πάμε μπροστά

Παρασκευή

21

Μάρτιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 9η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 21/03/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  17/03/2014
Αριθ. Πρωτ.: 15859

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   21/03/2014  ημέρα Παρασκευή    και ώρα 18:00  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. 3η   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 3. Έγκριση  σύναψης & σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας του άρ.99 του Ν.3852/2010 μεταξύ της  Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης και του Δήμου Αλεξ-πολης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση της προσθήκης  κατ’ έκταση στο Νηπιαγωγείο Άνθειας» προϋπολογισμού 90.000,00€. (Εισηγ: Καναρίδης Ε. )
 4. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων  και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού» (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου  στη Δ.Ε. Κίρκης» (Εισηγ: Καναρίδης Ε.)
 7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πρώην  Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα Δ. Ε. Φερών ( Εισηγ: Καναρίδης Ε.)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Καβησού» ( Εισηγ: Κάβουρας Γ.)
 9. Ανακοίνωση Ορισμού  Επιτροπής  Παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών  για το έργο «Έργα Υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος » (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)
 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και δαπάνης κατασκευής του Υποέργου 2: Μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) του έργου : «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου». (Εισηγ:  Κάβουρας Γ.)
 11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκου στην Αγγ.Ποιμενίδη, στην Αλεξανδρούπολη ( Εισηγ: κ. Καναριδής Ε.)
 12. Κατασκευή στεγάστρων για εξυπηρέτηση χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ 300 στην Αλεξ/πολη (Εισηγ: κ. Νέστορας Νικ.)
 13. Έγκριση Ανανέωσης Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που λήγουν στις 31/03/2014 ( Εισηγ: Χαρταμπάς Κ)
 14. Έγκριση Χρηματοδότηση για την Κατασκευή Σχεδίας από την ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ  για λογαριασμό του Δήμου, στην περιοχή Μελισσοκομείου της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΠΑΓΚΟΣ)- στην KOEVA MARIYKA του KOYCHEVA (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην Αναστασιάδου Όλγα ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμου σε πρατήρια Άρτου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση χορήγησης ή μη χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς, για το έτος 2014 ( Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους την προμήθειας καυσίμων κίνησης- θέρμανσης 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο όνομα της Μαρκίδου Φωτεινής (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Έγκριση Πληρωμής Προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης (Εισηγητ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα α) Σαραντίδη Δημητρίου, β)Παπαδόπουλου Ευάγγελου, γ) Κυριακίδη Ιωάννη, δ) Πρασσά Ιωάννη, ε) Καραλή Γεωργίου στ) Πουλίδη Πασχάλη ζ) Δημοπούλου Μαρία ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 23. Έγκριση Δαπανών για τις Εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2014» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 24. Αποδοχή ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβαβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 25. Επανασύνδεση ρεύματος νοικοκυριών , που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις Κοινωνικές – Προνοιακές Δομές του Δήμου  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 26. Μετάθεση συμβατικού Χρόνου παράδοσης της προμήθειας ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, προμήθειας συσκευών και εγκατάστασης συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 27. Λήψη απόφασης για συναίνεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης άρσης αναγκαστικής κατάσχεσης επί ακινήτου του ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 28. Τροποποίηση της αριθ.28/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά την «Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ  Α.Α.Ε» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 29. Έγκριση μεταβίβασης της συμμετοχής του πρώην Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «Ένωση Δημοτικών Κινηματογράφων», στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 30. Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο Δίκτυο του Δημοτικού Δικτύου Υγείας. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 31. Παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της τοπικής κοινότητας Λουτρού στην ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 32. Έγκριση αποδοχής δωρεάν παραχώρησης προς χρήση του αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 92832 αυτοκινούμενου σαρώθρου από τον Ο.Λ.Α ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 33. Έγκριση της 24/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 34. Έγκριση της υπ’αριθμ. 25/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας,  Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 35. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 36. Έγκριση της υπ’ αριθμ 22/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την « Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014»
 37. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος