πάμε μπροστά

Δευτέρα

21

Ιούλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 21η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 21/07/2014 ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 18/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 44830

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 21/07/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία που εκκρεμεί στο ΥΠΕΚΑ της πολεοδομικής ρύθμισης Καλλιθέας – Ν. Χιλής, να υπογραφεί το σχετικό Π.Δ/μα, η πολεοδομική μελέτη εμπίπτει σε μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4269/2014. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να αποσταλεί η υπόθεση από το ΥΠΕΚΑ στην Προεδρία της Δημοκρατίας για την έκδοση του σχετικού Διατάγματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ, 106/14 γνωμοδότηση του έλεγξε την νομιμότητα της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χιλή. Ο νόμος δηλαδή άλλαξε αλλά η μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορεί να ενταχθεί στις μεταβατικές του διατάξεις άμεσα. Είναι απαραίτητο δηλαδή να εισαχθεί σαν επείγον θέμα η «Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης Καλλιθέας – Ν. Χιλής σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρ. 33 του Ν. 4269/2014» με την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης.

Β) Για το δεύτερο θέμα, λόγω των αλλαγών που προκύπτουν στους ΚΑ εσόδων – εξόδων στην εν λόγω Αναμόρφωση δεν μπορούσαν να προβλεφθούν πριν τις 18 Απριλίου, κρίνεται απαραίτητη η Αναμόρφωση τους για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Γ) Για το τρίτο θέμα, επειδή η έναρξη των αιτήσεων για την κατάληψη του χώρου στην πανήγυρη της Δ.Ε. Φερών ξεκινάει από τον Αύγουστο.

Δ) Για το τέταρτο θέμα, διότι οι παραγωγοί πρέπει να εφοδιαστούν με την απαραίτητη άδεια προς πώληση των εποχικών αγροτικών τους προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ε) Για το πέμπτο θέμα, στην έγκριση κυκλοφοριακών που αφορούν στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης μπροστά στην Π.Ε. (κτίριο Παλιάς Νομαρχίας), διότι στις 25-07-2014 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του κτιρίου και πρέπει να χωροθετηθεί ο χώρος προς εξυπηρέτηση των αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας.

ΣΤ) Για το έκτο θέμα, λόγω της άμεσης υπογραφής για την συνέχεια προηγούμενης σύμβασης από 01-05-2014 και προμήθεια μηχανημάτων.

Ζ) Για το έβδομο θέμα, το επείγον του έργου προσδιορίζεται από το γεγονός, ότι με την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δεν θα είναι δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Η) Για το όγδοο θέμα, το επείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως μέχρι 31-07-2014 πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος του προγράμματος προκειμένου να τύχουμε της έγκρισής του.

Θ) Για το ένατο θέμα ,ανάγκη λήψης απόφασης του Δ.Σ. για ανέγερση νέου Λυκείου Φερών για την στέγασή του και λειτουργία, λόγω ακαταλληλότητας του παρόντος και ανάγκη ένταξης του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ι) Για το δέκατο θέμα, ανάγκη λήψης απόφασης από το Δ.Σ., λόγω έκδοσης αδείας για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κτηνοτροφικής μονάδος.

ΙΑ) Για το εντέκατο θέμα, για το λόγο ότι η τεχνική επίσκεψη των υπαλλήλων του Δήμου στις ΜΕΑ της Πορτογαλίας κρίνεται απαραίτητη, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του μεγάλου έργου της ΜΕΑ Αλεξ/πολης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συγκεκριμένων επισκέψεων είναι προκαθορισμένες και ορισμένες στις 21, 22, 23 και 24 Ιουλίου 2014.

ΙΒ) Για το δωδέκατο θέμα, για το λόγο ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα δηλώσεων συμμετοχής.

ΙΓ) Για το δέκατο τρίτο θέμα, για το λόγο ότι μέχρι 31/07/2014 πρέπει να εγκριθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής από το Δ.Σ.

ΙΔ) Για το δέκατο τέταρτο θέμα, λόγω μη προβλεπόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως το αμέσως προσεχές διάστημα.

ΙΕ) Για το δέκατο πέμπτο θέμα, για να μην συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008).

ΙΣΤ) Για το δέκατο έκτο θέμα, για να μην συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008).

ΙΖ) Για το δέκατο έβδομο θέμα, λόγω ανάγκης συνέχισης του έργου του ΕΣΠΑ- επείγει η ενεργοποίηση του υποέργου 2, Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ (ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) για να συνεχιστεί το υποέργο 1: “Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος”.

ΙΗ) Για το δέκατο όγδοο θέμα, για το λόγο ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 299/2014 απόφασης του Δ.Σ. είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου.

ΙΘ) Για το δέκατο ένατο θέμα, για το λόγο ότι το Γραφείο Μισθοδοσίας για την έγκριση των τεσσάρων (4) ημερών μετακίνησης στην Αθήνα απαιτεί απόφαση Δ.Σ.

 1. Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης Καλλιθέας – Ν. Χιλής σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθ. 33 του Ν. 4269/2014. ( Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 2. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης, οικονομικού έτους 2014. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 3. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά την διάρκεια της πανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Φερών. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 4. Έγκριση χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2014. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 6. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 7. Παράταση του έργου : «Ανακατασκευή κτιρίου (ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία». (Εισηγ.: κ. Καναρίδης )
 8. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την λήψη δανείου ύψους 250.000,00 ΕΥΡΩ που αφορά την ανακαίνιση των αποθηκών στο λιμάνι Αλεξ/πολης στο πρόγραμμα Jessica. (Εισηγ.:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την ανέγερση του Λυκείου Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη, για την εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Τεχνική επίσκεψη των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Παπαντωνίου Ιωάννη – Πολιτικού Μηχανικού, Γιοβανάκη Θεόδωρου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, σε Μονάδες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού μέσω ΣΔΙΤ για την ανάδειξη Αναδόχου, της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γ.)
 12. Συμμετοχή του Δήμου ως υποστηρικτής – μέλος του Κέντρου «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ». (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 13. Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής για οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2014 και τροποποίηση πίνακα 5Α στοχοθεσίας 2014(Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 14. Εξέταση αιτήσεων επιχορήγησης Συλλόγων (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 15. Οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή παραπλεύρων δρόμων Εγνατίας Οδού» Φερών Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Παν.).
 16. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Δημιουργία Σύγχρονων Παιδότοπων» (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Παν.).
 17. Έγκριση και αποδοχή της δαπάνης κατασκευής του Υποέργου 2: Μετατόπιση Δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δίκτυο Ύδρευσης) του έργου: ‘Έργα Υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος”, χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γ.).
 18. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 299/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟ» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γ.).
 19. 19. Έγκριση μετακίνησης και Οδοιπορικών του Νομικού Συμβούλου της Νομικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ.).

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

___________________________________________________________
και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος