πάμε μπροστά

Σάββατο

25

Ιανουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 2η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 29/01/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  23/01/2014
Αριθ. Πρωτ.  4138 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   29/01/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 3. Έγκριση Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Διενέργεια προμηθειών και εργασιών 2014 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση ανανέωσης συνδρομών  Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής (Εισηγ.: Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Κατακύρωση μέρους της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξανδρούπολης και Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπο εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπο εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας παρουσίασης του μανιφέστου του Δικτύου EFUS  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ 23/2000 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Συγκρότηση «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Συγκρότηση «Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Συγκρότηση «Επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση Τροποποίησης της 267/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα  «Ανασύνταξη Κανονισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών σχετικά με γενόμενο έλεγχο στις 28.11.2013 στη Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης και επιβολής προστίμων επί τυχόν διαπιστωμένων παραβάσεων. (Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κ.)
 20. Παράταση για Προμήθεια & Τοποθέτηση τάπητα γηπέδων τέννις Μαυροκεφαλίδη Χ. Ιωάννη λόγω αδυναμίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας να παραλάβουν (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Άρση αιτήματος παραχώρησης ακινήτου της Κ.Ε.Δ (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 22. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 23. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014. (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 24. Έγκριση Παραλαβής της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη  Κατασκευής Περιφερειακού Ιατρείου Φερών»( Εισηγ: κ.Νέστορας Ν.)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποία  Δημ. Εν. Φερών». (Εισηγ: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου Δημοτ. Κοιν. Πέπλου, Δημοτ. Ενότητας Φερών.» (Εισηγ: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους  του έργου «Βελτίωση οδικής σύνδεσης  Αλεξανδρούπολης –Αύρας (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)
 28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή  περιοχή  Απολλωνιάδας» (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)
 29. Εξέταση ένστασης της εταιρίας ΤΕΚ Θεσ/νίκης για το έργο «Αποχέτευση Φερών» (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)
 30. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)
 31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας  του έργου «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)
 32. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ-πολης»  (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)
 33. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Τραιανούπολης» (Εισηγ: κ.Νέστορας Ν.)
 34. Έγκριση της 317/2013 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά την «Έγκριση καθορισμού τελών ύδρευσης – αποχέτευσης οικ. έτους 2014» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 35. Έγκριση Εκτέλεσης Επειγουσών Εργασιών για το έργο « Επισκευή Α’ Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού» ( Εισηγ: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 36. Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του «ΑΠΟΚΔΑ»  οικον. έτους 2014 (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στέλιος)
 37. Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για Ενεργειακά Θέματα , κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 38. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου.(Εισηγ: κ. Πρόεδρος ΔΣ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς