαδή η τιμή ζώνης, ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) καθορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο με βάση τα στοιχεία από την αρμόδια ΔΟΥ».

Δ. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Από την προεκτεθείσα νομοθετική επισκόπηση προκύπτει ότι το ΤΑΠ, η είσπραξη του οποίου αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, εξευρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με την τιμή ζώνης ακινήτου κτίσματος ή οικοπέδου, είτε ισχύει στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων είτε όχι οπότε η αξία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε στην ενότητα Β της παρούσης έκθεσης έχουν εκδοθεί οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις : α) η με αρ. 1020564/487/Δ00ΤΥ/27-02-2007 (ΦΕΚ 269/Β΄/2007) Απόφαση για την Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας και β) η με αριθμ. 1020562/486/00ΤΥ/27-02-2007 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) Απόφαση για αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.

Η δεύτερη αυτή απόφαση αφορά μόνο κτίσματα όχι οικόπεδο και μόνο τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής και όχι τιμή ζώνης, οπότε θεωρείται ότι για τις περιοχές που υπάγονται σε αυτή δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, όπως συμβαίνει με την πρώτη απόφαση, ισχύουν όμως αντικειμενικά κριτήρια καθορισμού της ελάχιστης τιμής κόστους ακινήτων τα οποία έπρεπε ήδη από την έκδοση της απόφασης αυτής να ληφθούν υπόψη και να εκδοθεί απόφαση δημοτικού συμβουλίου που θα συμμορφώνεται με αυτά και θα καθορίζει επιπλέον και τις τιμές οικοπέδων για την είσπραξη του ΤΑΠ, αφού γι’ αυτά τα τελευταία ζητήσει την συνδρομή των στοιχείων από την αρμόδια ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης.

Στην περίπτωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης λοιπόν και για τους οικισμούς Ν. Χηλής, Μαϊστρου, Παλαγίας, Αγνάντιας, Απαλού, Αλεξανδρούπολης εκτός σχεδίου, Αμφιτρίτης, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Επέκτασης, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Δεξαμενής, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Παλαγίας, εκδόθηκε η απόφαση δημοτικού συμβουλίου με αρ. 192/1994, η οποία καθόριζε κατόπιν εισήγησης της επιτροπής που ορίστηκε με την απόφαση 145/1994 δημοτικού συμβουλίου, την ονομαζόμενη τότε τιμή μονάδας για την Αμφιτρίτη σε 60.000 δρχ. και ισότιμα σε Ευρώ 176,00 για τα κτίσματα και σε 2.000 δρχ. για τα οικόπεδα, προκειμένου να υπολογιστεί στις παραπάνω τιμές και να εισπραχθεί το ΤΑΠ , αφού σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης οι παραπάνω περιοχές δεν καλύπτονταν από το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων του άρ. 41 ν. 1249/1982.

Με την έκδοση όμως της προαναφερθείσας με αριθμ. 1020562/486/00ΤΥ/27-02-2007 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) Απόφασης με την οποία καθορίζονται και αναπροσαρμόζεται η τιμή εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα Αλεξανδρούπολης, Άβαντος, Αισύμης, Μάκρης, Συκοράχης, Κίρκης, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να αναθεωρηθεί η απόφαση 192/1994 Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και να αναπροσαρμοστούν οι τιμές που ορίζονται σ’ αυτήν ώστε να συμφωνούν πλέον με την νεώτερη υπουργική απόφαση.

Με βάση το παραπάνω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προτείνεται:

Α. Η διόρθωση των αξιών των ακινήτων στους προαναφερόμενους οικισμούς που προβλέπει η με αρ. 1020562/486/00ΤΥ/27-02-2007 Υπουργική Απόφαση, ήτοι των πρώην δημοτικών διαμερισμάτων α) Άβαντος β) Αισύμης γ) Αλεξανδρούπολης δ) Κίρκης ε) Μάκρης στ) Συκορράχης, στις ορθές τιμές εκκίνησης σύμφωνα με το εκεί πίνακα, ώστε να επέλθει ισότητα στην καταβολή των φορολογικών βαρών των δημοτών μας, διότι είναι πράγματι άδικο να επιβαρύνονται μερικοί και άλλοι να επωφελούνται από την επί σειρά ετών παράλειψη.

Για την παραπάνω διόρθωση απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης η οποία αφενός θα τροποποιεί και θα επικαιροποιεί την με αρ. 192/1994 Απόφαση αφετέρου θα ζητείται και η αναδρομική είσπραξη του τέλους καθώς σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 ΑΝ 344/1968 σε συνδυασμό με την υποχρεωτικότητα είσπραξης του ΤΑΠ και σε συνδυασμό με την μη ορθή είσπραξή του επί σειρά ετών, δεν υπάρχει περιθώριο να μην επιτευχθεί η είσπραξη του τέλους αναδρομικά για μία πενταετία.

Πρέπει συνεπώς να ακολουθηθεί η διαδικασία της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπου ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

Στη συνέχεια να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της ελάχιστης τιμής κόστους για τα ακίνητα στους παραπάνω οικισμούς (σύμφωνα με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση) και εφόσον κατά την κρίση της οικονομικής επιτροπής, και στη συνέχεια του δημοτικού συμβουλίου που θα επιληφθεί του θέματος δεν θεωρηθεί απαραίτητη η αύξηση αυτών των τιμών να υπολογισθεί το ΤΑΠ επί αυτών. Για τον υπολογισμό της αξίας των οικοπέδων το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να καθορίσει όλους τους συντελεστές βάσει των οποίων προσδιορίζεται η αξία τους δηλαδή την τιμή ζώνης, τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ: εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου) και τον συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ: είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει την αξία του οικοπέδου, μικρότερος ή ίσος ή μεγαλύτερος από τη μονάδα) με βάση τα στοιχεία και τα κριτήρια για κάθε περιοχή που θα ληφθούν από την αρμόδια ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης.

Να ληφθεί επίσης απόφαση και για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ότι το ΤΑΠ πρέπει να εισπράττεται μέσω βεβαιωτικών καταλόγων απ’ ευθείας από το δήμο, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης μέσω της ΔΕΗ.

Β. Μετά από συζητήσεις με στελέχη του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διόρθωσης δεν είναι απλή υπόθεση διότι ελλοχεύουν κίνδυνοι σφαλμάτων που θα περιπλέξουν τα πράγματα σε βάρος των δημοτών μας, καθώς και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του αρχείου του Δήμου με αυτό της ΔΕΗ, καθόσον ο τελικός αποδέκτης με τις διορθώσεις θα είναι η ΔΕΗ, η οποία παραλαμβάνοντας το αρχείο, εκτυπώνει τους λογαριασμούς διορθωμένους με τις σωστές τιμές ζώνης, επί των οποίων υπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
Παρίσταται λοιπόν αναγκαία η συντονισμένη προσπάθεια από τα γραφεία που είναι αρμόδια προς τούτο ώστε να γίνει η καταγραφή και διόρθωση του αρχείου, αφενός με τη σύσταση συνεργείων όπου χρειάζεται για την άμεση αυτοψία της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο και της ένταξής του στην ορθή τιμή ζώνης και αφετέρου με δημόσιο κάλεσμα ιδίως προς του δημότες των παραπάνω οικισμών, να προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προκαθορισθούν για την διόρθωση των τιμών των ακινήτων τους, προς εφαρμογή των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων.

Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να λάβουν χώρα ανεξαρτήτως της επικείμενης αλλαγής των αντικειμενικών αξιών.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