πάμε μπροστά

Σάββατο

26

Απρίλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 13η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 28/04/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Λύκειο Φερών, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 25/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 23593

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 28/04/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10),  

Α) λόγω άμεσης έγκρισης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Κράτους πριν την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, με την οποία συνδέεται άμεσα το πρώτο θέμα της παρακάτω ημερήσιας,

Β) για το δεύτερο θέμα είναι επείγουσα η ανάγκη συνέχισης του έργου του ΕΣΠΑ – επείγει η ενεργοποίηση του υποέργου 3, Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ),

Γ) για το τρίτο θέμα εξαιτίας της καθυστέρησης στην έγκριση του με αρ.πρωτ. 32739/29-08-2013, έγγραφο του Δ.Α από τον Δ/ντα σύμβουλο του τμήματος αξιοποίησης Αστικών ακινήτων και με κίνδυνο να χαθεί το δικαίωμα του Δ.Α. να προγραμματίσει την ανέγερση του Λυκείου Φερών ( Ύπαρξη μισθωτηρίου Συμβολαίου ετοιμασίας μελετών , χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ κλπ), κρίνεται απολύτως απαραίτητο να ληφθεί τώρα η απόφαση αποδοχής των βασικών όρων,

Δ) για το τέταρτο θέμα υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ένταξης της δανειοδότησης του έργου «Ανακαίνιση αποθηκών ΟΣΕ» απαιτήθηκε η τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης των αποθηκών με την προσθήκη του περιβάλλοντος χώρου και μια θέσης κατεδαφισμένης αποθήκης που δεν είχαν εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στο αρχικό συμφωνητικό

Ε) για το πέμπτο θέμα υπάρχει άμεση ανάγκη εγγραφής του κωδικού για την μίσθωση των αποθηκών της ΓΑΙΑΟΣΕ στην αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου.

  1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 914/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ ισοζυγίου και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1: Υποέργου 1: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1984) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ» Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
  2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και δαπάνης κατασκευής του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ) του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013) (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ)
  3. Αποδοχή μισθώματος οικοπέδου στη θέση «Μπουγάδες» για την ανέγερση του Λυκείου Φερών (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
  4. Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης των αποθηκών της ΓΑΙΟΣΕ στο λιμάνι (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
  5. Έγκριση της 6η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.)