πάμε μπροστά

Τρίτη

3

Σεπτέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 25η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 04/09/2013 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 30/08/2013
Αριθ. Πρωτ. 58041

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 04/09/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγητής : κ. Μακρή Καίτη)
 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών άνω των 15.000 € ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Επιστροφή ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωση. ( Εισηγητής; κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ, 365/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπο εκκαθάρισης Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Εξέταση αίτησης του κ.Βούλκου Άγγελου – μισθωτή του κυλικείου του Δημαρχείου Αλεξ/πολης ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Έγκριση καταβολής προστίμου στο ΙΚΑ ( Εισηγητής :κ Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών βοηθειών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα LEADER (Εισηγητής: κ Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Ακύρωση της απόφασης 426/2013 του ΔΣ σχετικά με την ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της αρμοδιότητας λήψης απόφασης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση ή μη χορήγησης επιπλέον δύο θέσεων άδειας κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθμ ΑΔ 4380/01 Απόφασης Νομάρχη Έβρου περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Έγκριση επιβολής προστίμου για αρτοσκευάσματα στο κατάστημα «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση επιβολής προστίμου για αρτοσκευάσματα στο κατάστημα «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Εισηγητής: κ.Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδηλώσεων με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με θέμα « 10η Γιορτή Βιοκαλλιεργητών – Αφιέρωμα στη Μελισσοκομία» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 24. Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας – Φέρες , με το ποσό των 13.000€.(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρήστος)
 26. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Ουζουνίδης Γιώργος)
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 28. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 29. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 31. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 32. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 911/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος ρέματος Ιτέας. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 33. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ενεργειακού σκοπού αύλειου χώρου Νέου Κολυμβητηρίου» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 34. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Συμπληρωματική Σύμβαση) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή διαδρόμων πάρκου Εγνατία» ( Εισηγητής: κ. Μανωλίκας Δρόσος)
 36. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 37. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 38. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς