πάμε μπροστά

Παρασκευή

27

Δεκέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 36η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 27/12/2013 ώρα 17:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 23/12/2013
Αριθ. Πρωτ. 85756

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 27/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους του προγράμματος οικ. ενίσχυσης «Βαριές Αναπηρίες» ( Εισηγητής: κ. Γεραικόπουλος)
 4. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου και Απόδοσης Λογαριασμού (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
 5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος για έξοδα Προμήθειας (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Εξέταση αίτησης του Σκοπευτικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης 1987 , για παραχώρηση της χρήσης των χώρων των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη , για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Συμπλήρωση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ του 28/80 και Επιτροπής παραλαβής Ανταλλακτικών και βεβαίωση καλής Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης Οχημάτων- Μ.Ε (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Χορήγηση ή μη θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2014 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Τροποποίηση της αρ.142/2011 Α.Δ.Σ Αλεξανδρούπολης «Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Διαγραφή Προστίμων αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Ορθή επανάληψη της 688/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την « Διαγραφή Προστίμων αυθαίρετης Κατασκευής στο όνομα της Καραγκούνη-Καζάκου Αικατερίνης» ως προς το πρόστιμο διατήρησης του έτους 2005 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος
 14. Παραλαβή της μελέτης « Γεωλογική μελέτη στρατοπέδου Ζήση» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)
 15. Εισήγηση παράτασης του υποέργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Φερών» της πράξης (217076) «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-Ισοζυγίου και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών»Δήμου Φερών. (Εισηγ: Μυτιληνός Ευάγγελος)
 17. Έγκριση 3ου (τακτοποιητικού ) ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 18. Έγκριση 4ου ΑΠΕ –Ισοζυγίου με χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας » Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 19. Έγκριση του τελικού 8ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ-πολης» (Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών –αποτυπώσεις διαγραμμάτων» (Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 21. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» Δήμου Αλεξανδρούπολης. ( Εισηγ: Καναρίδης Ευάγγελος)
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β Κοιμητηρίου» (Εισηγ: Ζητάκης Παναγιώτης)
 23. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου» (Εισηγ: Ζητάκης Παναγιώτης)
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση Νεκροταφείου Φερών» (Εισηγ: Ζητάκης Παναγιώτης)
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βάσεων Λυομένων Αιθουσών Λυκείου Φερών» (Εισηγ: Ζητάκης Παναγιώτης)
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση Οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες. (Εισηγ: Ζητάκης Παναγιώτης.)
 27. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 1.18 του ΕΠΠΕΡΑΑ με την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 28. Εξέταση αίτησης της Νατσαρίδου Ελένης του Κωνσταντίνου για ανταλλαγή τάφου. (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ.)
 29. Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2013- Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2014 (Εισηγητής: Βαμβακερός Αντ.)
 30. Έγκριση της 172/2013 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 31. Έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης παροχής φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ Α.Ε (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Χρ.)
 32. Έγκριση της 103/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την « Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Χρ.)
 33. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς