πάμε μπροστά

Παρασκευή

7

Φεβρουάριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 4ο Έκτακτο Δ.Σ. σήμερα Παρασκευή 07/02/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 05/02/2014
Αριθ. Πρωτ.  7344

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 07/02/2014  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε EΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), λόγω άμεσης ανάγκης ψήφισης του πίνακα οφειλών του Δήμου για το έτος 2013 και την άμεση έγκριση πρόσληψης προσωπικού λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία είναι η 10/02/2014.

  1. Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2013. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  2. Έγκριση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου (Δικηγόρου) με έμμισθη εντολή (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών , εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  5. Έγκριση προγραμματισμού σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2014. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  6. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 για το έτος 2014. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεούμενη κατ΄ έτους στα πλαίσια του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς