πάμε μπροστά

Παρασκευή

27

Ιούνιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 19η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 27/06/2014 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 39734

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 27/06/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων , καθώς και τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, επειδή οι ανάγκες που προέκυψαν στους ΚΑ Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου δεν μπορούσαν να προβλεφθούν πριν τις 18 Απριλίου.
Β) Για το δεύτερο θέμα, λόγω έναρξης της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων «Παιδική Εξοχή Μάκρης».
Γ) Για το τρίτο θέμα, λόγω της άμεσης ένταξης στην ρύθμιση διότι το ποσό είναι έκτακτο και υπερβολικά μεγάλο για τις δυνατότητας του Δήμου μας και επιπλέον κάθε ημέρα που περνάει επιβαρύνεται με τόκους.
Δ) Για το τέταρτο θέμα, λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής στις 14 Αυγούστου θα πρέπει να γίνουν άμεσα η ενέργειες ένταξης στη ρύθμιση.
Ε) Για το πέμπτο θέμα, λόγω λήξης προθεσμιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων
ΣΤ) Για το έκτο θέμα, λόγω λήξης της προσωρινής μεταφοράς της Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου.
Ζ) Για το έβδομο θέμα, λόγω λάθους εκ παραδρομής έγινε χρέωση προστίμου σε λάθος εκπρόσωπο-επώνυμο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται κωλύματα φορολογικών πράξεων.
Η) Γ ια το όγδοο θέμα, λόγω λήξης του χρόνου εκτέλεσης του έργου.
Θ) Για το ένατο θέμα, για το λόγο ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/08 παρ.2. Ή οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης (η οποία είναι 15 μήνες από την περάτωση του έργου). Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές.»
Ι) Για το δέκατο θέμα, για το λόγο ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/08 παρ.2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης (η οποία είναι 15 μήνες από την περάτωση του έργου). Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεΐ αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του ψορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές.
ΙΑ) Για το εντέκατο θέμα, για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, επειδή οι ανάγκες που προέκυψαν στους ΚΑ Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού του Πολύ κοινωνικού δεν μπορούσαν να προβλεφθούν πριν τις 18 Απριλίου.
IΒ) Για το δωδέκατο θέμα, κρίνεται απαραίτητη, η ανάγκη εκ νέου προσδιορισμού τελών του Δήμου Αλεξ/πολης προς τα καταστήματα και για το κομμάτι που θίγονται, ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, από τις εργασίες που διενεργούνται για αντιστήριξη τοιχίων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου – Παραλιακή (προς το κομμάτι από τις οδούς Βιζυηνού μέχρι Ροδόπης) για το έτος 2014.
ΙΓ) Για το δέκατο τρίτο θέμα, λόγω της αποδεδειγμένης ανίατης ασθένειας του κατόχου της άδειας.
ΙΔ) Για το δέκατο τέταρτο θέμα, κρίνεται απαραίτητη, η ανάγκη να καθοριστεί το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας κοινοχρήστου χώρου και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού καθότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» δΰναται η δυνατότητα στους υπόχρεους οφειλέτες να διευκολύνονται ως προς την εξόφληση του αναλογούντος ετήσιου τέλους με δόσεις.
ΙΕ) Για το δέκατο πέμπτο θέμα λόγω της ανάγκης για τακτοποίηση οφειλών προηγούμενων ετών του ενδιαφερομένου προκειμένου να προβεί στην έκδοση άδειας κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2014.
ΙΣΤ) Για το δέκατο έκτο θέμα λόγω της ανάγκης για τακτοποίηση οφειλών προηγούμενων ετών του ενδιαφερομένου προκειμένου να προβεί στην έκδοση άδειας κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2014.
ΙΖ) Για το δέκατο έβδομο θέμα λόγω μη προγραμματισμένης επίσκεψης του Γενικού Πρόξενου της Αμερικής από την Θεσσαλονίκη, του Ιάπωνας Πρέσβης, του Βρετανού εκπρόσωπου της ανώτατης αρχής πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας, μέλος του Ισπανικού κλάδου ανώτατης αρχής πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας και ο Πρόεδρος Ελληνικού συνδέσμου πολεμικών τεχνών.
ΙΗ) Για το δέκατο όγδοο θέμα, λόγω ότι έγινε ενημέρωση στις 25/06/2014 και η το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 09 Ιουλίου 2014.
ΙΘ) Για το δέκατο ένατο θέμα υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης της απόφασης λόγω λήξης της σύμβασης της ΔΙΑΑΜΑΘ με τον Προμηθευτή.
Κ) Για το εικοστό θέμα, λόγω έναρξης τον Αύγουστο της υποβολή αιτήσεων για κατάληψη χώρου στην πανήγυρη του Σεπτεμβρίου.

 1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. Έτος 2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 2. Ορθή Επανάληψη της υπ’αριθμ. 149/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 των παιδικών κατασκηνώσεων «Παιδική Εξοχή Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 3. Υπαγωγή στη ρύθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Ν.4071/2012 των οφειλών της πρώην ΔΕΠΕΑ ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 4. Αποδοχή ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, άρθρου 50 του Ν.4257/2014 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Εξέταση Αιτήσεων Επιχορήγησης Συλλόγων ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Παράταση Χρόνου της προσωρινής μεταφοράς της Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου στην οδό Εθν. Αντίστασης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Ορθή Επανάληψη της 348/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση διαγραφής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης και την επαναεπιβολή του στο σωστό οφειλέτη».
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του Έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 9. Οριστική παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΑΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Δήμου Αλεξ/πολης ( Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)
 10. Ορισπκή παραλαβή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΚΑΠΗ» Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)
 11. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ οικ. έτους 2014 (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 12. Προσδιορισμός τελών για καταστήματα που θίγονται λόγω έργων – αντιστήριξη τοιχίων (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 13. Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Λαϊκής Αγοράς λόγω ανίατης ασθένειας (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 14. Καθορισμός ποσοστού ετήσιου τέλους και αριθμός δόσεων για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 15. Έγκριση διαγραφής προστίμου για χρήση κοινόχρηστων χώρων , στο όνομα ΜΗΤΣΟΛΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση διαγραφής προστίμου για χρήση κοινόχρηστων χώρων στο όνομα Α. ΣΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙ A Ο.Ε (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση Συνδιοργάνωσης με το Σύλλογο Ρώσικο Σπίτι του Φεστιβάλ «Ειρήνη Είμαστε Εμείς» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Έγκριση καταβολής φόρων για την προμήθεια απορριμματοφόρων και κάδων ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 20. «Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά την διάρκεια της πανήγυρης της ΔΕ Φερών» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.
και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος