πάμε μπροστά

Παρασκευή

11

Ιούλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 20η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 11/07/2014 ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 10/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 43074

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 11/07/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων από την αρχή της σχολικής περιόδου 2014-2015 το Σεπτέμβριο, μετά από έγγραφα αιτήματα των διευθύνσεων των μονάδων.
Β) Για το δεύτερο θέμα, για να μην συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008)
Γ) Για το τρίτο θέμα,, για να μην συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008)
Δ) Για το τέταρτο θέμα, λόγω υποχρέωσης επανελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων α’ βάθμιας & β’ βάθμιας εκπαίδευσης (και των κτηρίων του δήμου εν γένει) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, καθώς και τα νέα έντυπα – υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευσης του προσωπικού.
Ε) Για το πέμπτο θέμα, κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής, μαζί με τις βιοτεχνίες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή
ΣΤ) Για το έκτο θέμα, κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής, μαζί με τις βιοτεχνίες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή
Ζ) Για το έβδομο θέμα, για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η οποία έληξε στις 30/06/2014.
Η) Για το όγδοο θέμα, για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η οποία λήγει στις 28/07/2014.
Θ) Για το ένατο θέμα, για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η οποία λήγει στις 16/07/2014.
Ι) Για το δέκατο θέμα, για να μην συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008)
ΙΑ) Για το εντέκατο θέμα, για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η οποία λήγει στις 17/08/2014 και για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
ΙΒ) Για το δωδέκατο θέμα, για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η οποία έληξε στις 30/06/2014.
ΙΓ) Για το δέκατο τρίτο θέμα, για να μην συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008)
ΙΔ) Για το δέκατο τέταρτο θέμα λόγω λήξης της ημερομηνίας της προσωρινής μετακίνησης της Συγκέντρωσης Παραγωγών του Σαββάτου.
ΙΕ) Για το δέκατο πέμπτο θέμα, λόγω λήξης της προθεσμίας στις 30/07/2014
ΙΣΤ) Για το δέκατο έκτο θέμα, για την κάλυψη επειγουσών, εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.
ΙΖ) Για το δέκατο έβδομο θέμα, λόγω ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 17ου Νηπιαγωγείου, λόγω έναρξης νέας σχολικής χρονιάς και ακαταλληλότητας του σημερινού ενοικιαζόμενου ακινήτου.
ΙΗ) Για το δέκατο όγδοο θέμα, λόγω επίσπευσης του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων χορήγηση, ανανέωσης, μεταβίβασης αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και προσθήκης προϊόντων σε αυτές και το γεγονός ότι τα παραπάνω αιτήματα σχετίζονται ευθέως με το βιοπορισμό των πολιτών.
ΙΘ)Για το δέκατο ένατο θέμα, λόγω ανάγκης εφοδιασμού των παραγωγών με την απαραίτητη άδεια προς πώληση των εποχιακών αγροτικών τους προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Κ) Για το εικοστό θέμα, λόγω λήξης προθεσμιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων
ΚΑ) Για το εικοστό πρώτο θέμα, λόγω Συγχρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ
ΚΒ) Για το εικοστό δεύτερο θέμα, λόγω ημερομηνιών που απορρέουν από την σύμβαση
ΚΓ) Για το εικοστό τρίτο θέμα, λόγω προθεσμιών των εκδηλώσεων από 02-10 Αυγούστου.
ΚΔ) Για το εικοστό τέταρτο θέμα, λόγω λήξης της ημερομηνίας της προσωρινής μετακίνησης της Συγκέντρωσης Παραγωγών του Σαββάτου
ΚΕ) Για το εικοστό πέμπτο λόγω καταληκτικής ημερομηνίας στις 18/07/2014
ΚΣΤ) Για το εικοστό έκτο θέμα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας στις 18/07/2014
ΚΖ) Για το εικοστό έβδομο θέμα ,λόγω λήξης της Δημοτικής Περιόδου στις 31/08/2014
ΚΘ) Για το εικοστό όγδοο θέμα, λόγω λήξης της Δημοτικής Περιόδου στις 31/08/2014

 1. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κτιρίου και Ανάπλαση Αύλιου Χώρου πρώην νηπιαγωγείου Αρδανίου» (Εισηγ:κ. Κάβουρας Γ.)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή δεξαμενής Ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 4. Μετάβαση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τοσούνη Μαρίας, στην Αθήνα για παρακολούθηση σεμιναρίου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 5. Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου « Κατασκευή ρείθρου –διάβασης στα αγροκτήματα της Παλαγίας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο « Κατασκευή Ρείθρου-Διαβάσης στα αγροκτήματα της Παλαγίας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου « Κατασκευή Ρείθρου – Διάβασης στα Αγροκτήματα της Παλαγίας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 8. Έγκριση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 10. Οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Παράπλευρων Δρόμων Εγνατίας Οδού» Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Ζητάκης Παν.)
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση υποστυλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου « Κατασκευή Σχαρωτού Όμβριων στη Μάκρη» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Πρωσορινής Παραλαβής του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» (Εισηγ: κ. Ζητάκης Παν.)
 14. Έγκριση επ’ αορίστου παραχώρηση της χρήσης χώρου οριοθετημένου τμήματος της οδού Εθν.Αντίστασης προκειμένου να διεξάγεται εντός αυτού η Συγκέντρωση Παραγωγών Σαββάτου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση όρων σύμβασης για τη λήψη δανείου με Jessica για της αποθήκες του ΟΣΕ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο, για το έτος 2014. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 17ου νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της αρμοδιότητας λήψης απόφασης (άρθρα 8 & 10 του Ν.4264/14 – ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α« Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις) σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση, μεταβίβαση Αδειών Παραγωγών Πωλητή Λαϊκής Αγοράς και την προσθήκη προϊόντων στις παραπάνω άδειες. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος ΧΡ.)
 19. Έγκριση ή μη χορήγησης θέσης κατάληψης χώρων σε παραγωγό κατά την καλοκαιρινή περίοδο. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Εξέταση Αιτήσεων Επιχορήγησης Συλλόγων (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Έγκριση ανάθεση της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης» σε τρίτο με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Έγκριση και παραλαβή μελέτη « Ενεργειακού σχεδιασμού γι ατη διανομή και χρήση της θερμικής ενέργειας της ελεγμένης γεώτρησης ΑΑ3Π του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου» (Εισηγ: Φαλέκας Ι.)
 23. Έγκριση μουσικών εκδηλώσεων στο Πάρκο κυκλοφορικής αγωγής στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού 2014 από 2-10 Αυγούστου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 24. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 25. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 26. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΠΟΚΔΑ” του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 27. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 28. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, για την μετακίνηση του στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος