πάμε μπροστά

Τετάρτη

30

Οκτώβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισήγηση δημοτικού συμβούλου κ. Κατσαντούρα Χρήστου επί του ισολογισμού 2012 του Δήμου Αλεξ/πολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικών Συμβούλων, Εισηγήσεις, Ερωτήσεις, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Παρατάξεις, Πόλη και Πολίτες, Χρήστος Κατσαντούρας

Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης "Πόλη Και Πολίτες"

Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης “Πόλη Και Πολίτες”

Ευχαριστούμε πολύ τον δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Χρήστο Κατσαντούρα για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για δημοσίευση της εισήγησής του επί του ισολογισμού του 2012 για το δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η συγκεκριμένη εισήγηση εκφωνήθηκε από τον ίδιο στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 24/07/2013.

=====================

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24/07/2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2012».

Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 24/07/2013 - Εισήγηση δημοτικού συμβούλου Χρήστου Κατσαντούρα

Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 24/07/2013 – Εισήγηση δημοτικού συμβούλου Χρήστου Κατσαντούρα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Δήμου είναι η οικονομική λειτουργία του, που εκφράζεται με τον προϋπολογισμό και τις αναμορφώσεις του , με τον απολογισμό και την έκθεση ελέγχου επί του ισολογισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο – το σημαντικότερο και ανώτατο πολιτικό όργανο του Δήμου – πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην κατάρτισή του μαζί με την Οικονομική Επιτροπή, να διατυπώνει κρίσεις, προτάσεις, απόψεις για την υλοποίησή του, σαν το κατ’ εξοχήν όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού.

Έχω τονίσει και άλλες φορές από το βήμα αυτό ότι είναι «άχαρος» ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου της συμπολίτευσης γιατί δυστυχώς έχει καταστεί συνήθεια να επικυρώνει απλώς τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες σε ό, τι αφορά τόσο τον προϋπολογισμό, όσο και τον ισολογισμό του Δήμου.

Εγώ από τη θέση αυτή, τιμώντας την εμπιστοσύνη και την ψήφο των συμπολιτών μας που με έστειλαν εκπρόσωπό τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ασκήσω – για μια ακόμα φορά – καλόπιστη κριτική, αλλά θα καταθέσω και προτάσεις που θα βοηθήσουν τη Δημοτική Αρχή να βελτιώσει την οικονομική λειτουργία του Δήμου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Ο ισολογισμός μιας Δημοτικής Αρχής έχει δύο κυρίως διαστάσεις, την οικονομική και την πολιτική διάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι με τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό υλοποιείται το όραμα, οι πολιτικοί στόχοι και το πρόγραμμα της Δημοτικής παράταξης που διοικεί το Δήμο.

Μελετώντας και αναλύοντας τον ισολογισμό της χρήσης του 2012, αλλά και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Βασιλείου Βαρλάμη επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1.      ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (σελίδα 9 της έκθεσης)

Στον παραπάνω λογαριασμό υφίστανται:

  • Λεωφορεία εκτός εκμετάλλευσης 92.429,05 €
  • Λοιπά επιβατικά εκτός εκμετάλλευσης 62.314,74 €

Τα ανωτέρω εφόσον – σύμφωνα και με την έκθεση – είναι εκτός εκμετάλλευσης πρέπει να ανευρεθούν, να παραδοθούν οι πινακίδες τους και να εκποιηθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και να γίνει λογιστικά η διαγραφή (απόσβεσή τους) στα βιβλία του Δήμου.

