πάμε μπροστά

Δευτέρα

9

Δεκέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 35η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 11/12/2013 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 05/12/2013
Αριθ. Πρωτ. 82207

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 11/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 4. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω λανθασμένων εγγραφών παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση χορήγησης ή μη μιας (1) νέας θέσης για άδεια κατάληψη χώρου σε παραγωγό. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών Βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Επιβολή προστίμου σε πρατήρια Άρτου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Επιστροφή ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωση (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ’ δόση 2013 (Χ.Ε 2013) των σχολείων της Α’ βαθιάς και Β’ βαθιάς Εκπαίδευσης και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των σχολείων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του οικήματος «Συσσιτίου» του Δημοτικού Σχολείου Κίρκης για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 14. Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά την ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς (Εισηγητής :κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α) με εγγύηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση αμοιβής σε νομικό, για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με την πρόσληψη στο Δήμο, τεσσάρων εργαζομένων της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου «ΔΕΠΕΑ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 17. Αυτοδίκαιοι επαναφορά ακινήτου στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Λήψη απόφασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την παραχώρηση από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ) του αύλειου χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης (ΟΤ448) για την προσθήκη κατ’ έκταση του 5ου Δ.Σ (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Δωρεάν Παραχώρηση κατά χρήση χώρου στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ) – Ν. Π.Δ.Δ (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Παράταση της διάρκειας του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET) και των σχετικών συμβάσεων (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 21. Ορισμός επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου μας που δεν έχουν καμιά αξία. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Έγκριση παροχής οικονομικής βοήθειας σε πλημμυροπαθείς για α) τις άμεσες βιοτικές ανάγκες και β) για οικοσκευή (Εισηγητής; Κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 23. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 215/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης ΚΕΠΑΔΑ προς τους εργαζόμενους» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 24. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης στο ΤΕΕ Θράκης για την στατικότητα του Λυκείου Φερών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
 25. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα γηπέδου τένις (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 26. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή «Μελέτη επικειμένων της περιοχής Μαϊστριανών και Φυτωρίου (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 27. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης “Πράξη αναλογισμού στο ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου στο σημείο της γέφυρας Μαΐστρου της Αλεξανδρούπολης”. (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 28. Παράταση χρόνου παράδοσης σύμβασης με Καιρίδη Χριστόφορο ΑΕ για προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 29. Εξέταση ένστασης για επιβολή ποινικών ρητρών στον Χατζημόσχου Αθανάσιο ανάδοχο του έργου «Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής : Νέστορας Νικόλαος)
 30. Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Απαλού» (Εισηγητής: Ζητάκης Παναγιώτης)
 31. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 32. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Αναβάθμιση & Επέκταση Δημοτικού Ωδείου» .(Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 33. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων & έργων ιδιοκτησίας Δήμου» Μητρουλάκης Δημήτριος. (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 34. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων & βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού» Μητρουλάκης Δημήτριος. (Εισηγητής : Νέστορας Νικ.)
 35. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 36. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Σποραδικές Αποκαταστάσεις Καταστρωμάτων Οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 37. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου(Πρώην Νοσοκομείο) Προκειμένου Να Χρησιμοποιηθεί από Σχολεία» (Εισηγητής :Νέστορας Νικ.)
 38. « Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Κέντρου Νεότητας.» (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 39. Παράταση του συμβατικού χρόνου για το έργο «Αποχέτευση Όμβριων Έναντι Αεροδρομίου». (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 40. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση Όμβριων Έναντι Αεροδρομίου». (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 41. Έγκριση χορήγησης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών»-Υποέργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών». (Εισηγητής : Νέστορας Νικ.)
 42. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας». (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 43. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015» (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 44. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων» (Εισηγητής: κ. Νέστορας Νικ.)
 45. Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΡΑ για το έργο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού τομέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (Εισηγητής: Νέστορας Νικ.)
 46. Οριστική παραλαβή του έργου «Περίφραξη ΧΑΔΑ» Δ. Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: Ζητάκης Παν.)
 47. Σύσταση τριμελούς επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Μηχανημάτων Έργων και μη Αναλώσιμου Υλικού και Εξοπλισμού (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 48. Παράταση παραχώρησης προς χρήση του επιβατικού Ι.Χ με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5676 στο Δήμο Σαμοθράκης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 49. Τροποποίηση της παραγράφου 8 του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: Φαλέκας Ι.)
 50. Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: Ζιώγας Χρ. )
 51. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την ανάδειξη επανάχρηση των αποθηκών του λιμένα Αλεξανδρουπόλεως (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
 52. Μεταβίβαση κυριότητας στο Δήμο του αριθμ.486 οικοπέδου, έκτασης 1.808 τ.μ του Ο.Τ 44 μετά των κτισμάτων του, που βρίσκεται στις Φέρες και στη δ/νση Μεγ.Αλεξάνδρου 11 (Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ)
 53. Εξέταση αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ Α.Ε» για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή μονάδας ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ (Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν)
 54. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στις Φέρες (Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 55. Εξέταση αίτησης του Τσάνα Σπύρο του Φαϊκ για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου σε δάσος του αγρ/ματος Φερών. (Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ)
 56. Διαγραφή οφειλής από το Χρηματικό Κατάλογο με αριθμ. 849 του κ. ΠΑΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής με λανθασμένο ΑΦΜ και Επώνυμο και επαναβεβαίωση της οφειλής του με νέο Χρηματικό Κατάλογο (Εισηγητής: κ. Τερζής Επαμ.)
 57. Διαγραφή των οφειλών του κ. Μητριζίκου Σταύρου του Θεοδώρου με Α.Φ.Μ 021936061 λόγω εκ παραδρομής βεβαίωσης στο όνομα του και επαναβεβαίωσης των οφειλών με νέο Χ.Κ, με ισόποση κατανομής του ποσού στους νόμιμους κληρονόμους. (Εισηγητής : κ. Τερζή Επ.)
 58. Διαγραφή των οφειλών της κ. Μητριζίκου Γιαννούλας του Σταύρου λόγω θανάτου και επαναβεβαίωσης σε νέο Χ.Κ, με ισόποση κατανομής στους νόμιμους κληρονόμους (Εισηγητής: κ. Τερζής Επ.)
 59. Διαγραφή της οφειλής του κ. Καναβίδη Ιωάννη από το Χ.Κ 953/06-08-2013 που ανέρχεται στο ποσό των 12,48 Ε και αφορά Βοσκές και Ποτίστρες έτους 2012 λόγω εξόφλησης με το αριθ.Διπλ. Α7398/05-06-2013 και το αριθμ. Βεβαιωτικό σημείωμα 8751/06-05-2013 πριν γίνει η βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου. (Εισηγητής: Τερζής Επαμ.)
 60. Αποδοχή Δωρεάς του αγάλματος της «Νίκης της Σαμοθράκης» του Γλύπτη Δημοσθένη Σωτηρούδη (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 61. Ορισμός μέλους στην επιτροπή κρίσης αισθητικής αρτιότητας για την γνωμοδότηση της αισθητικής αρτιότητας του αγάλματος της νϊκης της Σαμοθράκης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 62. Λήψη απόφασης προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 31-12-2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 63. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 64. Προσθήκη μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 65. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία» ΕΒΡΟΣ Α.Ε” (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 66. Έγκριση της 155/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος «Σίτιση κατ’ οίκον» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 67. Έγκριση της 59/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» η οποία αφορά την «Τροποποίηση σχεδίου Προϋπολογισμού οι. Έτους 2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 413/27-09-2013 έγγραφο του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α» και Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ‘Ετους 2014».( Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 68. Έγκριση της 95/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 69. Έγκριση οδοιπορικών, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη και στην Χρυσούπολη, για Ενεργειακά Θέματα (Εισηγητής : κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 70. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής : κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς