πάμε μπροστά

Πέμπτη

6

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Δημοπρασία εκμίσθωσης κυλικείου του 2ου ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοπρασίες, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Πολυκοινωνικό, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, Φωτογραφίες/Γραφικά

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την 19η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Καρτάλη 2) – η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του ΚΑΠΗ 2 Αλεξανδρούπολης (Καρτάλη 2), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 , των Ν. 3463/2006 Ν.3852/2010 και της 24/2013 Απόφασης Δ.Σ..

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των: 200,00€/ μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που ορίστηκε με την 24/2013 Απόφαση Δ.Σ..

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (03) χρόνια από την υπογραφή του
συμφωνητικού εκμίσθωσης.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν,

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
    αναγνωρισμένης Τράπεζας , χρηματικού ποσού 240,00 €.
  2. Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του εγγυητή του.
  3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ιδίου και του εγγυητή του.
  4. Πιστοποιητικό γέννησης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 25510 38712 και 25510 53225, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Πηγή: alexpolis.gr