  

2.    ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (σελίδα 13 της έκθεσης)

Υφίσταται διαφορά ύψους 505.460,40 € ανάμεσα στο κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και στην αξία που εμφανίζεται η συμμετοχή στο βιβλίο του Δήμου. Συγκεκριμένα ο Δήμος συμμετέχει στο κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με ποσοστό συμμετοχής 100% και με αξία κτήσεως συμμετοχής στα βιβλία του 2.225.096,50 €, ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ισολογισμό της εμφανίζει κεφάλαιο ύψους 2.730.556,90 €. Η διαφορά αυτή (2.730.556,90 – 2.225.096,50 = 505.460,40 €) οφείλεται σε δύο (2) δωρεές οικοπέδων του Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. συνολικής αντικειμενικής αξίας 505.460,40 €. Οι παραπάνω δωρεές αποτυπώθηκαν στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ως αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αντί ως αποθεματικού από δωρεά παραχώρηση παγίων και στο γεγονός αυτό οφείλεται η εν λόγω διαφορά. Συνιστούμε τη διευθέτηση του θέματος στην επόμενη χρήση, ώστε να εμφανίζεται ορθό το κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και να μην υφίστανται διαφορές με τα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερεύνησα διεξοδικά το παραπάνω θέμα ανατρέχοντας προς τα πίσω σε ισολογισμούς και εκθέσεις ελέγχων του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή και διαπίστωσα ότι η παραπάνω διαφορά προκύπτει από το έτος 2006 και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην έκθεση του ορκωτού λογιστή το έτος 2007. Έκτοτε αναγράφεται κάθε χρόνο σαν εκκρεμότητα – διαφορά σε όλες τις εκθέσεις.

            Προτείνω άμεση συνεννόηση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που ελέγχουν την Δ.Ε.Υ.Α.Α και το Δήμο ή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξ/πολης και της αντίστοιχης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την τακτοποίηση της διαφοράς μέσα στο έτος 2013. Ελπίζω όταν θα εγκαταλείψω τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου να έχει τακτοποιηθεί η διαφορά…!!!

3.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Με ικανοποίηση διάβασα τη σελίδα στη σελίδα 13 της έκθεσης:

«…Σημειώνεται ότι εντός του 2012 ο Δήμος υιοθέτησε την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής ώστε να προσδιορίζεται ορθά ανά κέντρο κόστους του Δήμου η αξία και η ποσότητα των αγορών, αναλώσεων και κόστους μενόντων για τα αποθέματά του, καθώς και το κόστος παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών και ιδιοκατασκευής παγίων εγκαταστάσεων…».

            Ήταν μια πρόταση που την είχα διατυπώσει προσωπικά τόσο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τα έτη 2011 και 2012 που συμμετείχα, όσο και στις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους προϋπολογισμούς 2011, 2012, 2013 και τους ισολογισμούς 2010 και 2011.

            Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε η πρόταση που είχα κάνει για τήρηση αναλυτικής λογιστικής για την αποθήκη του Δήμου, αλλά και σε φυσική μορφή. Δεν μπορεί ο Δήμος να προβαίνει σε αναθέσεις και μέσω διαγωνισμών σε αγορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως σε αναλώσιμα και λοιπά υλικά και να τηρείται αποθήκη μόνο για τα υγρά καύσιμα.

            Παράκληση κύριε δήμαρχε για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης.

4.    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι απαιτήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης από πώληση αγαθών και υπηρεσιών από ανείσπρακτα έσοδα προηγούμενων ετών και της χρήσης 2012 ανέρχονται στο ποσό των 7.923.148,42 €. Από τις παραπάνω οφειλές το μεγαλύτερο τμήμα τους βρίσκεται σε καθυστέρηση για διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Βέβαια σχηματίστηκε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης του ποσού 500.000,00 € μέσα στο 2012, επιπλέον των 6.000.000,00 €, προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις.

Κανείς δεν παραγνωρίζει τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχονται τόσο οι πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις, όμως επειδή υφίσταται πρόβλημα ρευστότητας στο Δήμο (όπως και σε όλες τις οικονομικές μονάδες), αλλά και επειδή οι οφειλές αυτές πρέπει να εισπραχθούν δεδομένου ότι υφίστανται οφειλές από δημότες και επιχειρήσεις οι οποίες – αν και έχουν την οικονομική δυνατότητα – δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους. Λόγοι συνεπώς ίσης μεταχείρισης επιβάλλουν την άσκηση πίεσης – ιδίως σε έχοντες και κατέχοντες – για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους έναντι του Δήμου.

Είχα κατά το παρελθόν τονίσει ότι επιβάλλεται η ενίσχυση της ταμειακής υπηρεσίας και του γραφείου εσόδων σε προσωπικό και λογισμικό για βελτίωση της εισπρακτικότητας των απαιτήσεων του Δήμου, χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή.

Δεν μπορεί – κύριε αντιδήμαρχε Οικονομικών – να υπηρετούν δύο (2) οικονομολόγοι στην υπηρεσία των …… νεκροταφείων και η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και του γραφείου εσόδων να μην έχουν κανένα οικονομολόγο…..

Επανέρχομαι – με την ευκαιρία – σε παλαιότερη πρόταση μου:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Είναι αδιανόητο, κύριε Δήμαρχε, προϊστάμενοι τμημάτων και διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών να είναι απόφοιτοι Λυκείου η Τ.Ε.Ι. και όχι οικονομολόγοι, όταν μάλιστα υπάρχουν και μεταπτυχιακοί οικονομολόγοι.

Για λόγους δικαιοσύνης, θέλω να τονίσω το σημαντικό έργο που επιτελεί το τμήμα του ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του Δήμου με τους αξιόλογους οικονομολόγους του Κυρτσίδη Αργύριο, Γρηγοριάδη Στέφανο και Κατσούρα Μαρία, που αποτελούν την «ψυχή» της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου:

 

5.    ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Στις σελίδες 14 και 15 της έκθεσης υφίσταται ανάλυση κονδυλίου ποσού 811.566,15 € στο οποίο υπάρχουν:

  • δαπάνες αποπληρωμής δανείου ΔΕΠΕΑ (από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού 159.652,42 €
  • δαπάνες αποπληρωμής δανείων ΑΝΕΤΑ (από την πρώην Α.Τ.Ε.) ποσού 603.329,87 €)

Πρέπει να σημειώσω ότι οι παραπάνω απαιτήσεις του Δήμου είναι ανεπίδεκτες είσπραξης και σε συνδυασμό με τις προβλέψεις υποτίμησης των συμμετοχών του Δήμου σε ΑΝ.Ε.Τ.Α. ΑΕ, Δ.ΕΠ.Ε.Α., Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α., Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ., Κ.Δ.Ε.Τ., ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. κ.ά. που ανέρχονται σε 3.138.428,53 € αποτελούν διαχρονικά σκάνδαλα για τα οποία κανείς μέχρι σήμερα πολιτικός του Δήμου Αλεξ/πολης δεν έχει λογοδοτήσει. Αλήθεια κύριε δήμαρχε γιατί δεν κλείνουν οι εκκαθαρίσεις των δημοτικών επιχειρήσεων και σέρνονται στο διηνεκές; Οι υποχρεώσεις που ενδεχομένως θα αναλάβει ο Δήμος, μαζί με τις υποχρεώσεις του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. αποτελούν οικονομική ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του Δήμου και συνεπάγονται απώλειεςζημίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για τους προμηθευτές – πιστωτές των δεκάδων επιχειρήσεων του Δήμου.

  

6.    ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Στη σελίδα 23 της έκθεσης και στο λογαριασμό πιστωτές διάφοροι ποσού 1.258.959,10 € υφίστανται οφειλές του Δήμου ύψους 793.000,00 € περίπου από δικαστικές αποφάσεις.

Γιατί κύριε Δήμαρχε εφόσον έχουν τελεσιδικήσει δεν εξοφλούνται από το Δήμο ώστε να πάρουν μια οικονομική ανάσα οι επιχειρήσεις που έχουν λαμβάνειν από το Δήμο το παραπάνω ποσό;

7.    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Στη σελίδα 28 της έκθεσης ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής σημειώνει ότι «…μόνο το κτήριο του Δημαρχείου είναι ασφαλισμένο για κίνδυνο πυρός και τα υπόλοιπα δημοτικά κτήρια μέχρι την ημερομηνία ελέγχου παραμένουν ανασφάλιστα…».

