πάμε μπροστά

Τετάρτη

18

Ιούνιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 18η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 18/06/2014 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 17/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 34158

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 18/06/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, λόγω λήξης της προθεσμίας του Χρόνου σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης, σύμφωνα με τον ν.4250/2014

Β) Για το δεύτερο θέμα, λόγω ότι αφορά συγχρηματοδοτούμενο Έργο και χωρίς την επικαιροποίηση της δαπάνης της μετατόπισης των δικτύων ΟΤΕ δεν μπορεί να προχωρήσει ο ανάδοχος του κυρίου έργου «κατασκευή περιφερειακού δρόμου» στην ολοκλήρωση της κατασκευής των πεζοδρομίων.

Γ) Για το τρίτο θέμα, λόγω λήξης της προθεσμίας λήψης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ) Για το τέταρτο θέμα, λόγω έκδοσης της αριθ.πρωτ οικ.Δ30/19097/425/06-06-2014 εγκυκλίου που αφορά την «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

Ε) Για το πέμπτο θέμα, λόγω εκκρεμότητας έγκρισης της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό

ΣΤ) Για το έκτο θέμα, προκειμένου να μην προβούν οι δικαιούχοι στην κατάσχεση χρημάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος μας στη Τράπεζα.

Ζ) Για το έβδομο θέμα λόγω:
(α) Παραλαβής εγγράφου με αρ.Πρωτ: 32074/30.05.2014 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με θέμα : «Καταγγελία για καταπάτηση Ρέματος – αρ. 2 και 807 τεμαχίων – στην είσοδο του οικισμού Δικέλλων» , συνημμένη έκθεση αυτοψίας και απόσπασμα διαγράμματος,
(β) παραλαβής εγγράφου με Αρ.Πρωτ: 35362/11.06.2014 του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξ/πολης, με θέμα: «Προκαταρκτικές» μετά την υπ’αριθμ Α14/65α από 03.02.2014 παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αλεξ/πολης.

Η) Για το όγδοο θέμα, για το λόγο ότι στις 31.07.2014 λήγει το Αρ.Πρωτ: 53540/01.08.2011. Συμφωνητικό εκμίσθωσης του Δημοτικού κυλικείου του Δημαρχείου. Έναρξη διαδικασίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν.3463/2006 διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση και είσπραξη εσόδων από το Δήμο Αλεξ/πολης.

Θ) Για το ένατο θέμα για το λόγο ότι ο σύλλογος «ΠΡΟΣΠΑΘΩ» στεγάζεται σε χώρο του νέου Κολυμβητηρίου του Δήμου, και η έναρξη διαδικασίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ270/81 και του Ν.3463/2006 διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση και είσπραξη εσόδων από το Δήμο Αλεξ/πολης.

Ι) Για το δέκατο θέμα για το λόγο ότι για τη διενέργεια διαγωνισμών εκμισθώσεων και εκποιήσεων είναι απαραίτητη κατά τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 άρθρο 1 η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής.

ΙΑ) Για το ενδέκατο θέμα λόγω ανάγκης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για εκπροσώπηση του Δήμου στις δημοπρασίες για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεξάγονται στην Αθήνα στις 26.06.2014.

IB) Για το δωδέκατο θέμα λόγω κινδύνου μεταβίβασης της κυριότητας των εκτάσεων και των εγκαταστάσεων σε τρίτους και την αποβολή τους από την κατοχή του Δήμου.

 1. Αξιολόγηση Δημοτικών υπαλλήλων με ποσοστώσεις σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 2. Επικαιροποίηση δαπάνης κατασκευής του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΎΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 3. Καθορισμός Αριθμού Μηνιαίων Δόσεων για τις οφειλές που δικαιούνται των
 Δόσεων και των απαλλαγών του Ν.3801/2009 (Κατηγορία Α) Δηλ. όσες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί ως 31-12-2009 ( Εισηγ: κ.
Γερακόπουλος.)
 4. Τροποποίηση της 378/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία της παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης (μέχρι 2 μήνες) για το έτος 2014» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Ορθή Επανάληψη της 276/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Παραχώρηση για χρήση αγροτεμαχίου στο “Σύλλογο φίλων κυνηγών Ν. Έβρου”» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση υποχρέωσης καταβολής οφειλών προς τους εργαζομένους της υπό εκκαθάρισης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Φερών (Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ) ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής-ΠΔΑ-κατά του κ. Νικολαϊδη Γεωργίου του Γεωργίου και της Μαρίας , που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα υπ’ αρ. 2 τεμαχίου, ΟΔ 1936 αγρ/τος Δικέλλων με χαρακτηρισμό «ρεύμα – Δήμος Αλεξανδρούπολης» και τμήμα υπ’αριθμ. 807 τεμαχίου της ΣΔ 1959 αγρ/τος Δικέλλων με χαρακτηρισμό «ρεύμα -Δήμος Αλεξ/πολης» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού κυλικείου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Ανάκληση παραχώρησης στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων παιδιών με αναπηρία «ΠΡΟΣΠΑΘΩ» μιας αίθουσας του ΟΕΚ -εργατικά- Ν. Χηλής. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Ορισμός επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών
 για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Ορθή Επανάληψη της 344/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 
αφορά «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις
 δημοπρασίες α) για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης τμήματος
του αριθμ. 2395 ακινήτου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
 Τροφίμων, εμβαδού 200.550,5τμ του αγροκτήματος Λουτρών του
Δήμου Αλεξ/πολης, β) για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης 
ακινήτου συνολικού εμβαδού 238.423,95 τμ , που εμπίπτει στα τεμάχια
 10841 εμβαδού 236.842,75 τμ και 10842 εμβαδού 1581,2 τμ
 αγροκτήματος Μοναστηρακίου, του Δήμου Αλεξ/πολης και
 εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας για 
τη συμμετοχή και προσφορά ενώπιον της Δ/νσης Πολιτικής Γης , του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 26.06.2014″ (Αρ.
Πρωτ: 1324/62582 και 1321/62577 διακηρύξεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).» (Εισηγ: κ. Φαλέκα Ι.)
 12. Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την μεταβίβαση κυριότητας των εκτάσεων του
Δημοτικού Κάμπινγκ, του Ε.Ο.Τ , του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής , των
 Γηπέδων και τον λοιπών έναντι του EOT ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος