πάμε μπροστά

Δευτέρα

31

Μάρτιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 10η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 31/03/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  31/03/2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Έγκριση Πληρωμής τελών και ειδικών εισφορών αλλαγής χρήσης του ΚΗΥ 5365 ΦΙΧ”. (Εισηγητής: κ. Ρούφος Ε.)
 4. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη οικοπέδου Λυκείου Φερών και αποθηκών λιμένος Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)
 5. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ». (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)
 6. Έγκριση Τροποποίησης του Ρ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 591, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012. (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)
 7. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού. (Εισηγήτρια: κ. Μακρή Αικ.)
 8. Έγκριση δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες από τις 13/03/2014 έως 15/03/2014 στα πλαίσια του προγράμματος Energy Cities. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Έγκριση διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας τροφίμων 2014 για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Σύμπραξη Δήμου Αλεξανδρούπολης ως εκ τρίτου συμβαλλομένου σε συμβολαιογράφο για την διόρθωση ΚΑΕΚ ακινήτου του Δήμου στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 14. Έγκριση μεταβίβασης της συμμετοχής του πρώην Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «Ένωση Δημοτικών Κινηματογράφων», στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 95/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω διόρθωσης των ποσών διαγραφής, διότι είχε συμπεριληφθεί η προσαύξηση στο ποσό διαγραφής». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Διαγραφή οφειλής από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου Φερών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Δημιουργία Διαδημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 19. Έγκριση Εκποίησης ακινήτων συνολικής έκτασης 80.000 τ.μ. στο «Κτηνοτροφικό Πάρκο Φερών», τα οποία αποτελούν τμήμα του αριθμ. 1329γ αγροτεμαχίου και ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση αυτών. (Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)
 20. Έγκριση της 28/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «Έγκριση Απολογισμού έτους 2013». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 21. Έγκριση της 29/2014 Απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)