Κύριε Δήμαρχε στην κυριολεξία παίζετε με τη φωτιά…

Στην Οικονομική Επιτροπή στις αρχές του 2012 το προτείναμε και το αποδεχθήκατε ότι όλα τα κτήρια του Δήμου θα ασφαλισθούν με διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο του 2012. Μέχρι σήμερα όμως η δέσμευσή σας δεν έχει υλοποιηθεί, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Πρίν από μερικές μέρες (μέσα στον Ιούνιο του 2013) η Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) εισηγήθηκε και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνέταξε μελέτη σχετική με το «Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων και το νέο σύστημα κατανομής των Κ.Α.Π.».

Κύριε Αντιδήμαρχε Οικονομικών δεν γνωρίζω αν έχετε λάβει γνώση της παραπάνω μελέτης – θα ήταν χρήσιμο αν δεν τη μελετήσατε να το κάνετε – κι αν ακόμη έχετε στείλει στην Κ.Ε.Δ.Ε. τις απόψεις σας.

Σας πληροφορώ όμως – επειδή τη μελέτησα με προσοχή – ότι δυστυχώς, σε ό,τι αφορά το Δήμο μας τα ποσά δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Συγκεκριμένα στη σελίδα 7 της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε. (κριτήρια κατανομής Κ.Α.Π.) για το Δήμο μας έχει μηνιαίο ποσό 734.745,36 € και ετήσιο 8.816.944,34 €.

Σύμφωνα με παραδοχή ότι:

  • Ελάχιστο κόστος λειτουργίας = Αμοιβές προσωπικού + γενικά λειτουργικά έξοδα
  • Ανελαστικό κόστος λειτουργίας = Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας + Πληρωμές τοκοχρεολυσίων.

Η πιο πάνω κατανομή δεν είναι ορθή καθόσον μόνον οι αμοιβές προσωπικού του Δήμου για το 2012 ανήρχοντο σε 9.587.156,00 € και οι δεδηλωμένοι τόκοι δανείων σε 670.977,47 €. Σε αυτά να προστεθούν τα χρεωλύσια και τα λειτουργικά έξοδα.

Επομένως υπάρχει μεγάλη απόκλιση.

Κύριε αντιδήμαρχε οικονομικών δείτε το θέμα κι ενεργήστε καταθέτοντας τα πλήρη απολογιστικά στοιχεία του Δήμου και τις σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις σας για να μην βρεθούμε σε αδιέξοδο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Δεν θα σας κουράσω, ούτε με άλλα νούμερα, ούτε με άλλες προτάσεις.

Ισχύουν οι προτάσεις που έκανα στο παρελθόν για διαφάνεια και οικονομικό προγραμματισμό, για βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου, για λογοδοσία υπηρεσιακών παραγόντων και αιρετών, για αξιοποιήσεις της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, για αξιολόγηση, επιμόρφωση του προσωπικού που έχει σχέση με τις οικονομικές λειτουργίες του Δήμου, για τομές και ρήξεις με κατεστημένα συμφέροντα και πρακτικές στην οικονομική διαχείριση και πρακτική, για αναβάθμιση λογισμικού και διαδικασιών, για οργάνωση και τήρηση αποθήκης, για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς προμηθευτές – πιστωτές του Δήμου.

Επειδή πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στη λειτουργία του Δήμου, στην πληρωμή του προσωπικού και των πιστωτών ψηφίζω τον ισολογισμό της χρήσης 2012 μαζί με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, λαμβάνοντας υπ όψιν όλες τις αναφερθείσες προτάσεις, παρατηρήσεις και την καλόπιστη κριτική.

Ευχαριστώ για την υπομονή και την ανοχή σας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Συνημμένο έγγραφο:

Από ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)
Προς τις ΠΕΔ και τους δήμους της χώρας

Ημερομηνία: 4/7/2013

Σας αποστέλλουμε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ καθώς και τη μελέτη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με το “Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων και το νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ” ώστε να μας στείλετε τις απόψεις σας, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο του συνεδρίου για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης της ΚΕΔΕ.

Παναγιώτης Βασιλείου
Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ

Κατεβάστε το έγγραφο κάνοντας κλικ εδώ.