πάμε μπροστά

Πέμπτη

24

Ιούλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Κατσαντούρας Χρήστος, Μεγάλα θέματα δήμου, Συνεντεύξεις, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Παρουσίαση κ. Σιφναίου για την επένδυση LNG (Slide 01)

ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστούμε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Κατσαντούρα για την ενημέρωση που μας παρείχε σε σχέση με χθεσινή απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Με ανάρτηση στο Διαύγεια και ΑΔΑ: Ψ1Ο6ΟΡ1Υ-Υ26 ο γ.γ. κ. Αθανάσιος Καρούντζος αποφασίζει την “παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς την εταιρεία GASTRADE ΑΕ, για την εκτέλεση του έργου “Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης”.

Ενδιαφέρουσα υποσημείωση, την οποία τόνισε και ο κ. Κατσαντούρας σε σημερινή του συνέντευξη στο ραδιοσταθμό MaximumFM 93,6 και το δημοσιογράφο Δημήτρη Κολιό, είναι η ακόλουθη:

“Έχοντας υπόψη:

[…]

29. Το αριθμ. Δ10Β 1181700/6730 ΕΞ 2013/25-11-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο κοινοποιήθηκε η αριθμ. 264/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, συνεχόμενης θάλασσας και πυθμένα προς την εταιρεία GASTRADE στην οποία έχει χορηγηθεί αρμοδίως, κατά τις διατάξεις του Ν.4001/2011, άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), διότι η αιτούσα υπάγεται στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που εκτελούν σκοπούς κοινωφελείς, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ.3 εδ.α΄του Ν.2971/2001.

[…]

36. Το αρ. 2143/04-07-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Έβρου προς το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο ζητούνται οδηγίες σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού & παραλίας προς εταιρείες με κοινωφελή χαρακτήρα, υποχρεούται για τη καταβολή ή μη τιμήματος.

37. Το αρ. Γ.Γ.Δ.Π. 0007737 ΕΞ2014/10-07-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, με το οποίο ενημερώνει την Κτηματική Υπηρεσία ότι στην περίπτωση παραχώρησης αιγιαλού & παραλίας προς την εταιρεία GASTRADE δεν οφείλεται τίμημα χρήσης (ετήσιο μίσθωμα), σύμφωνα με την παρ.3 άρ.14 του Ν.2971/2001 , ως ισχύει με την 264/2013 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.”

Όπως αναφέρει η απόφαση του γενικού γραμματέα:

Το έργο “ΑΣΦΑ” Αλεξανδρούπολης αφορά στον υπεράκτιο πλωτό τερματικό σταθμό υποδοχής προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο Θρακικό Πέλαγος, νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης καθώς και σε αγωγό σύνδεσης αυτού με το σύστημα φυσικού αερίου, το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου που λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ. Μέσω του αγωγού αυτού, το φυσικό αέριο που αποθηκεύεται και αεριοποιείται στον πλωτό σταθμό θα μεταφέρεται στις αγορές της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών προς κατανάλωση.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει:

Παραχώρηση έκτασης αιγιαλού για εργοταξιακή χρήση (προσωρινή) εμβαδού 3.687,54 τ.μ., (όπως αποτυπώνεται στο από Ιούλιο 2013 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Τασούδη Χρήστου – αρ. σχεδίου 4), όσο διαρκεί η κατασκευή του έργου, για χρονική περίοδο το μέγιστο έως τον Δεκέμβριο του 2015, που ορίζεται ως χρόνος έναρξης λειτουργίας από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Επίσης παραχώρηση για μόνιμη χρήση κατά τη λειτουργία του Έργου, έκτασης αιγιαλού εμβαδού 491,13 τ.μ. (όπως αποτυπώνεται ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα), που αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η προαναφερόμενη παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των προαναφερθέντων και προβλεπομένων από το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 φορέων και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 181707/27-03-2013 απόφαση του Υ.Π.Ε.ΚΑ με την οποία εγκρίνεται η μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης και λειτουργίας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή του έργου.

Επιπλέον :

  • Το δικαίωμα χρήσης μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς καμιά υποχρέωση του Δημοσίου για αποζημίωση ή καταβολή της δαπάνης της αιτούσας εταιρείας.
  • Η χορηγούμενη παραχώρηση χρήσης δεν απαλλάσσει την GASTRADE Α.Ε από την υποχρέωση έκδοσης απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από άλλες αρχές (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης κ.λ.π.).
  • Η GASTRADE Α.Ε. πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώνει τη Λιμενική Αρχή προκειμένου να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη στο σχετικό άρθρο του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, άδεια. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας και προστασίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.
  • Να μη δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οποιονδήποτε χρήστη, να μην παρακωλύεται και να μη αναιρεθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού -παραλίας ή η πρόσβαση προς τη θάλασσα.
  • Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή (εκσκαφή για κατασκευή περίφραξης ή οποιασδήποτε οικοδομής), χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.
  • Η μη τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις και η μη ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) από την αρμόδια υπηρεσία συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου που αφορά την παρούσα εισήγηση. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα παράνομα έργα.
  • Οι Αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας τους.
  • Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.2971/2001, η GASTRADE Α.Ε είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση παραχώρησης, την εγκεκριμένη μελέτη των έργων και τις προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών.
  • Μετά το πέρας των εργασιών, η ζώνη επέμβασης να αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική της κατάσταση.

Ακούστε τον κ. Χρήστο Κατσαντούρα στη σημερινή του συνέντευξη στο Maximum FM 93,6:

Κατεβάστε την απόφαση του γ.γ. κάνοντας κλικ εδώ.