πάμε μπροστά

Τρίτη

3

Ιούνιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 16η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 04/06/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 03/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 32768

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   04/06/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), τοάρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τοάρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και  τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

 1. Για το πρώτο θέμα , λόγω άμεσης αντικατάστασή του για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Για το πρώτο θέμα , λόγω άμεσης αντικατάστασή του για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Για το τρίτο θέμα, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, επειδή οι ανάγκες που προέκυψαν στους ΚΑ Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου δεν μπορούσαν να προβλεφθούν πριν τις 18 Απριλίου.
 4. Για το τέταρτο θέμα, λόγω συνεδρίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου την επόμενη εβδομάδα για έγκριση και υπογραφή αυτής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.
 5. Για το πέμπτο θέμα , λόγω ότι προκύπτει από την μη εφαρμογή του ενέματος αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας της λιθοδομής . Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί ο νέος φέροντας οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος εσωτερικά, όμως ο φορέας δεν είναι αυτοτελής αλλά σύμμικτος, δηλαδή η πλήρης λειτουργία του σε περίπτωση σεισμού συντελείται από την συνεργασία του με την υφιστάμενη λιθοδομή. Ο τελευταίος σεισμός στις 24/05/2014 αναδεικνύει την αναγκαιότητα αποκατάστασης της λιθοδομής ώστε να ολοκληρωθεί η φέρουσα ικανότητα έναντι σεισμού το ταχύτερο δυνατόν για την διασφάλιση του έργου.
 6. Για το έκτο θέμα λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 30-05-2014.
 7. Για το έβδομο θέμα , λόγω τακτικής δικάσιμου στις 06/06/2014 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
 8. Για το όγδοο θέμα, λόγω επιτακτικής ανάγκης για την αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων στην περιοχή του Έβρου.
 9. Για το ένατο θέμα λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και την ανάγκη υλοποίησης των εργασιών του έργου.
 10. Για το δέκατο θέμα λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και την ανάγκη υλοποίησης των εργασιών του έργου.
 11. Για το ενδέκατο θέμα λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και την ανάγκη υλοποίησης των εργασιών του έργου.
 12. Για το δωδέκατο θέμα λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και την ανάγκη υλοποίησης των εργασιών του έργου.

Θέματα Η.Δ.:

 1. Αποδοχή παραίτησης, κ. Κογιομτζή Μιχαήλ, από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Μπίκος Χρ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Εκλογή Αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή (Εισηγ: Μπίκος Χρ., Πρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2014. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 4. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου 1: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1984) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ», με ανάδοχο την Εταιρεία «ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 5. Έγκριση 5ου ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβαση) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 2012-2015» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 7. Γνωμοδότηση για την παράσταση ή μη του Δήμου σε δίκη που αφορά επτά προσφυγές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΔΕΠΕΑ κατά τη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 8. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δύο βαρκών τύπου πλάβας στο Τ.Σ.Φ Φερών και Τυχερού (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)
 9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δημοτικής ενότητας Φερών” (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών ” (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση κτιρίου παλαιών δημοτικών λουτρών Δ.Ε. Φερών” (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση κτιρίου παλαιών δημοτικών λουτρών Δ.Ε. Φερών” (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος